simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Job [AB] ܠܝ . ܘܡܢ ܚܛܗܝ̈ ܠܐ ܡܙܟܐ ܐܢܬ ܠܝ . ܐܢ ܚܛܝܬ : ܘܝ ܠܝ . ܘܐܢ ܐܢܬ ܒܠܒܟ : ܝܕܥ ܗܘܝܬ ܕܗܕܐ ܗܘܬ ܒܪܥܝܢܟ . ܕܐܢ ܚܛܝܬ : ܢܛܪ
P:Job [AB] ܠܝ . ܐܢ ܚܛܝܬ : ܘܝ ܠܝ . ܘܐܢ ܐܙܕܕܩܬ : ܠܐ ܐܪܝܡ ܪܝܫܝ . ܡܣܒܥ ܐܢܬ ܒܪܥܝܢܟ . ܕܐܢ ܚܛܝܬ : ܢܛܪ ܐܢܬ ܠܝ . ܘܡܢ ܚܛܗܝ̈ ܠܐ ܡܙܟܐ
P:Job [AB] ܡܬܓܢܒܪ ܥܠܝ . ܘܡܚܪܐ ܐܢܬ ܙܝܢܟ ܠܘܩܒܠܝ . ܘܡܣܓܐ ܐܢܬ ܐܢܬ : ܘܚܙܝܬ ܡܘܟܟܝ . ܘܐܢ ܐܬܬܪܝܡ : ܐܝܟ ܐܪܝܐ ܬܨܘܕܢܝ . ܘܗܦܟ
P:Job [AB] ܙܝܢܟ ܠܘܩܒܠܝ . ܘܡܣܓܐ ܐܢܬ ܪܘܓܙܟ ܠܘܬܝ . ܘܚܝܠܘܢ̈ ܡܚܠܦ ܐܢܬ : ܐܝܟ ܐܪܝܐ ܬܨܘܕܢܝ . ܘܗܦܟ ܐܢܬ ܡܬܓܢܒܪ ܥܠܝ . ܘܡܚܪܐ
P:Job [AB] ܪܘܓܙܟ ܠܘܬܝ . ܘܚܝܠܘܢ̈ ܡܚܠܦ ܐܢܬ ܥܠܝ . ܘܠܡܢܐ ܡܢ ܡܪܒܥܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܬܓܢܒܪ ܥܠܝ . ܘܡܚܪܐ ܐܢܬ ܙܝܢܟ ܠܘܩܒܠܝ . ܘܡܣܓܐ
P:Job [AB] ܥܠܝ . ܘܠܡܢܐ ܡܢ ܡܪܒܥܐ ܐܦܩܬܢܝ . ܣܦܬ ܕܝܢ : ܘܥܝܢ ܠܐ ܐܢܬ ܙܝܢܟ ܠܘܩܒܠܝ . ܘܡܣܓܐ ܐܢܬ ܪܘܓܙܟ ܠܘܬܝ . ܘܚܝܠܘܢ̈ ܡܚܠܦ
P:Job [AB] ܡܡܠܠ : ܘܠܝܬ ܕܟܠܐ ܠܟ . ܘܐܢ ܡܡܝܩ ܐܢܬ : ܠܝܬ ܕܡܟܣ ܠܟ . ܐܢܬ ܒܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܡܙܕܕܩ . ܗܐ ܥܠ ܡܠܝܟ̈ ܡܝܬܐ̈ ܗܘ ܢܫܬܩܘܢ .
P:Job [AB] : ܠܝܬ ܕܡܟܣ ܠܟ . ܘܐܡܪ ܐܢܬ ܕܟܐܢܐܝܬ ܐܬܕܒܪܬ . ܘܕܟܐ ܗܘܝܬ ܐܢܬ ܡܝܬܐ̈ ܗܘ ܢܫܬܩܘܢ . ܐܢܬ ܡܡܠܠ : ܘܠܝܬ ܕܟܠܐ ܠܟ . ܘܐܢ ܡܡܝܩ
P:Job [AB] ܕܟܐܢܐܝܬ ܐܬܕܒܪܬ . ܘܕܟܐ ܗܘܝܬ ܒܥܝܢܝ̈ ܢܦܫܟ . ܒܪܡ ܡܢ ܐܢܬ : ܘܠܝܬ ܕܟܠܐ ܠܟ . ܘܐܢ ܡܡܝܩ ܐܢܬ : ܠܝܬ ܕܡܟܣ ܠܟ . ܘܐܡܪ
P:Job [AB] ܠܡܕܥ . ܐܘ ܥܠ ܣܘܦܗ ܕܚܣܝܢܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܩܡ . ܪܘܡܐ ܕܫܡܝܐ ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܕܫܒܩ ܗܘܐ ܠܟ ܐܠܗܐ ܚܛܗܝܟ̈ . ܒܘܕܩܗ ܕܐܠܗܐ ܡܫܟܚ
P:Job [AB] ܠܡܩܡ . ܪܘܡܐ ܕܫܡܝܐ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܐܘ ܥܘܡܩܐ ܕܫܝܘܠ ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܢܬ ܒܘܕܩܗ ܕܐܠܗܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܕܥ . ܐܘ ܥܠ ܣܘܦܗ ܕܚܣܝܢܐ ܡܫܟܚ
P:Job [AB] . ܐܘ ܥܘܡܩܐ ܕܫܝܘܠ ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܐܪܝܟܐ ܗܝ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܢܬ . ܐܘ ܥܠ ܣܘܦܗ ܕܚܣܝܢܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܩܡ . ܪܘܡܐ ܕܫܡܝܐ ܝܕܥ
P:Job [AB] . ܐܪܝܟܐ ܗܝ ܡܢ ܐܪܥܐ ܡܫܘܚܬܗ̇ . ܘܦܬܝܐ ܗܝ ܡܢ ܝܡܐ . ܐܢ ܐܢܬ . ܪܘܡܐ ܕܫܡܝܐ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܐܘ ܥܘܡܩܐ ܕܫܝܘܠ ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܝܕܥ
P:Job [AB] ܐܬܩܢܬ ܠܒܟ : ܘܦܫܛܬ ܐܝܕܝܟ̈ ܠܘܬܗ . ܐܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܥܘܠܐ ܐܢܬ ܡܬܒܝܢ . ܘܓܒܪܐ ܕܕܟܐ ܡܬܠܒܒ . ܘܕܓܢܒܪ : ܥܕܪ ܠܐܢܫ . ܐܠܘ
P:Job [AB] ܐܦܝܟ̈ ܡܢܝ . ܘܚܫܒܬܢܝ ܠܟ ܐܝܟ ܒܥܠܕܒܒܐ . ܠܛܪܦܐ ܝܒܝܫܐ ܐܢܬ ܚܘܒܐ̈ ܘܚܛܗܐ̈ . ܚܘܒܝ̈ ܘܚܛܗܝ̈ ܐܘܕܥܝܢܝ . ܠܡܢܐ ܡܗܦܟ
P:Job [AB] . ܘܠܓܠܐ ܝܒܝܫܐ ܪܕܦ ܐܢܬ . ܕܟܬܒܬ ܥܠܝ ܡܪܕܘܬܐ . ܘܡܕܟܪ ܐܢܬ . ܘܚܫܒܬܢܝ ܠܟ ܐܝܟ ܒܥܠܕܒܒܐ . ܠܛܪܦܐ ܝܒܝܫܐ ܕܢܬܪ : ܕܐܫ
P:Job [AB] . ܕܟܬܒܬ ܥܠܝ ܡܪܕܘܬܐ . ܘܡܕܟܪ ܐܢܬ ܥܠܝ ܚܘܒܐ̈ ܕܛܠܝܘܬܝ . ܐܢܬ . ܠܛܪܦܐ ܝܒܝܫܐ ܕܢܬܪ : ܕܐܫ ܐܢܬ . ܘܠܓܠܐ ܝܒܝܫܐ ܪܕܦ
P:Job [AB] ܥܠܝ ܚܘܒܐ̈ ܕܛܠܝܘܬܝ . ܘܣܡܬ ܪܓܠܝ̈ ܒܣܕܐ . ܘܢܛܪܬ ܟܠܗܝܢ ܐܢܬ . ܘܠܓܠܐ ܝܒܝܫܐ ܪܕܦ ܐܢܬ . ܕܟܬܒܬ ܥܠܝ ܡܪܕܘܬܐ . ܘܡܕܟܪ
P:Job [AB] ܡܒܛܠ ܐܢܬ ܕܚܠܬܐ . ܘܡܣܓܐ ܐܢܬ ܡܡܠܠ ܩܕܡ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܐܢܬ ܡܠܝܢ̈ ܕܠܐ ܟܫܪܢ̈ : ܘܒܡܠܐ̈ ܕܠܝܬ ܒܗܝܢ ܝܘܬܪܢ . ܐܦ
P:Job [AB] ܕܚܠܬܐ . ܘܡܣܓܐ ܐܢܬ ܡܡܠܠ ܩܕܡ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܢܐܠܦ ܦܘܡܟ ܐܢܬ ܕܠܐ ܟܫܪܢ̈ : ܘܒܡܠܐ̈ ܕܠܝܬ ܒܗܝܢ ܝܘܬܪܢ . ܐܦ ܐܢܬ ܡܒܛܠ