simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܥܡ ܒܪܘܝܐ ܘܥܒܘܕܐ ܕܟܠ ܢܦܫܟ ܡܦܚܡ X ܐܢܬ ܂ ܐܠܐ ܕܪܘܫܥܐ ܐܢܬ ܝܝ ܥܒܕܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܡܪܐ ܂ ܘܟܕ ܥܡ ܒܪܝܐ̈ ܂ XXX ܂ ܩܐ̇ܡ
Tim1:Epist ܃ ܢܬܚܘܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܚܢܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܝܢ ·ܝܝܝ ·ܝ ܡ̇ܢ ܃ ܠܘ ܐܢܬ X ܘܠܡܓܠܐ ܂ ܘܐܝXܢܐ ܕܬܬܟܣܣ ܡ̇ܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܥܠܝܢ ܩܢܐ
Tim1:Epist ܃ ܕܡܨܝܢܢ ܒܚܝܠܐ̈ ܥܡܝܩܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܠܡܒܕܩ X ܘܠܡܓܠܐ ܐܢܬ ܛܒܢ̈ ܠܒܪܝܬܐ ܂ ܩܒܠܢܢ ܕܢ ܘܠܫܦܝܪܘܬ ܬܪܥܝܬܐ ܕܥܠܝܢ ܩܢܐ
Tim1:Epist ܂ ܗ̇ܘ ܕܚܦܝܘ ܝ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܟܕܘ ܙܠܝܩܐ̈ ܕܢܘܗܪܗ ܘܕܫܘܒܚܗ ܐܢܬ ܂ ܚܕ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܨܡܚܐ ܕܪܒܘܬ ܬܫܒܘܚܬܐ ܘܕܡܪܘܬܐ ܩܢܐ
Tim1:Epist ܥܘܬܪܐ ܕܚܟܡܬܐ ܡ̣ܢ ܡܪܢ ܂ ܐܟܡܐ ܕܡ̣ܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܡ̣ܢ ܐܢܬ · Xܝ̇ · ܕܐܠܗܐ ܂ ܐܠܐ ܠܘ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܂ ܘܟܕ ܛܒ ܣܦܩܐ ܬ ܩܢܐ
Tim1:Epist : ܢܬܚܘܐ ܕܝܢ ܘܐܦX ¹ܚܢܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܝܢ ܡ̇ܢ : ܠܘ ܕܝܢ ܐܢܬ : ܩܙ ܒܝܢܝXܐ̈ ܝXܝܝܩ̇Xܐ X |X 266|ܕܥܠܝܢ ܩܢܐ̈
Tim1:Epist : ܕܡܨܝܢܢ ܒܚܝܠܐ̈ ܥܡܝܩܬܐ̈ ⁹ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܠܡܒܕܩ ܘܠܡܓܠܐ ܐܢܬ ܕܝܢ̣ ܘܠܫܦܝܪܘܬX |ܩ |L206ܬܪܥܝܬܐ ܕܥܠܝܢ ܩܢܐ̈
Tim1:Epist . ܗ̇ܘ ܕܚܦܝܘ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܟܕܘ ܙܠܝܩܐ̈ ܕܢܘܗܪܗ ܘܕܫܘܒܚܗ̣ ܐܢܬ ܆ ܚܕ ܘܗܘ̈ ܟܕ ܗܘ̈ ܨܡܚܐ ܕܪܒܘܬ ܬܫܒܘܚܬܐ ܘܕܡܪܘܬܐ ܩܢܐ̈
Tim1:Epist ܥܘܬܪܐ ܕܚܟܡܬܐ ܡ̣ܢ ܡܪܢ ܆ ܐܟܡܐ ܕܡ̣ܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܡ̣ܢ ܐܢܬ . XX1ܩXX ܣܓܘܠܐ X ܐܚܪܝܢ . 1 , 5ܘܟܕ ܛܒ ܣܦܩܐܝܬ ܩܢܐ̈
Tim1:Epist : ܐܝܟܢܐ ܕܥܒ̣ܕܐ ܬܥܒXܝܘܗܝ ܠܡܚܪܪܢܐ ܕܟܠ ܆ ܚܙܝ ܠܝ ܕܠܡܐ ܐܢܬ 4 , 32ܐܢ ܕܝܢ ܒܬܪ |X1X|ܫܘܡܗܐ̈ ܒܨܝܪܐ̈ ܘܙܥܘܪܐ̈ ܪܗ̇ܛ
Tim1:Epist ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܥܒܕܐ ܬܥܒܕܝܘܗܝ ܠܡܚܪܪܢܐ ܕܟܠ ܃ ܚܙܝ ܠܝ ܕܠܡܐ ܐܢܬ ܘܠܘܛܬܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܒܬܪ ܝ· ܫܘܡܗܐ̈ ܒܨܝܪܐ̈ ܘܙܥܘܪܐ̈ ܪܗܛ
Tim1:Epist ܠܡܪܓܢܝܬܐ ܡ̣ܢ ܙܠܦܬܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܡܪܓܢܝܬܐ ܃ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܐܢܬ ܩܕܝܫܬܐ ܂ ܠܡܢܐ ܡܙܝܦ ܐܢܬ ܠܕܗܒܐ ܛܒܐ̣ ܂ ܠܡܢܐ ܪܫܐ
Tim1:Epist ܃ ܠܛܟܣܐ ܕܝܢ ܕܝܠܘܦܐ̈ ܘܕܡܬܢܗܪܢܐ̈ ܘܕܡܬܚܟܡܢܐ̈ ܐܬ̇ܐ ܐܢܬ ܆ ܠܛܟܣܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܡܠܦܢܐ̈ ܘܕܢܘܗܪܐ ܘܕܚܟܡܬܐ ܫ̇ܒܩ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ |X 149b|ܥܠ ܐܠܗܐ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܡ̣ܢ ܟܬܒܐ : ܡܬܘܡ ܐܢܬ ܗܕܐ ܢܦܘܩ ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ . 4 , 40ܐܢ ܕܝܢ ܫ̇ܡܥ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܡ̣ܢ · ܙ X · ܟܬܒܐ ܃ ܡܬܘܡ ܕܝܢ ܠܐ ܐܢܬ ܠܢ ܃ ܘܡ̣ܢ ܗܕܐ ܢܦܘܩ ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܫ̇ܡܥ
Tim1:Epist ܃ ܠܐܒܘܗܝ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܥܐ ܐܝܟ ܪܥܡܐ ܃ ܘܥܠ ܝܘܪܕܢܢ ܐܟܚܕܐ ܘܥܠ ܐܢܬ ܓܝܪ ܕܢܠܐ ܒܐܝܕܗ ܕܟܢܥܢ ܘܠܡܛܠܡ ܪܚ̇ܡ ܂ ܘܗܐ ܟܕ ܛܒ ܫ̇ܡܥ
Tim1:Epist ܃ ܠܘܛܬܐ ܘܚܛܝܬܐ ܘܟܐܦܐ ܘܐܘܪܚܐ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܟܠܗܝܢ ܐܢܬ ܕܝܠܟ ܘܐܣܟܡܐ ܃ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܘܐܦ ܥܠ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܟܕ ܫ̇ܡܥ
Tim1:Epist : ܠܘܛܬܐ ܘܚܛܝܬܐ ܘܟܐܦܐ ܘܐܘܪܚܐ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܟܠܗܝܢ ܐܢܬ ܕܝܠܟ ܘܐܣܟܡܐ ܆ ⁴¹⁵ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܘܐܦ ܥܠ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܟܕ ܫ̇ܡܥ
Tim1:Epist ܐܒܝ ܠܘܬܟ : ܒܗ̇ܘ ܫܘܒܚܐ ܕܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܠܝ²⁸³ |ܩ M 732ܩ ܐܢܬ ܡܠܦ . 3 , 15ܘܐܝܟܢܐ ܕXܐXܡܬܝ ²X²ܕܐܡ̇ܪ : ܕܗܫܐ ܫܒܚܝܢܝ
Tim1:Epist ܐܒܝ ܠܘܬܟ ܃ ܒܗ̇ܘ ܫܘܒܚܐ ܕܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܠܝ ܠܘܬܟ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܐܢܬ ܘܕܐܒܘܗܝ ܡܠܦ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܬܝ ܕܐܡ̇ܪ ܃ ܕܗܫܐ ܫܒܚܝܢܝ