simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܕܗܘ̣ܐ ܫܘ̇ܐ ܥ̇ܒܕܐ ܠܦܘܩܕܢܟ ܃ ܕܠܐ ܬܣܬܒܪ ܕܣܪ ܩܐ·ܬ ܐܢܬ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܡܟܝܠ ܠܐ ܡ̇ܨܐ ܐܢܬ ܕܬܗܡܐ ܡܢܢ ܂ ܐܠܐ ܝ̇ܨܦ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܦܣ ܐܢܬ ܇ ܐܘ ܬܡܝܗܐ ܘܫܒܝܚܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܐܢܬ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܕܒܥ̣ܐ ܡܢܗ ܀ ܡܪܢ ܥܕܪܝܢ ܐܡܝܢ ܃ ܐܢܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ
ThdrMops:ComGospJohn ܇ ܐܘ ܬܡܝܗܐ ܘܫܒܝܚܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܦܪܦܘܪܝܐ ܃ ܥܠ ܐܢܬ ܕܒܥ̣ܐ ܡܢܗ ܀ ܡܪܢ ܥܕܪܝܢ ܐܡܝܢ ܃ ܐܢܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܐܢܬ ܡܦܣ
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܓܒܪܐ ܕܒܗ̇ܝ ܡܝܬܪܘܬܐ ܂ ܘܒܗܢܘܢ ܕܘܒܪܐ̈ ܚܝ̇ܐ Xܝ ܐܝܬ ܃ ܐܢܬ ܐܢܐ ܓܝܪ ܕܠܘ Xܠܥܕ ܗ̇ܝ ܛܝܒܘܬܐ ܐܬܘܗܝ ܡܕܡ ܕܐܢܬ ܦܩ̇ܕ