simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܆ ܘܐܢܬ ܡܠܦ ܐܢܬ ܠܢ ܂ ܘܐܦܩܘܗܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܐ̇ܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܡܓܕܦ ܐܢܬ ܆ ܥܠ ܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܛܠܐ ܗܘ̣ܝX ܃ ܐܢܬ ܠܢܦܫܟ ܐ̇ܣܪ ܗܘ̣
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܬܚܪܐ ܐܢܬ ܘܡܣܒܪ ܐܢܬ ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢܝ ܡܦܣ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܟ ܡܨܐ ܐܢܬ ܕܬܥܒܕ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܒܟ ܡܢܐ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܂ ܪܒܘ ܓܝܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܒܪܗ ܕܝܘܢܐ ܇ ܐܢܬ ܬܬܩܪܐ ܟܐܦܐ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܡܕܝܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܡ ܢܩܪܝܢܝ ܐܒܝ ܐܢܬ ܂ ܘܐܦ ܐܢܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܐ ܕܝܢ ܡ̇ܨܐ ܐܢܬ ܕܬܕܥ ܕܐܝܢܘ ܐܬܪܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܦ ܐܢܬ ܡܦܣ ܐܢܬ ܇ ܐܘ ܬܡܝܗܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܟܝܠ ܕܗܫܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܃ ܂ ܝ̇ܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܦܢ ܩܠܝܠܐܝܬ ܡܝܬܐ ܐܢܬ ܠܥܒ̇ܕܐ ܒܝܫܘܬܟ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܒܪܢܫܐ ܥ̇ܒܕ XX ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܡ ܝ ܐܢܬ ܠܗ ܂ ܒܢܝܢܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܚܙܝܐ ܐܢܐ ܕܢܒܝܐ ܐܢܬ ܂ ܗܘ̇ ܗܘ̣
ThdrMops:ComGospJohn ܬܠܡܝܕܝܟ̈ ܥܒܕܐ̈ ܕܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܂ ܠܝܬ ܓܝܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܢ̇ܘܢ ܇ ܐܢܬ ܕܝܢ ܬܪܥܗ̇ ܕܥܢܐ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܒܪ ܝܘܢܐ ܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܠܝ ܂ ܐܡ̇ܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܪܝ ܘܝܬܝܪ ܡܦܣ ܐܢܬ ܡܢܝ ܂ ܘܟܪܝܬ̣