simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܒܢܦܫܟ ܐܘ̇ ܚܒܝܒ : ²³ܕܥ̣ ܚܬܝ̣ܬܐܝܬ̣ ܕܒܡܫܘܚܬܐ ܐܢܬ : ܠܥܠܡ ܡܩ̣̇ܘܝܐ ܀ X 139ܡܐ ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܝܕܥܐ̈ ܚ̇ܙܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܒܗ ܒܡܪܢ : ܘܡܢ̣̇ܫܩ . ܐܢܬ ܪܓܠܘܗܝ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܒܝܕ ܐܬ̇ܐ ܐܢܬ ܘܩ̇ܐܡ ܐܢܬ̣ ܘܢ̇ܦܠ XX141 ܐܢܬ ³⁸ܩܕܡ ܨܠܝܒܐ . ܘܚ̇ܐܪ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܠܗ̇ . ܘܗ̇ܘܐ ܐܢܬ ܓܘܚܟܐ ܘܢ ܚܙܝܝܟ̈ . ܐܠܐ ܬܒ̣ ܠܟ ܒܝܬ ܠܟ ܐܢܬ Xܡܝܢܢ ܝ ܒܢܝX ܟX ܐܡXܝܢ ܠܗ ܐ : ܘܡܫ̇ܠܡܘ ܠܐ ܡܫ̣̇ܠܡ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܐܘ̇ ܐܚܝ X ⁷³ܒܓܘ XX X0 ܩܠܝܬܟX ⁷⁴ܒܙ̣̇ܒܢܐ ܕܟ̇ܬܫ ܥܡܟ ܐܢܬ X XX ܩX ܠܟܠܗܘܢ ܫܐܕܐ̈ ܚܒܪܘܗܝ̈ . ܐܢܕܝܢ X ܡܚ̣̇ܡܣܢ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܡܬܝܕܥܢܐܝܬܫ̇ܡܥܐܢܬ ܠܗܕܐ ܒܪܬ ܩܠܐ : ܟܕ ܡܩܕܫܐ ܠܗ̇ ܐܢܬ ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ ܕܝܘܡܢܐ ܩ̣̇ܕܫܬܘܢ ܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܠܡܪܝܐ̣ .
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܐܘ̇ ܚܒܝܒ ܟܠܗ̇ ܒܥ̣ܬܟ ܕܡܢܢ ܗܕܐ ܗܘܬ ܇ ܥܠ ܡܘܬ̣ܒܐ ܐܢܬ ܒܢܝ̈ ܥܠܡܐ X XX91ܙ ܒܡܫܘܚܬܐ ܕܦܓܪܢܘܬܐ ܩ̇ܝܡܝܢ ܀ ܐܠܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife . ܡܚܪܪܝ̈ ܕܝܢ ܡܢ ܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܚܕ ܡܢ ܐܠܦ . ܡܛܠܗܕܐ ܐܦ ܐܢܬ ܡܦܩܬܐ̈ ܕܡܢ ܥܠܡܐ . ܢܦ̣ܝܩܝ̈ ܡܢ ܥܠܡܐ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܫ̣ܟܚ
JosephḤazz:epStgsMonasLife Xܒܗ ܡܝ̣ܐXXẌ ܡܬܚ̣̇ܒܠ . X⁰ܐܢܕܝܢ ܣ̇ܒܥ ܪܬܚܗ̇X⁷ ܐܢܬ X⁴ܡܐ ܕܡܬܥܒܕ : ܐܢܗ̣ܘ ܕܠܐ ܡܫܬܓ̣ܪ ܒܢܘܪܐ : ܘܪܡ̇ܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܠܡܬ̇ܦܨܝܘ ܡܢܗܘܢ : ܥܒ̣ܕX ³⁷ܐܝܟ ܕܥ̣ܒܕܘ ܒܢܝ̈ ܐܢܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܡܕܒܪܐ ܕܒܩܢܘܒܝܢ ܦ̇ܠܚܝܢ ܀ ܐܠܐ ܐܢ ܨ̇ܒܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܒܗ ¹⁰ܒܗ̇ܘ ܐܬܪܐ ܩܠ ܠܥܙܐ ܕܪܘܚܢܐ̈ . ¹¹ܕܡ̇ܢܘ ¹²ܓܝܪ ܐܢܬ ⁸ܡܛܠ ܕܡܫܬ̇ܩܠܐ ܡܢܟ 5ܪܓܫܬܐ ܦܓܪܢܝܬܐ . ܘܒܠܚܘܕ ܫ̇ܡܥX
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܒܓܘ ܩܠܝܬܟ : ܟܕ ܠܐ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ Xܠܒܪ ܡܢܗ̇XX . ⁰ܘܐܦ ܟܠܗܘܢ ܐܢܬ . ⁰⁷ܕܡܐ ܕܗ̇ܘܐ ܥܡܟ ⁰⁸ܗܢܐ ܩܪܒܐ : X ܡܚ̣̇ܡܣܢ XXXX33
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܠܗ X XX39 ܥܡܠܐXẌ ܒܫ̇ܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ : ܩܕܡ ܕܡܬܥ̇ܝܕ ܐܢܬ ܡܫܚܐ ܀ 69ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܦܓܪܐ . ܕܐܢܗ̣ܘ X⁸ܕܡ̇ܘܣܦ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܗܟܝܠX ³ܐܘ̇ ܐܚܘܢ : ܡܐ ܕܝ̇ܬܒ ܐܢܬ ܒܫ̣ܠܝܐ⁴⁰ ܒܩܠܝܬܐ . ܐܢܬ : ܘܗܘ̇ܐ ܓܘܚܟܐ ܘܣܘܪܕܐ ܠܟܠܗܘܢ ܚܙܝܘܗܝ̈ ܀ ³X 120ܐܠܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܓܡܝܪܐ ܠܡܗ̇ܘ̣ܐ . ܙܠ̣ ܙ̣̇ܒ̣ܢ ܟܠܡܕܡ ⁰³ܕܐܝܬ ܠܟ ܐܢܬ ܕܠܘܬ ܗ̇ܘ ܥܠܝܡܐ ܡܙܝ̣ܥ ܒܗ . ⁰¹ܕܐܡ̣ܪ ܠܗ ܕܐܢ ⁰²ܨܒ̇ܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife X 67 ܒܗ̇ . ܐܢܕܝܢ ܡܫܒܠܢܐ ܠܝܬ ܠܟ : ܘܦܪܘܫܘܬܐ ܕܪܘܚܐ̈ ܐܢܬ ܐܬܓ̇ܪܓܚ ܩܕܡܘܗܝ : ܕܢ̇ܠܦܟ ¹²ܐܘܪܚܐ ܬܪܝXܬܐ ܕܪܕ̇ܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ²⁰ܗܟܝܠ ܐܘ̇ ܐܚܘܢ ²¹ܦ̇ܠܘܚܐ : ܐܬܟ̇ܬܫ ܥܡ ܚܘܫܒܝܟ̈ . ܐܢܬ XXXXXX ܠܗ ܠܥܡܐX ¹ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܟܠܗ ܠܠܝܐ . ܐܦ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܠܗ ܠܬ ܠܬ̈ ܡܢܘܢ̈ . ܚܕܐ ܕܡܙܡܘܪܐ̈ ܘܕܣܝ̇ܡX ³ܒܘܪܟܐ̈ . ܐܢܬ ³⁷ܥܝܪܐ XXܕܦܓܪܐ ܘܕܢܦܫܐ ܐܦܩ̣ܝܗܝX³⁸ܟܕ XX35 ܡܦܠܓ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܣ̇ܥܪ ܐܢܬ . ܘܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܩܫ̣ܐ ܥܠܝܟ ܠܐ ܣ̇ܥܪ ܐܢܬ : ܠܘ ܐܢܬ ܨܒܝܢܘܗܝ̈ ܕܒܣܪܐ ܕܢܩ̣ܝܦܝܢ ܠܗ . ܐܢܕܝܢ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܪܚ̇ܡ
JosephḤazz:epStgsMonasLife : ܚܘܪ ܒܗ ܕܐܦ X XXX ܗ̣ܘ ܐܨܛܥ̣ܪ ܡܛܠܬܟ . Xܘܕܝܘܝܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܢ XXXX X ܚܘܘܬܐ̈ . ܫܡ̣ܥ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ . ܡܐ ܕܡܨܛ̇ܥܪ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܐܢ ³ܨܘܡܐ ܕܫܒ̣ܐ̈ ܘܐܢ ܫܗܪܐ ܕܠܝܠܘܬܐ̈ . ܘܐܢ ܩܪܝܢܐ ܕܠܐ ܐܢܬ ܕܐܬܥ̇ܝܕ ܒܥܡܠܐ̈ : ²ܐܘܣ̣ܦ XXXXXXX ܠܗ̣ ܟܡܐ ܕܒ̇ܥܐ