simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Job [AB] . ܢܛܪ ܐܢܬ ܡܢܝܢܐ ܕܝܪܚܐ̈ :
P:Job [AB] ܕܝܪܚܐ̈ : ܘܝܕܥ ܐܢܬ ܙܒܢ ܡܘܠܕܗܝܢ .
P:Job [AB] ܕܠܡܐ ܐܣܪ ܐܢܬ ܢܝܪܐ ܥܠ ܩܕܠܗ
P:Job [AB] . ܡܬܬܟܠ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܕܣܓܝ ܚܝܠܗ
P:Job [AB] ܚܝܠܗ . ܘܫܒܩ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܠܐܘܬܟ .
P:Job [AB] . ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܠܗ ܕܡܕܟܐ ܐܕܪܟ
P:Job [AB] . ܝܗܒ ܐܢܬ ܠܣܘܣܝܐ ܓܢܒܪܘܬܐ .
P:Job [AB] ܓܢܒܪܘܬܐ . ܘܡܠܒܫ ܐܢܬ ܨܘܪܗ ܙܝܢܐ .
P:Job [AB] . ܡܙܝܥ ܐܢܬ ܠܗ ܐܝܟ ܩܡܨܐ
P:Job [AB] . ܐܘ ܡܕܚܠ ܐܢܬ ܠܗ ܒܕܚܠܬܐ .
P:Job [AB] ܐܢ ܗܘ ܕܡܒܛܠ ܐܢܬ ܠܝ . ܘܡܚܝܒ
P:Job [AB] ܠܝ . ܘܡܚܝܒ ܐܢܬ ܠܝ ܕܬܙܟܐ .
P:Job [AB] ܕܐܠܗܐ . ܘܪܥܡ ܐܢܬ ܒܩܠܐ ܐܟܘܬܗ .
P:Job [AB] . ܪܡܐ ܐܢܬ ܦܓܘܕܬܐ ܒܦܘܡܗ .
P:Job [AB] ܒܦܘܡܗ . ܘܢܩܒ ܐܢܬ ܦܟܗ ܒܫܘܪܗ .
P:Job [AB] . ܐܘ ܡܢܐ ܐܢܬ ܠܗ ܥܒܕܐ ܠܥܠܡ
P:Job [AB] . ܓܚܟ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܨܦܪܐ
P:Job [AB] ܨܦܪܐ . ܘܢܛܪ ܐܢܬ ܠܗ ܠܝܘܡܝ̈ ܥܠܝܡܘܬܟ
P:Job [AB] . ܡܠܐ ܐܢܬ ܡܫܟܗ ܒܣܪܐ :
P:Job [AB] ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܨܐ ܐܢܬ ܚܝܠܐ ܠܡܥܒܕ .