simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:John [AB] ܕܪܚܡ ܐܢܐ ܠܟ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܪܥܝ ܠܝ ܥܪܒܝ̈ ܀ ܐܡܪ ܠܗ ܕܬܠܬ ܐܢܬ . ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܝܘܢܐ ܆ ܪܚܡ ܐܢܬ ܠܝ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܐܝܢ ܡܪܝ . ܐܢܬ ܝܕܥ
P:John [AB] ܪܒ ܐܢܬ ܡܢ ܐܒܘܢ ܐܒܪܗܡ ܕܡܝܬ . ܘܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܕܡܝܬܘ . ܡܢܘ ܐܢܬ : ܘܐܢܬ ܐܡܪ ܐܢܬ ܕܡܢ ܕܡܠܬܝ ܢܛܪ ܡܘܬܐ ܠܐ ܢܛܥܡ ܠܥܠܡ ܆ ܠܡܐ
P:John [AB] ܬܬܩܪܐ ܟܐܦܐ ܀ ܘܠܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܆ ܨܒܐ ܝܫܘܥ ܠܡܦܩ ܠܓܠܝܠܐ . ܐܢܬ ܝܫܘܥ ܀ ܘܚܪ ܒܗ ܝܫܘܥ ܂ ܘܐܡܪ . ܐܢܬ ܗܘ ܫܡܥܘܢ ܒܪܗ ܕܝܘܢܐ ܆
P:John [AB] ܕܥܬܝܕ ܗܘ ܕܢܬܬܪܝܡ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ . ܡܢܘ ܗܢܐ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ . ܐܢܬ . ܚܢܢ ܫܡܥܢ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܆ ܕܡܫܝܚܐ ܠܥܠܡ ܡܩܘܐ . ܐܝܟܢܐ ܐܡܪ
P:John [AB] . ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܡܪ ܂ ܕܢܚܘܐ ܒܐܝܢܐ ܡܘܬܐ ܥܬܝܕ ܕܢܫܒܚ ܠܐܠܗܐ . ܐܢܬ ܂ ܘܐܚܪܝܢ ܢܐܣܘܪ ܠܟ ܚܨܝܟ̈ . ܘܢܘܒܠܟ ܂ ܠܐܝܟܐ ܕܠܐ ܨܒܐ
P:John [AB] . ܬܘܒ ܠܐ ܬܚܛܐ . ܕܠܡܐ ܢܗܘܐ ܠܟ ܡܕܡ ܕܒܝܫ ܡܢ ܩܕܡܝܐ . ܘܐܙܠ ܐܢܬ ܗܝ . ܒܬܪ ܙܒܢ ܆ ܐܫܟܚܗ ܝܫܘܥ ܒܗܝܟܠܐ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܗܐ ܚܠܝܡ
P:John [AB] ܕܝܢ ܢܛܪܬܝܗܝ ܠܚܡܪܐ ܛܒܐ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ . ܗܕܐ ܗܝ ܐܬܐ ܐܢܬ ܠܘܩܕܡ ܚܡܪܐ ܛܒܐ ܡܝܬܐ . ܘܡܐ ܕܪܘܝܘ ܗܝܕܝܢ ܐܝܢܐ ܕܒܨܝܪ .
P:John [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܪܚܡ ܐܢܐ ܠܟ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܪܥܝ ܠܝ ܥܪܒܝ̈ ܀ ܐܡܪ ܐܢܬ ܙܒܢܝܢ̈ . ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܝܘܢܐ ܆ ܪܚܡ ܐܢܬ ܠܝ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܐܝܢ ܡܪܝ .
P:John [AB] ܝܗܘܕܝܐ ܐܢܬ ܇ ܘܡܢܝ ܫܐܠ ܐܢܬ ܠܡܫܬܐ . ܕܐܝܬܝ ܐܢܬܬܐ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܣܝܒܪܬܐ . ܐܡܪܐ ܠܗ ܗܝ ܐܢܬܬܐ ܫܡܪܝܬܐ . ܐܝܟܢܐ
P:John [AB] ܆ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܫܠܝܛ ܐܢܐ ܕܐܫܪܝܟ ܘܫܠܝܛ ܐܢܐ ܕܐܙܩܦܟ ܆ ܐܢܬ ܕܝܢ ܦܬܓܡܐ ܠܐ ܝܗܒ ܠܗ ܀ ܐܡܪ ܠܗ ܦܝܠܛܘܣ . ܥܡܝ ܆ ܠܐ ܡܡܠܠ
P:John [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܂ ܕܪܚܡ ܐܢܐ ܠܟ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܪܥܝ ܠܝ ܢܩܘܬܝ̈ ܀ ܐܢܬ ܕܪܚܡ ܐܢܬ ܠܝ . ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܪܝ ܆ ܟܠ ܡܕܡ ܐܢܬ ܚܟܡ ܐܢܬ .
P:John [AB] ܂ ܚܘܐ ܢܦܫܟ ܠܥܠܡܐ . ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܐܚܘܗܝ̈ ܗܝܡܢܘ ܗܘܘ ܒܗ ܐܢܬ ܕܥܒܕ ܡܕܡ ܒܛܘܫܝܐ ܇ ܘܨܒܐ ܗܘ ܕܒܓܠܝܐ ܢܗܘܐ . ܐܢ ܗܠܝܢ ܥܒܕ
P:John [AB] ܠܝ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܐܝܢ ܡܪܝ . ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܪܚܡ ܐܢܐ ܠܟ . ܐܡܪ ܠܗ ܐܢܬ ܀ ܐܡܪ ܠܗ ܬܘܒ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ . ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܝܘܢܐ ܆ ܪܚܡ
P:John [AB] ܆ ܘܐܡܪ ܠܐ ܐܝܬܝ . ܢܒܝܐ ܐܢܬ ܆ ܘܐܡܪ ܠܐ . ܘܐܡܪܘ ܠܗ . ܘܡܢܘ ܐܢܬ ܂ ܕܠܘ ܐܢܐ ܐܢܐ ܡܫܝܚܐ . ܘܫܐܠܘܗܝ ܬܘܒ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ . ܐܠܝܐ
P:John [AB] ܁ ܥܒܕ ܒܥܓܠ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܢܫ ܝܕܥ ܂ ܡܢ ܗܢܘܢ ܣܡܝܟܐ̈ ܂ ܕܥܠ ܐܢܬ ܠܚܡܐ ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܬܥܠܠ ܒܗ ܣܛܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܡܕܡ ܕܥܒܕ
P:John [AB] ܗܘ ܬܠܡܝܕܗ ܕܗܘ . ܚܢܢ ܓܝܪ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܚܢܢ ܕܡܘܫܐ . ܐܢܬ ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܗܘܐ ܠܗ ܆ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܨܚܝܘܗܝ ܂ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ .
P:John [AB] ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܒܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܥܢܐ ܗܘ ܕܐܬܐܣܝ ܂ ܘܐܡܪ . ܡܢܘ ܐܢܬ ܠܒܪ . ܘܫܡܥ ܝܫܘܥ ܕܐܦܩܘܗܝ ܠܒܪ ܆ ܘܐܫܟܚܗ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ .
P:John [AB] ܠܢ . ܕܗܠܝܢ ܥܒܕ ܐܢܬ . ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܣܬܘܪܘ ܐܢܬ ܐܟܠܢܝ ܀ ܥܢܘ ܕܝܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܐܡܪܘ ܠܗ . ܡܢܐ ܐܬܐ ܡܚܘܐ
P:John [AB] ܇ ܐܘ ܡܢܐ ܡܡܠܠ ܐܢܬ ܥܡܗ̇ . ܘܫܒܩܬ ܩܘܠܬܗ̇ ܐܢܬܬܐ ܂ ܘܐܙܠܬ ܐܢܬ ܗܘܘ ܕܥܡ ܐܢܬܬܐ ܡܡܠܠ . ܠܐ ܕܝܢ ܐܢܫ ܐܡܪ ܂ ܡܢܐ ܒܥܐ
P:John [AB] ܂ ܕܪܚܡ ܐܢܐ ܠܟ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܪܥܝ ܠܝ ܢܩܘܬܝ̈ ܀ ܐܡܝܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܝ . ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܪܝ ܆ ܟܠ ܡܕܡ ܐܢܬ ܚܟܡ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܝܕܥ