simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܠܐܝܟܐ ܕܠܐ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܃ ܡܛܠ ܕܠܗܘ̇
ThdrMops:ComGospJohn ܝ ܠܫܡܥܘܢ ܃ ܐܢܬ ܠܡ ܬܐ ܒܬܪܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܟܕ ܛܥܝܢ ܐܢܬ ܙܩܝܦܟ ܇ ܒܟܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܐ ܠܟ ܂ ܐܢܬ ܬܐ ܒܬܪܝ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܥܠ ܗܕܐ ܂ ܐܢܬ ܕܝܢ ܟܦ ܥܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܐܝܟܐ ܕܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܟܡܐ ܕܚܠܦܝ ܡܨܛܠܒ ܐܢܬ ܒܬܪ ܪܫܟ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܝ ܐܢܬ ܡܪܝ ܘܝܬܝܪ ܡܦܣ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܪܝ ܘܝܬܝܪ ܡܦܣ ܐܢܬ ܡܢܝ ܂ ܘܟܪܝܬ̣
ThdrMops:ComGospJohn ܙܒܢܝܢ̈ ܃ ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܠܝ ܂ ܐܫܬܓܫ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܡܪܢ ܡܙܕܩ ܂ ܐܢܬ ܠܡ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܢܬ ܠܡ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܂ ܥܠ ܥܬܝܕܬܐ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܛܠܐ ܗܘ̣ܝX ܃ ܐܢܬ ܠܢܦܫܟ ܐ̇ܣܪ ܗܘ̣
ThdrMops:ComGospJohn ܗܘ̣ܝܬ ܠܐܝܟܐ ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܂ ܡܐ ܕܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܒܪ ܝܘܢܐ ܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܠܝ ܂ ܐܡ̇ܪ
ThdrMops:ComGospJohn 0 ܡܪܝ ܂ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܪܚ̇ܡ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܐ ܠܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܇ ܪܚ̇ܡ X ܐܢܬ ܠܝ ܂ ܘܟܪܝܬ̣
ThdrMops:ComGospJohn ܡܪܝ ܆ ܟܠܡܕܡ ܐܢܬ ܚ̇ܟܡ ܐܢܬ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܟܠܡܕܡ ܐܢܬ ܚ̇ܟܡ ܐܢܬ ܂ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ