simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܇ ܪܚ̇ܡ X ܐܢܬ ܠܝ ܂ ܘܟܪܝܬ̣
ThdrMops:ComGospJohn · ܂ XX ܐܢܬ ܠܝ ܕܕܡ ܡܠܟܘܬܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܒܪܢܫܐ ܥ̇ܒܕ XX ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܚ̇ܟܡ ܐܢܬ ܂ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܪܚ̇ܡ
ThdrMops:ComGospJohn ܘܠܘܝܐ̈ ܕܢܫܐܠXܢܝܗܝ ܂ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܥܠ ܗܕܐ ܂ ܐܢܬ ܕܝܢ ܟܦ ܥܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܐ ܠܟ ܂ ܐܢܬ ܬܐ ܒܬܪܝ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܠܡܪܢ ܡܙܕܩ ܂ ܐܢܬ ܠܡ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ
ThdrMops:ComGospJohn 0 ܡܪܝ ܂ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܪܚ̇ܡ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܝܢ ܡܪܝ ܂ ܐܢܬ ܝܝ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ
ThdrMops:ComGospJohn ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܝ ܃ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܡܬܝܩܪ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܛܠܐ ܗܘ̣ܝX ܃ ܐܢܬ ܠܢܦܫܟ ܐ̇ܣܪ ܗܘ̣
ThdrMops:ComGospJohn ܠܗ ܝܫܘܥ ܃ ܐܢܬ ܐܡܪܬ ܕܡܠܟܐ ܐܢܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܐ̣ܡܪ ܠܗ ܃ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܡܠܦܢܗ ܕ
ThdrMops:ComGospJohn ܝ ܠܫܡܥܘܢ ܃ ܐܢܬ ܠܡ ܬܐ ܒܬܪܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ ܆ ܐܢܬ ܟܠܟ ܒܚܛܗܐ̈ ܐܬܝܠܕܬ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ ܆ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܒܪܗ ܕܝܘܢܐ ܇ ܐܢܬ ܬܬܩܪܐ ܟܐܦܐ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܢ̇ܘܢ ܇ ܐܢܬ ܕܝܢ ܬܪܥܗ̇ ܕܥܢܐ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܝܢܐ ܕܚܙ̇ ܐ ܐܢܬ ܆ ܙ XX