simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:John [AB] ܡܢ ܐܢܬ . ܘܐܘܕܝ ܂ ܘܠܐ ܟܦܪ . ܘܐܘܕܝ ܂ ܕܠܘ ܐܢܐ ܐܢܐ ܡܫܝܚܐ . ܐܢܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܂ ܟܗܢܐ̈ ܘܠܘܝܐ̈ ܕܢܫܐܠܘܢܝܗܝ .
P:John [AB] . ܘܐܘܕܝ ܂ ܘܠܐ ܟܦܪ . ܘܐܘܕܝ ܂ ܕܠܘ ܐܢܐ ܐܢܐ ܡܫܝܚܐ . ܐܢܬ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܂ ܟܗܢܐ̈ ܘܠܘܝܐ̈ ܕܢܫܐܠܘܢܝܗܝ . ܐܢܬ ܡܢ
P:John [AB] ܆ ܘܐܡܪ ܠܐ ܐܝܬܝ . ܢܒܝܐ ܐܢܬ ܆ ܘܐܡܪ ܠܐ . ܘܐܡܪܘ ܠܗ . ܘܡܢܘ ܐܢܬ ܂ ܕܠܘ ܐܢܐ ܐܢܐ ܡܫܝܚܐ . ܘܫܐܠܘܗܝ ܬܘܒ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ . ܐܠܝܐ
P:John [AB] ܆ ܘܐܡܪ ܠܐ . ܘܐܡܪܘ ܠܗ . ܘܡܢܘ ܐܢܬ ܕܢܬܠ ܦܬܓܡܐ ܠܐܝܠܝܢ ܐܢܬ ܬܘܒ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ . ܐܠܝܐ ܐܢܬ ܆ ܘܐܡܪ ܠܐ ܐܝܬܝ . ܢܒܝܐ
P:John [AB] ܕܢܬܠ ܦܬܓܡܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܕܪܘܢ . ܡܢܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܥܠ ܢܦܫܟ ܀ ܐܢܬ ܆ ܘܐܡܪ ܠܐ ܐܝܬܝ . ܢܒܝܐ ܐܢܬ ܆ ܘܐܡܪ ܠܐ . ܘܐܡܪܘ ܠܗ . ܘܡܢܘ
P:John [AB] ܥܠ ܢܦܫܟ ܀ ܐܡܪ ܆ ܐܢܐ ܩܠܐ ܕܩܪܐ ܒܡܕܒܪܐ ܆ ܕܐܫܘܘ ܐܘܪܚܗ ܐܢܬ ܠܗ . ܘܡܢܘ ܐܢܬ ܕܢܬܠ ܦܬܓܡܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܕܪܘܢ . ܡܢܐ ܐܡܪ
P:John [AB] ܇ ܐܢ ܐܢܬ ܠܐ ܐܝܬܝܟ ܡܫܝܚܐ ܁ ܘܠܐ ܐܠܝܐ ܁ ܘܠܐ ܢܒܝܐ ܀ ܥܢܐ ܐܢܬ ܂ ܡܢ ܦܪܝܫܐ̈ ܗܘܘ . ܘܫܐܠܘܗܝ ܂ ܘܐܡܪܘ ܠܗ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܡܥܡܕ
P:John [AB] ܠܐ ܐܝܬܝܟ ܡܫܝܚܐ ܁ ܘܠܐ ܐܠܝܐ ܁ ܘܠܐ ܢܒܝܐ ܀ ܥܢܐ ܝܘܚܢܢ ܂ ܐܢܬ ܗܘܘ . ܘܫܐܠܘܗܝ ܂ ܘܐܡܪܘ ܠܗ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܡܥܡܕ ܐܢܬ ܇ ܐܢ
P:John [AB] ܕܢܚܬܐ ܪܘܚܐ ܁ ܘܡܩܘܝܐ ܥܠܘܗܝ ܆ ܗܢܘ ܡܥܡܕ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܡܢ ܕܫܕܪܢܝ ܕܐܥܡܕ ܒܡܝܐ̈ ܂ ܗܘ ܐܡܪ ܠܝ . ܕܐܝܢܐ ܕܚܙܐ
P:John [AB] . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܬܘ ܂ ܘܬܚܙܘܢ . ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܬܘ ܂ ܘܚܙܘ ܐܝܟܐ ܐܢܬ ܠܗܘܢ . ܡܢܐ ܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܪܒܢ ܂ ܐܝܟܐ ܗܘܐ
P:John [AB] ܗܘ ܫܡܥܘܢ ܒܪܗ ܕܝܘܢܐ ܆ ܐܢܬ ܬܬܩܪܐ ܟܐܦܐ ܀ ܘܠܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܐܢܬ ܠܡܫܝܚܐ . ܘܐܝܬܝܗ ܠܘܬ ܝܫܘܥ ܀ ܘܚܪ ܒܗ ܝܫܘܥ ܂ ܘܐܡܪ .
P:John [AB] ܬܬܩܪܐ ܟܐܦܐ ܀ ܘܠܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܆ ܨܒܐ ܝܫܘܥ ܠܡܦܩ ܠܓܠܝܠܐ . ܐܢܬ ܝܫܘܥ ܀ ܘܚܪ ܒܗ ܝܫܘܥ ܂ ܘܐܡܪ . ܐܢܬ ܗܘ ܫܡܥܘܢ ܒܪܗ ܕܝܘܢܐ ܆
P:John [AB] ܠܝ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܥܕܠܐ ܢܩܪܝܟ ܦܝܠܝܦܘܣ ܟܕ ܬܚܝܬ ܬܬܐ ܐܢܬ ܂ ܕܢܟܠܐ ܠܝܬ ܒܗ . ܐܡܪ ܠܗ ܢܬܢܝܐܝܠ . ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܝܕܥ
P:John [AB] ܚܙܝܬܟ ܀ ܥܢܐ ܢܬܢܝܐܝܠ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܪܒܝ ܆ ܐܢܬ ܗܘ ܒܪܗ ܐܢܬ ܠܝ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܥܕܠܐ ܢܩܪܝܟ ܦܝܠܝܦܘܣ ܟܕ ܬܚܝܬ ܬܬܐ
P:John [AB] ܗܘ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܢܬ ܗܘ ܡܠܟܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܐܢܬ ܟܕ ܬܚܝܬ ܬܬܐ ܐܢܬ ܚܙܝܬܟ ܀ ܥܢܐ ܢܬܢܝܐܝܠ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܪܒܝ ܆
P:John [AB] ܗܘ ܡܠܟܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܥܠ ܕܐܡܪܬ ܠܟ ܕܚܙܝܬܟ ܐܢܬ ܀ ܥܢܐ ܢܬܢܝܐܝܠ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܪܒܝ ܆ ܐܢܬ ܗܘ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ .
P:John [AB] . ܕܪܘܪܒܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܚܙܐ . ܐܡܪ ܠܗ . ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܐܢܬ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܥܠ ܕܐܡܪܬ ܠܟ ܕܚܙܝܬܟ ܬܚܝܬ ܬܬܐ ܡܗܝܡܢ
P:John [AB] ܕܝܢ ܢܛܪܬܝܗܝ ܠܚܡܪܐ ܛܒܐ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ . ܗܕܐ ܗܝ ܐܬܐ ܐܢܬ ܠܘܩܕܡ ܚܡܪܐ ܛܒܐ ܡܝܬܐ . ܘܡܐ ܕܪܘܝܘ ܗܝܕܝܢ ܐܝܢܐ ܕܒܨܝܪ .
P:John [AB] ܠܢ . ܕܗܠܝܢ ܥܒܕ ܐܢܬ . ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܣܬܘܪܘ ܐܢܬ ܐܟܠܢܝ ܀ ܥܢܘ ܕܝܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܐܡܪܘ ܠܗ . ܡܢܐ ܐܬܐ ܡܚܘܐ
P:John [AB] . ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܣܬܘܪܘ ܗܝܟܠܐ ܗܢܐ ܆ ܘܠܬܠܬܐ ܐܢܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܐܡܪܘ ܠܗ . ܡܢܐ ܐܬܐ ܡܚܘܐ ܐܢܬ ܠܢ . ܕܗܠܝܢ ܥܒܕ