simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܗ̇ܝ ܕܩܠܗ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܡ ܗܟܝܠ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ ܂ ܗܢܘ̇ ܕ
ThdrMops:ComGospJohn X ܘܩܠܗ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ ܇ ܐܠܐ ܠܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܟܕ ܬܚܝܬ ܬܬܐ ܐܢܬ ܚܙܝܬܟ ܂ ܡܪܢ