simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܆ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܦ ܐܢܬ ܡܬܓܠܐ ܐܢܬ ܒܐܝܕܝ̈ ܕܪܒܐ ܐܝܬܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܢܬ ܠܡ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܂ ܥܠ ܥܬܝܕܬܐ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܠܡ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܐܚܘܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܡ ܢܩܪܝܢܝ ܐܒܝ ܐܢܬ ܂ ܘܐܦ ܐܢܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܗ̇ܝ ܕܩܠܗ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ
ThdrMops:ComGospJohn ܇ ܪܚ̇ܡ X ܐܢܬ ܠܝ ܂ ܘܟܪܝܬ̣
ThdrMops:ComGospJohn ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ ܆ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܐܢܬ ܝܝ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܐ ܠܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܢܬ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܕܦ̣ܬܚ ܠܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܢ ܗܠܝܢ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܚܘܐ ܢܦܫܟ ܠܥܠܡܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܡ̇ܪ ܕܐܢܬ ܡܩܛܪܓ ܐܢܬ ܠܝ ܂ ܐܘ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܐܝܟܢܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܕܬܗܘܘܢ ܒܢܝ̈ ܚܐܪܐ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܟܕ ܛܥܝܢ ܐܢܬ ܙܩܝܦܟ ܇ ܒܟܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢܝ ܡܦܣ ܐܢܬ ܒܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕ̈ ·
ThdrMops:ComGospJohn ܠܐ ܟܐ ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܂ ܐܡܪܬ ܢܟܘܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܘ̣ ܠܢX ܥܬܝܕ ܐܢܬ ܠܡܚܘܝܘ ܢܦܫܟ ܇
ThdrMops:ComGospJohn ܡܪܝ ܆ ܟܠܡܕܡ ܐܢܬ ܚ̇ܟܡ ܐܢܬ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܝܢܐ ܕܚܙ̇ ܐ ܐܢܬ ܆ ܙ XX
ThdrMops:ComGospJohn ܡܢܐ ܐܬܐ ܥܒ̇X ܐܢܬ ܕܢܚܙܐ Xܢܗܝܡ̇ܢ ܒܟ