simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Job [AB] . ܥܢܐ ܤܛܢܐ ܘܐܡܪ ܠܡܪܝܐ : ܚܕܪܬ ܒܐܪܥܐ ܘܗܠܟܬ ܒܗ̇ . ܘܐܡܪ ܐܢܬ ܠܡܩܡ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܤܛܢܐ : ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܬܐ
P:Job [AB] ܐܓܢܬ ܐܝܕܟ ܥܠܘܗܝ : ܘܥܠ ܒܝܬܗ ܘܥܠ ܒܢܘܗܝ̈ : ܘܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܐܢܬ ܤܛܢܐ ܘܐܡܪ ܠܡܪܝܐ : ܣܪܝܩܐܝܬ ܓܝܪ ܕܚܠ ܐܝܘܒ ܠܐܠܗܐ .
P:Job [AB] . ܥܢܐ ܤܛܢܐ ܘܐܡܪ ܠܡܪܝܐ : ܚܕܪܬ ܒܐܪܥܐ : ܘܗܠܟܬ ܒܗ̇ . ܐܢܬ ܠܡܩܡ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܤܛܢܐ . ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܬܐ
P:Job [AB] ܠܝ ܒܗ : ܕܐܘܒܕܝܘܗܝ ܣܪܝܩܐܝܬ . ܘܥܢܐ ܤܛܢܐ ܘܐܡܪ ܠܡܪܝܐ : ܐܢܬ ܘܤܛܐ ܡܢ ܒܝܫܬܐ . ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܡܚܡܣܢ ܒܬܡܝܡܘܬܗ : ܘܡܓܪܐ
P:Job [AB] ܒܬܡܝܡܘܬܟ . ܨܚܐ ܠܐܠܗܟ : ܘܡܘܬ . ܐܡܪ ܠܗ̇ : ܐܝܟ ܕܡܡܠܠܐ ܐܢܬ ܗܘܐ ܥܠ ܩܛܡܐ . ܘܐܡܪܐ ܠܗ ܐܢܬܬܗ : ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܡܚܡܣܢ
P:Job [AB] ܥܠܝ ܢܛܘܪܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐܡܪܬ ܕܬܒܝܐܢܝ . ܘܐܬܠܒܒ ܡܢ ܛܘܪܦܐ ܐܢܬ . ܘܐܬܢܐ ܒܡܪܪܐ̈ ܕܢܦܫܝ . ܝܡܐ ܐܢܐ : ܐܘ ܬܢܝܢܐ : ܕܡܩܝܡ
P:Job [AB] ܠܝ . ܠܐ ܬܪܦܝܢܝ ܥܕܡܐ ܕܐܒܠܥ ܪܘܩܝ . ܐܢ ܚܛܝܬ : ܡܢܐ ܐܥܒܕ ܐܢܬ ܒܨܦܪܐ . ܘܒܙܒܢܐ ܬܒܚܪܝܘܗܝ . ܘܥܕܡܐ ܗܘ ܠܐܡܬܝ ܠܐ ܫܒܩ
P:Job [AB] : ܒܥܝ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܘܠܚܣܝܢܐ ܐܬܟܫܦ . ܐܢ ܙܟܝ ܐܢܬ ܘܬܪܝܨ : ܐܢܬ ܙܕܩܐ . ܐܢ ܒܢܝܟ̈ ܚܛܘ ܠܗ : ܫܕܪ ܐܢܘܢ ܒܚܛܗܝܗܘܢ̈ . ܘܐܢ
P:Job [AB] ܘܬܪܝܨ : ܗܫܐ ܢܬܬܥܝܪ ܥܠܝܟ . ܘܢܫܠܡ ܕܝܪܐ ܕܙܕܩܟ . ܘܬܗܘܐ ܐܢܬ . ܘܐܢ ܐܢܬ : ܒܥܝ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܘܠܚܣܝܢܐ ܐܬܟܫܦ . ܐܢ ܙܟܝ
P:Job [AB] . ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܗܦܟ ܪܘܓܙܗ . ܘܬܚܘܬܘܗܝ ܢܬܡܟܟܘܢ ܡܥܕܪܝ̈ ܐܢܬ . ܗܐ ܐܢ ܬܒܪ : ܡܢܘ ܢܦܩܘܕ ܒܐܝܕܗ . ܘܡܢܘ ܢܐܡܪ ܠܗ ܡܢܐ ܥܒܕ
P:Job [AB] ܠܝ . ܗܐ ܐܢ ܐܬܚܝܒ : ܠܡܢܐ ܐܝܟ ܗܒܠܐ ܡܣܝܦ ܐܢܬ ܠܝ . ܘܐܢ ܐܢܬ ܐܬܬܢܝܚ : ܕܚܠ ܐܢܐ ܡܢ ܟܠ ܬܫܢܝܩ . ܡܛܠ ܕܝܕܥ ܐܢܐ ܕܠܐ ܡܙܟܐ
P:Job [AB] ܠܝ . ܘܐܢ ܐܬܬܫܝܓ ܒܡܝܐ̈ ܕܬܠܓܐ : ܘܡܬܕܟܐ ܐܢܐ ܒܕܟܝܘܬܐ ܐܢܬ ܕܠܐ ܡܙܟܐ ܐܢܬ ܠܝ . ܗܐ ܐܢ ܐܬܚܝܒ : ܠܡܢܐ ܐܝܟ ܗܒܠܐ ܡܣܝܦ
P:Job [AB] ܠܝ . ܠܐ ܟܕܘ ܠܟ ܕܛܠܡ ܐܢܬ ܘܡܣܠܐ ܐܢܬ ܠܐܘܬܐ ܕܐܝܕܝܟ̈ . ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܠܐܠܗܐ : ܠܐ ܬܚܝܒܢܝ : ܘܐܘܕܥܝܢܝ ܥܠ ܡܢܐ ܕܐܢ
P:Job [AB] ܘܡܣܠܐ ܐܢܬ ܠܐܘܬܐ ܕܐܝܕܝܟ̈ . ܘܥܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܪܫܝܥܐ̈ ܐܢܬ ܬܚܝܒܢܝ : ܘܐܘܕܥܝܢܝ ܥܠ ܡܢܐ ܕܐܢ ܐܢܬ ܠܝ . ܠܐ ܟܕܘ ܠܟ ܕܛܠܡ
P:Job [AB] ܠܐܘܬܐ ܕܐܝܕܝܟ̈ . ܘܥܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܪܫܝܥܐ̈ ܐܕܝܩܬ . ܕܠܡܐ ܐܢܬ ܥܠ ܡܢܐ ܕܐܢ ܐܢܬ ܠܝ . ܠܐ ܟܕܘ ܠܟ ܕܛܠܡ ܐܢܬ ܘܡܣܠܐ
P:Job [AB] . ܐܘ ܝܘܡܬܟ̈ ܐܝܟ ܝܘܡܝ̈ ܐܢܫܐ ܐܢܘܢ . ܐܘ ܫܢܝܟ̈ ܐܝܟ ܐܢܬ ܐܝܟ ܥܝܢܝ̈ ܒܣܪܐ ܐܢܝܢ . ܐܘ ܐܝܟ ܡܚܙܝܐ ܗܘ ܕܐܢܫܐ ܚܙܐ
P:Job [AB] ܥܠ ܚܘܒܝ̈ ܘܥܠ ܚܛܗܝ̈ . ܘܝܕܥ ܐܢܬ ܕܐܢܐ ܙܟܝ ܐܢܐ . ܘܠܝܬ ܐܢܬ ܐܢܫܐ ܐܢܘܢ . ܐܘ ܫܢܝܟ̈ ܐܝܟ ܝܘܡܬܐ̈ ܐܢܝܢ ܕܓܒܪܐ . ܕܡܥܩܒ
P:Job [AB] ܕܐܢܐ ܙܟܝ ܐܢܐ . ܘܠܝܬ ܕܡܢ ܐܝܕܝܟ̈ ܡܫܬܘܙܒ . ܐܝܕܝܟ̈ ܐܢܬ ܐܢܝܢ ܕܓܒܪܐ . ܕܡܥܩܒ ܐܢܬ ܥܠ ܚܘܒܝ̈ ܘܥܠ ܚܛܗܝ̈ . ܘܝܕܥ
P:Job [AB] ܠܡܚܝܒܘܬܢܝ ܘܠܡܛܒܥܘܬܢܝ . ܐܬܕܟ݇ܪ ܕܐܝܟ ܛܝܢܐ ܗܘ ܐܢܬ ܡܫܬܘܙܒ . ܐܝܕܝܟ̈ ܠܐܝ̈ ܒܝ ܘܥܒܕܢܝ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܨܒܐ
P:Job [AB] ܠܝ . ܘܐܝܟ ܚܠܒܐ ܗܘ ܪܒܝܬܢܝ . ܘܐܝܟ ܓܒܬܐ ܗܘ ܡܣܝܬܢܝ . ܐܢܬ . ܐܬܕܟ݇ܪ ܕܐܝܟ ܛܝܢܐ ܗܘ ܥܒܕܬܢܝ . ܘܠܥܦܪܐ ܡܗܦܟ