simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Job [AB] ܡܢܝܢܐ ܕܝܪܚܐ̈ : ܘܝܕܥ ܐܢܬ ܙܒܢ ܡܘܠܕܗܝܢ . ܘܐܡܬܝ ܒܪܟܢ̈ ܐܢܬ ܙܒܢܐ ܕܝܠܕܢ̈ ܕܝܨܬܐ̈ ܒܫܩܝܦܐ̈ : ܘܒܛܢܢ̈ ܐܝܠܬܐ̈ . ܢܛܪ
P:Job [AB] ܙܒܢ ܡܘܠܕܗܝܢ . ܘܐܡܬܝ ܒܪܟܢ̈ ܘܝܠܕܢ . ܘܡܬܪܒܝܢ ܐܢܬ : ܘܒܛܢܢ̈ ܐܝܠܬܐ̈ . ܢܛܪ ܐܢܬ ܡܢܝܢܐ ܕܝܪܚܐ̈ : ܘܝܕܥ
P:Job [AB] ܢܝܪܐ ܥܠ ܩܕܠܗ ܕܪܝܡܐ . ܐܘ ܕܒܪ ܦܕܢܐ ܒܐܬܪܐ ܥܣܩܐ . ܡܬܬܟܠ ܐܢܬ ܪܝܡܐ ܕܢܦܠܚܟ . ܐܘ ܕܠܡܐ ܥܠ ܐܘܪܚܟ ܒܐܬ . ܕܠܡܐ ܐܣܪ
P:Job [AB] ܥܠܘܗܝ ܕܣܓܝ ܚܝܠܗ . ܘܫܒܩ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܠܐܘܬܟ . ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܢܝܪܐ ܥܠ ܩܕܠܗ ܕܪܝܡܐ . ܐܘ ܕܒܪ ܦܕܢܐ ܒܐܬܪܐ ܥܣܩܐ . ܡܬܬܟܠ
P:Job [AB] ܥܠܘܗܝ ܠܐܘܬܟ . ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܠܗ ܕܡܕܟܐ ܐܕܪܟ . ܘܙܪܥܟ ܚܡܠ . ܐܢܬ ܦܕܢܐ ܒܐܬܪܐ ܥܣܩܐ . ܡܬܬܟܠ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܕܣܓܝ ܚܝܠܗ . ܘܫܒܩ
P:Job [AB] ܠܗ ܕܡܕܟܐ ܐܕܪܟ . ܘܙܪܥܟ ܚܡܠ . ܟܢܦܝ̈ ܫܒܚܝܢ ܡܬܪܘܪܒܐ : ܐܢܬ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܕܣܓܝ ܚܝܠܗ . ܘܫܒܩ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܠܐܘܬܟ . ܡܗܝܡܢ
P:Job [AB] ܠܣܘܣܝܐ ܓܢܒܪܘܬܐ . ܘܡܠܒܫ ܐܢܬ ܨܘܪܗ ܙܝܢܐ . ܡܙܝܥ ܐܢܬ ܠܗ ܐܢܬ ܬܬܪܝܡ ܐܝܟ ܕܩܠܐ . ܬܓܚܟ ܥܠ ܣܘܣܝܐ : ܘܥܠ ܪܟܒܗ . ܝܗܒ
P:Job [AB] ܨܘܪܗ ܙܝܢܐ . ܡܙܝܥ ܐܢܬ ܠܗ ܐܝܟ ܩܡܨܐ . ܐܘ ܡܕܚܠ ܐܢܬ ܠܗ ܐܢܬ ܣܘܣܝܐ : ܘܥܠ ܪܟܒܗ . ܝܗܒ ܐܢܬ ܠܣܘܣܝܐ ܓܢܒܪܘܬܐ . ܘܡܠܒܫ
P:Job [AB] ܠܗ ܐܝܟ ܩܡܨܐ . ܐܘ ܡܕܚܠ ܐܢܬ ܠܗ ܒܕܚܠܬܐ . ܚܦܪ ܒܥܘܡܩܐ : ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܣܘܣܝܐ ܓܢܒܪܘܬܐ . ܘܡܠܒܫ ܐܢܬ ܨܘܪܗ ܙܝܢܐ . ܡܙܝܥ
P:Job [AB] ܠܗ ܒܕܚܠܬܐ . ܚܦܪ ܒܥܘܡܩܐ : ܘܕܐܨ ܒܢܚܠܐ . ܘܢܦܩ ܠܐܘܪܥܐ ܐܢܬ ܘܡܠܒܫ ܐܢܬ ܨܘܪܗ ܙܝܢܐ . ܡܙܝܥ ܐܢܬ ܠܗ ܐܝܟ ܩܡܨܐ . ܐܘ ܡܕܚܠ
P:Job [AB] ܠܝ . ܘܡܚܝܒ ܐܢܬ ܠܝ ܕܬܙܟܐ . ܐܝܬ ܠܟ ܕܪܥܐ ܐܝܟ ܕܐܠܗܐ . ܐܢܬ ܢܐ ܐܝܟ ܓܢܒܪܐ ܚܨܝܟ̈ . ܐܫܐܠܟ : ܐܘܕܥܝܢܝ . ܐܢ ܗܘ ܕܡܒܛܠ
P:Job [AB] ܠܝ ܕܬܙܟܐ . ܐܝܬ ܠܟ ܕܪܥܐ ܐܝܟ ܕܐܠܗܐ . ܘܪܥܡ ܐܢܬ ܒܩܠܐ ܐܢܬ ܚܨܝܟ̈ . ܐܫܐܠܟ : ܐܘܕܥܝܢܝ . ܐܢ ܗܘ ܕܡܒܛܠ ܐܢܬ ܠܝ . ܘܡܚܝܒ
P:Job [AB] ܒܩܠܐ ܐܟܘܬܗ . ܠܒܫ ܓܐܝܘܬܐ ܘܓܢܒܪܘܬܐ . ܘܐܬܥܛܦ ܙܝܘܐ ܐܢܬ . ܘܡܚܝܒ ܐܢܬ ܠܝ ܕܬܙܟܐ . ܐܝܬ ܠܟ ܕܪܥܐ ܐܝܟ ܕܐܠܗܐ . ܘܪܥܡ
P:Job [AB] ܦܓܘܕܬܐ ܒܦܘܡܗ . ܘܢܩܒ ܐܢܬ ܦܟܗ ܒܫܘܪܗ . ܘܐܢ ܡܣܓܐ ܒܥܐ ܐܢܬ ܠܬܢܝܢܐ ܒܡܨܝܕܬܐ . ܒܚܒܠܐ ܬܐܚܕܝܘܗܝ ܒܠܫܢܗ . ܪܡܐ
P:Job [AB] ܦܟܗ ܒܫܘܪܗ . ܘܐܢ ܡܣܓܐ ܒܥܐ ܡܢܟ ܘܐܡܪ ܠܟ ܕܪܟܝܟܢ̈ . ܡܫܪ ܐܢܬ ܬܐܚܕܝܘܗܝ ܒܠܫܢܗ . ܪܡܐ ܐܢܬ ܦܓܘܕܬܐ ܒܦܘܡܗ . ܘܢܩܒ
P:Job [AB] ܠܗ ܥܒܕܐ ܠܥܠܡ . ܓܚܟ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܨܦܪܐ . ܘܢܛܪ ܐܢܬ ܠܗ ܐܢܬ ܡܣܓܐ ܒܥܐ ܡܢܟ ܘܐܡܪ ܠܟ ܕܪܟܝܟܢ̈ . ܡܫܪ ܥܡܟ ܩܝܡܐ . ܐܘ ܡܢܐ
P:Job [AB] ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܨܦܪܐ . ܘܢܛܪ ܐܢܬ ܠܗ ܠܝܘܡܝ̈ ܥܠܝܡܘܬܟ . ܐܢܬ . ܡܫܪ ܥܡܟ ܩܝܡܐ . ܐܘ ܡܢܐ ܐܢܬ ܠܗ ܥܒܕܐ ܠܥܠܡ . ܓܚܟ
P:Job [AB] ܠܗ ܠܝܘܡܝ̈ ܥܠܝܡܘܬܟ . ܫܘܬܦܐ̈ ܢܬܟܢܫܘܢ ܥܠܘܗܝ . ܐܢܬ ܡܢܐ ܐܢܬ ܠܗ ܥܒܕܐ ܠܥܠܡ . ܓܚܟ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܨܦܪܐ . ܘܢܛܪ
P:Job [AB] ܡܫܟܗ ܒܣܪܐ : ܘܪܝܫܗ ܒܛܠܠܐ ܕܢܘܪܐ . ܣܝܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܕܟ . ܐܢܬ ܫܘܬܦܐ̈ ܢܬܟܢܫܘܢ ܥܠܘܗܝ . ܘܢܦܠܓܘܢܗ ܒܝܬ ܣܓܝܐܐ̈ . ܡܠܐ
P:Job [AB] ܚܝܠܐ ܠܡܥܒܕ . ܘܠܐ ܡܬܛܫܝܐ ܡܢܟ ܬܪܥܝܬܐ . ܡܢܘ ܗܢܐ ܐܢܬ .   ܘܥܢܐ ܐܝܘܒ ܘܐܡܪ ܠܡܪܝܐ . ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܨܐ