simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܡܛܠ ܕܠܗܘ̇ ܕܡܙܕܩܦ ܆ ܐܚܪܢܐ̈ ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܐ ܐܣ̇ܪܝܢ ܠܗ ܐܢܬ ܀ ܢܦܠ ܡ̣ܢ ܙܩܝܦܐ ܀ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܢܘܒܠܟ ܠܐܝܟܐ ܕܠܐ ܨܒ̇ܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܡ ܬܐ ܒܬܪܝ ܂ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܫܒܝܠ ܚܫܐ ܕܒܗ ܚܫܬ ܐܢܐ ܃ ܟܕ ܛܥܝܢ ܐܢܬ ܐܡ̣ܪ ܗܠܝܢ ܃ ܐ̣ܡܪ ܠܗ ܆ ܬܐ ܒܬܪܝ ܂ ܐ̣ܡܪ ܦܪܘܩܐ ܝ ܠܫܡܥܘܢ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܙܩܝܦܟ ܇ ܒܟܠ ܡܣܝܒܪܢܘ ܘܒܡܓܪܬ ܪܘܚ ܀ ܘܐܬܦܢܝ ܫܡܥܘܢ ܐܢܬ ܠܡ ܬܐ ܒܬܪܝ ܂ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܫܒܝܠ ܚܫܐ ܕܒܗ ܚܫܬ ܐܢܐ ܃ ܟܕ ܛܥܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܬܐ ܒܬܪܝ ܂ ܘܢܦܩܬ̣ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܒܝܬ ܐܚܐ̈ ܃ ܕܗܘ̇ ܬܠܡܝܕܐ ܠܐ ܐܢܬ ܃ ܐܢ ܨܒ̇ܐ ܐܢܐ ܕܢܩܘܐ ܗܢܐ ܥܕܡܐ ܕܐܬ̇ܐ ܐܢܐ ܇ ܠܟ ܡܐ ܠܟ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܢ ܟܦ ܥܠ ܕܝܠܟ ܃ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܇ ܝ̣ܨܦ ܕܥܒܕܟ ܇ ܘܬܐ ܒܬܪܝ ܀ ܐܢܬ ܘܕܥܕܡܐ ܕܐܦ ܡܐܬܝܬܝ ܬܗܘܐ ܇ ܠܘ ܕܝܠܟ ܗ̣ܝ ܕܬܥܩܒ ܥܠ ܗܕܐ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܐ̣ܡܪ ܕܢܚܘܐ ܒXܢܐ ܡܘܬܐ ܥܬܝܕ ܕܢܫܒܢܢ ܠܐܠܗܐ ܀ ܐܢܬ ܃ ܘܐܚܪܢ ܢܐܣܘܪ ܠܟ ܚܨ ܝܟ̈ ܇ ܘܢܘܒܠܟ ܠܐܝܟܐ ܕܠܐ ܨ̇ܒܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܒܬܪ ܪܫܟ ܂ ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܓܠܝܐ ܗܘܬ̣ ܗܕܐ ܕܐ̣ܡܪ ܃ · X ܝ ܂ ܡܦܫܩ ܐܢܬ ܓܝܪ ܝ̇ܕܥ ܝ ܐܢܐ ܫܪܝܪܘܬܟ ܕܒܚܘܒܝ ܃ ܟܡܐ ܕܚܠܦܝ ܡܨܛܠܒ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܪܝ ܘܝܬܝܪ ܡܦܣ ܐܢܬ ܡܢܝ ܂ ܘܟܪܝܬ̣ ܠܗ ܠܟܐܦܐ ܂ ܙ ܝXXX ܐܢܬ ܃ ܕܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܬܟܦܘܪ ܒܝ ܂ ܘܥܠܗܕܐ ܦܢܝ ܠܗ ܃ ܕܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܢܝ ܂ ܘܟܪܝܬ̣ ܠܗ ܠܟܐܦܐ ܂ ܙ ܝXXX ܕܐ̣ܡܪ ܠܗ ܕܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܢܬ ܒܝ ܂ ܘܥܠܗܕܐ ܦܢܝ ܠܗ ܃ ܕܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܝ ܐܢܬ ܡܪܝ ܘܝܬܝܪ ܡܦܣ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܝ ܂ ܐܫܬܓܫ ܕܝܢ ܫܡܥܘ̣ܢ ܒܗܕܐ ܕܬܠܬ ܘܟܪܝܬ̣ ܠܗ ܃ ܒܕܐܣܒܪ ܐܢܬ ܠܗ ܠܟܐܦܐ ܂ ܙ ܝXXX ܕܐ̣ܡܪ ܠܗ ܕܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܃ ܕܪܚ̇ܡ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܡ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܂ ܥܠ ܥܬܝܕܬܐ̈ ܓܝܪ ܠܡܕܥ ܠܐ ܡܕܡ ܡܬܚܙܐ ܐܢܐ ܐܢܬ ܕܫܘܐܠܐ ܬܠܝܬܝܐ ܃ ܘܠܝܕܥܬܐ ܕܥܬܕܬܐ̈ ܠܡܪܢ ܡܙܕܩ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܥܠ ܥܬܝܕܬܐ̈ ܓܝܪ ܠܡܕܥ ܠܐ ܡܕܡ ܡܬܚܙܐ ܐܢܐ ܘܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܐܢܬ ܬܠܝܬܝܐ ܃ ܘܠܝܕܥܬܐ ܕܥܬܕܬܐ̈ ܠܡܪܢ ܡܙܕܩ ܂ ܐܢܬ ܠܡ ܝ̇ܕܥ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܢܦܫܟ ܐ̇ܣܪ ܗܘ̣ ܬ ܚܨ ܝܟ ܆ ܘܡܗܠܟ ܗܘ̣ܝܬ ܠܐܝܟܐ ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܢܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܀ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܠܟ ܆ ܕܟܕ ܛܠܐ ܗܘ̣ܝX ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܡܐ ܕܝܢ ܕܣܐܒܬ ܆ ܬܦܫܘܛ ܝܫܘܥ ܪܥܝ ܠܝ ܐܡܪܝ̈ ܂ ܡ̣ܢ ܕܦܢܝ ܐܢܬ ܠܢܦܫܟ ܐ̇ܣܪ ܗܘ̣ ܬ ܚܨ ܝܟ ܆ ܘܡܗܠܟ ܗܘ̣ܝܬ ܠܐܝܟܐ ܕܨ̇ܒܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܝ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܃ ܐܝܢ 0 ܡܪܝ ܂ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܐ ܠܟ ܂ ܐܢܬ ܘܐܘܣܦ ܬܢܝܢܘܬ ܘܐ̣ܡܪ ܂ ܙ ܝXX ܂ ܠܗ ܃ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܝܘܢܐ ܪܚ̇ܡ
ThdrMops:ComGospJohn ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܐ ܠܟ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܃ ܪܥܝ ܠܝ ܥܪܒܝ̈ ܐܢܬ ܂ ܠܗ ܃ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܝܘܢܐ ܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܠܝ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܃ ܐܝܢ 0 ܡܪܝ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܐ ܠܟ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܃ ܪܥܝ ܠܝ ܥܪܒܝ̈ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܃ ܐܢܬ ܒܪ ܝܘܢܐ ܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܠܝ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܃ ܐܝܢ 0 ܡܪܝ ܂ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܝ ܂ ܘܟܪܝܬ̣ ܠܗ ܠܟܐܦܐ ܇ ܕܐ̣ܡܪ ܠܗ ܕܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܀ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܬܘܒ ܕܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܃ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܝܘܢܐ ܇ ܪܚ̇ܡ X
ThdrMops:ComGospJohn ܚ̇ܟܡ ܐܢܬ ܂ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܐ ܠܟ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܃ ܐܢܬ ܠܗ ܕܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܐ ܠܝ ܂ ܘܐ̣ܡܪ ܠܗ ܃ ܡܪܝ ܆ ܟܠܡܕܡ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܐ ܠܟ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܃ ܪܥܝ ܠܝ ܐܢܬ ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܐ ܠܝ ܂ ܘܐ̣ܡܪ ܠܗ ܃ ܡܪܝ ܆ ܟܠܡܕܡ ܐܢܬ ܚ̇ܟܡ