simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܚ̇ܟܡ ܐܢܬ ܂ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܪܚ̇ܡ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܐ ܠܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܗ̇ܝ ܕܠܝ ܡܬܬܚܝܒ ܐܢܬ ܃ ܒܝܕ ܗܠܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܟܠ ܃ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܫܪܪܐ ܕܡܠܝܗܘܢ̈ ܕܐܘܢܓܠܝܐ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܒܪ ܝܘܢܐ ܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܠܝ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܝܢ ܡܪܝ ܂ ܐܢܬ ܝܝ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܢܬ ܝܝ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܐ ܠܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܒܘܠܝܬܐ ܐ̣ܡܪ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܂ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܝܬܝX ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܟܠ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܂ ܗܐ ܓܝܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܝܝX· ܕܠܡܐ ܠܡ ܐܢܬ ܫܩܠܬܝܗܝ ܂ ܘܐܝܟܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܠܝܟ ܂ ܡܕܓܠ ܐܢܬ ܠܡ ܂ ܠܘ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܢ ܠܗܢܐ ܫ̇ܪܐ ܐܢܬ ܇ ܠܐ ܗܘܝܬ
ThdrMops:ComGospJohn ܝ ܘܐܢ ܡ̇ܚܐ ܐܢܬ ܠܗ ܠܒܥܠܕܒܒܗ ܕܡܠܟܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܒܥܠܕܒܒܗ ܕܡܠܟܐ ܡ̇ܚܐ ܐܢܬ ܂ ܟܕ ܠܡ
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܡܕܝܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܗ ܝܫܘܥ ܃ ܐܢܬ ܐܡܪܬ ܕܡܠܟܐ ܐܢܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܡ̣ܢ ܢܦܫܟ ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܗܕܐ ܃ ܐܘ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܡ̇ܪ ܕܐܢܬ ܡܩܛܪܓ ܐܢܬ ܠܝ ܂ ܐܘ