simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Job [AB] ܒܩܠܐ ܐܟܘܬܗ . ܠܒܫ ܓܐܝܘܬܐ ܘܓܢܒܪܘܬܐ . ܘܐܬܥܛܦ ܙܝܘܐ ܐܢܬ . ܘܡܚܝܒ ܐܢܬ ܠܝ ܕܬܙܟܐ . ܐܝܬ ܠܟ ܕܪܥܐ ܐܝܟ ܕܐܠܗܐ . ܘܪܥܡ
P:Job [AB] ܕܪܥܐ ܕܠܐ ܒܥܘܫܢܐ . ܡܢܐ ܐܬܪܥܝܬ ܕܠܐ ܚܟܡܬܐ . ܘܝܘܠܦܢܐ ܐܢܬ . ܨܚ ܝ ܘܥܢܐ ܐܝܘܒ ܘܐܡܪ . ܠܡܢܐ ܡܥܕܪ ܐܢܬ ܕܠܐ ܚܝܠ . ܘܦܪܩ
P:Job [AB] ܠܝ . ܘܐܢ ܐܬܬܫܝܓ ܒܡܝܐ̈ ܕܬܠܓܐ : ܘܡܬܕܟܐ ܐܢܐ ܒܕܟܝܘܬܐ ܐܢܬ ܕܠܐ ܡܙܟܐ ܐܢܬ ܠܝ . ܗܐ ܐܢ ܐܬܚܝܒ : ܠܡܢܐ ܐܝܟ ܗܒܠܐ ܡܣܝܦ
P:Job [AB] . ܒܐܝܕܐ ܐܘܪܚܐ ܫܪܐ ܢܘܗܪܐ . ܘܕܘܟܬܗ ܕܚܫܘܟܐ ܐܝܟܐ ܗܝ . ܐܢܬ ܕܛܠܠܝ̈ ܡܘܬܐ . ܚܙܝܬ ܟܠܗ ܦܬܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ . ܚܘܢܝ ܐܢ ܝܕܥ
P:Job [AB] ܪܘܓܙܟ ܠܘܬܝ . ܘܚܝܠܘܢ̈ ܡܚܠܦ ܐܢܬ ܥܠܝ . ܘܠܡܢܐ ܡܢ ܡܪܒܥܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܬܓܢܒܪ ܥܠܝ . ܘܡܚܪܐ ܐܢܬ ܙܝܢܟ ܠܘܩܒܠܝ . ܘܡܣܓܐ
P:Job [AB] . ܘܠܓܠܐ ܝܒܝܫܐ ܪܕܦ ܐܢܬ . ܕܟܬܒܬ ܥܠܝ ܡܪܕܘܬܐ . ܘܡܕܟܪ ܐܢܬ . ܘܚܫܒܬܢܝ ܠܟ ܐܝܟ ܒܥܠܕܒܒܐ . ܠܛܪܦܐ ܝܒܝܫܐ ܕܢܬܪ : ܕܐܫ
P:Job [AB] ܕܐܢܐ ܙܟܝ ܐܢܐ . ܘܠܝܬ ܕܡܢ ܐܝܕܝܟ̈ ܡܫܬܘܙܒ . ܐܝܕܝܟ̈ ܐܢܬ ܐܢܝܢ ܕܓܒܪܐ . ܕܡܥܩܒ ܐܢܬ ܥܠ ܚܘܒܝ̈ ܘܥܠ ܚܛܗܝ̈ . ܘܝܕܥ
P:Job [AB] . ܕܟܬܒܬ ܥܠܝ ܡܪܕܘܬܐ . ܘܡܕܟܪ ܐܢܬ ܥܠܝ ܚܘܒܐ̈ ܕܛܠܝܘܬܝ . ܐܢܬ . ܠܛܪܦܐ ܝܒܝܫܐ ܕܢܬܪ : ܕܐܫ ܐܢܬ . ܘܠܓܠܐ ܝܒܝܫܐ ܪܕܦ
P:Job [AB] ܡܡܠܠ : ܘܠܝܬ ܕܟܠܐ ܠܟ . ܘܐܢ ܡܡܝܩ ܐܢܬ : ܠܝܬ ܕܡܟܣ ܠܟ . ܐܢܬ ܒܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܡܙܕܕܩ . ܗܐ ܥܠ ܡܠܝܟ̈ ܡܝܬܐ̈ ܗܘ ܢܫܬܩܘܢ .
P:Job [AB] ܡܫܟܗ ܒܣܪܐ : ܘܪܝܫܗ ܒܛܠܠܐ ܕܢܘܪܐ . ܣܝܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܕܟ . ܐܢܬ ܫܘܬܦܐ̈ ܢܬܟܢܫܘܢ ܥܠܘܗܝ . ܘܢܦܠܓܘܢܗ ܒܝܬ ܣܓܝܐܐ̈ . ܡܠܐ
P:Job [AB] . ܘܡܢܘ ܡܬܚ ܥܠܝܗ̇ ܚܘܛܐ . ܥܠ ܡܢܐ ܩܡܘ ܥܒܪܝܗ̇̈ . ܐܘ ܡܢܘ ܐܢܬ . ܚܘܢܝ : ܐܢ ܝܕܥ ܐܢܬ ܒܘܝܢܐ . ܡܢܘ ܐܪܡܝ ܡܫܘܚܬܗ̇ ܐܢ ܝܕܥ
P:Job [AB] ܕܚܠܬܐ . ܘܡܣܓܐ ܐܢܬ ܡܡܠܠ ܩܕܡ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܢܐܠܦ ܦܘܡܟ ܐܢܬ ܕܠܐ ܟܫܪܢ̈ : ܘܒܡܠܐ̈ ܕܠܝܬ ܒܗܝܢ ܝܘܬܪܢ . ܐܦ ܐܢܬ ܡܒܛܠ
P:Job [AB] ܥܠܘܗܝ ܕܣܓܝ ܚܝܠܗ . ܘܫܒܩ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܠܐܘܬܟ . ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܢܝܪܐ ܥܠ ܩܕܠܗ ܕܪܝܡܐ . ܐܘ ܕܒܪ ܦܕܢܐ ܒܐܬܪܐ ܥܣܩܐ . ܡܬܬܟܠ
P:Job [AB] . ܥܢܐ ܤܛܢܐ ܘܐܡܪ ܠܡܪܝܐ : ܚܕܪܬ ܒܐܪܥܐ : ܘܗܠܟܬ ܒܗ̇ . ܐܢܬ ܠܡܩܡ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܤܛܢܐ . ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܬܐ
P:Job [AB] ܢܡܘܣܐ ܒܐܪܥܐ . ܡܪܝܡ ܐܢܬ ܥܠ ܥܢܢܐ̈ ܩܠܟ . ܘܡܟܣܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܩܐܡ ܐܢܬ ܒܐܦܝ̈ ܥܝܘܬܐ . ܝܕܥ ܐܢܬ ܢܡܘܣܐ ܕܫܡܝܐ : ܐܘ ܣܐܡ
P:Job [AB] ܐܢ ܥܒܕܬ ܥܘܠܐ . ܬܘܒ ܠܐ ܐܘܣܦ ܠܡܬܠ ܠܟ ܦܬܓܡܐ ܥܠ ܕܚܛܝܬ . ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܐܡܪ : ܕܫܒܩܬ : ܠܐ ܡܚܒܠ ܐܢܐ ܕܠܐ ܚܛܗܝܢ̈ . ܐܠܦܝܢܝ
P:Job [AB] ܥܠ ܢܦܫܟ : ܘܡܢܐ ܝܘܬܪܢܐ ܕܐܚܝܒܟ . ܐܢܐ ܐܬܝܒܟ ܡܠܐ̈ : ܘܐܦ ܐܢܬ ܒܕܝܢܐ : ܕܐܡܪܬ ܐܙܕܕܩܬ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܐܢ ܐܡܪܬ ܡܢܐ ܡܘܬܪ
P:Job [AB] ܠܡܚܝܒܘܬܢܝ ܘܠܡܛܒܥܘܬܢܝ . ܐܬܕܟ݇ܪ ܕܐܝܟ ܛܝܢܐ ܗܘ ܐܢܬ ܡܫܬܘܙܒ . ܐܝܕܝܟ̈ ܠܐܝ̈ ܒܝ ܘܥܒܕܢܝ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܨܒܐ
P:Job [AB] . ܐܪܝܟܐ ܗܝ ܡܢ ܐܪܥܐ ܡܫܘܚܬܗ̇ . ܘܦܬܝܐ ܗܝ ܡܢ ܝܡܐ . ܐܢ ܐܢܬ . ܪܘܡܐ ܕܫܡܝܐ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܐܘ ܥܘܡܩܐ ܕܫܝܘܠ ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܝܕܥ
P:Job [AB] ܡܡܠܠ ܩܕܡ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܢܐܠܦ ܦܘܡܟ ܚܛܗܐ̈ . ܘܨܒܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܠܝܬ ܒܗܝܢ ܝܘܬܪܢ . ܐܦ ܐܢܬ ܡܒܛܠ ܐܢܬ ܕܚܠܬܐ . ܘܡܣܓܐ