simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JosephḤazz:epStgsMonasLife : ܠܘ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܡܚ̣̇ܘܐ ܐܢܬ̣ . ܐܠܐ ܠܨܒܝܢܟ ܦ̇ܠܚ ܐܢܬ ܀ ܐܢܬ ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܣ̇ܥܪ ܐܢܬ . ܘܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܩܫ̣ܐ ܥܠܝܟ ܠܐ ܣ̇ܥܪ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܀ ܘܬܚܘܝܬܐ ܣ̣ܒ ܠܟ ܕܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ : ܐܘ̇ ܐܚܐ ܐܢܬ ܐܢܬ : ܠܘ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܡܚ̣̇ܘܐ ܐܢܬ̣ . ܐܠܐ ܠܨܒܝܢܟ ܦ̇ܠܚ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܐܘ̇ ܐܚܐ ܡܫܬܡܥܢܐ : ܐܢ ܡܚ̣̇ܘܐ ܐܢܬ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܐܢܬ . ܘܡܛܠܗܕܐ ܐܬܟ̣ܠܝ ܪܘܓܙܗ ܕܡܪܝܐ ܡܢ ܥܡܗ . ܗܟܢܐ ܐܦ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܠܐܒܗܝܟ̈ ܘܠܐܚܝܟ̈ ܐܢܬ ܡܢ ܥܡܗ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬ ܐܘ̇ ܐܚܐ ܡܫܬܡܥܢܐ : ܐܢ ܡܚ̣̇ܘܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܡܬܝܕܥܢܐܝܬܫ̇ܡܥܐܢܬ ܠܗܕܐ ܒܪܬ ܩܠܐ : ܟܕ ܡܩܕܫܐ ܠܗ̇ ܐܢܬ ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ ܕܝܘܡܢܐ ܩ̣̇ܕܫܬܘܢ ܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܠܡܪܝܐ̣ .
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܠܗ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܇ ܐܝܟ ܟܢܘܫܬܗ X XX ܩ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܕܡܫܡܪܐ ܐܢܬ ܒܝܫܐ̈ ܕܥܕܠܝܐẌ ܕܡܫ̣̇ܡܪܝܢ ܒܠܒܟ ܇ ܥܠ ܗ̇ܘ ܕܡܚ̣̇ܘܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܠܡܬ̇ܦܨܝܘ ܡܢܗܘܢ : ܥܒ̣ܕX ³⁷ܐܝܟ ܕܥ̣ܒܕܘ ܒܢܝ̈ ܐܢܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܡܕܒܪܐ ܕܒܩܢܘܒܝܢ ܦ̇ܠܚܝܢ ܀ ܐܠܐ ܐܢ ܨ̇ܒܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܓܝܪ ܐܘ̇ ܐܚܘܢ ܡܫܬܡܥܢܐ : ܐܡܬܝ ܕܢ̇ܟܬ ܠܟ ܚܕ ܡܢ ܚܘܘܬܐ̈ ܐܢܬ : ܚ̇ܐܪ ܗܘܐ ܒܗ̣ . ܘܡܬܐܣܐ ܗܘܐ ܡܢ ܡܪܬܐ ܕܚܘܘܬܐ̈ ܀ 30ܐܦ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܡܢ ܡܪܬܐ ܕܚܘܘܬܐ̈ ܡܬܝܕܥܢܐ̈ ܕܪܡܝ̣ܐ X ܒܠܒܟ ܀ XX XX X ܐܢܬ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܟܕ ܬܠܐ ܒܙܩܝܦܐ ܡܛܠ ܡܫܬܡܥܢܘܬܗ ܆ ܘܡܬܐܣܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife X ܢܘܟܬܬܐ̈ ܕܚܘܘܬܐ̈ ⁴⁰ܚܪܡܢܐ̈ : ܠܐ ܡܫܬ̣ܘܐ ܐܢܬ ܠܡܥ̣ܠ ܐܢܬ ܛܘܦܣܐX ⁴³ܝܗ̣ܒ ܠܢ ⁴⁴ܒܗܕܐ . Xܕܐܢ ܠܐXX ⁴ܡܣ̣̇ܝܒܪ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܠܡܥ̣ܠ XXX ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܀ X 31ܕܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ⁴⁷ܙܕܩ̇ ܐܢܬ ܐܢܬ X ܢܘܟܬܬܐ̈ ܕܚܘܘܬܐ̈ ⁴⁰ܚܪܡܢܐ̈ : ܠܐ ܡܫܬ̣ܘܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܡܢ XXXX X ܚܘܘܬܐ̈ . ܫܡ̣ܥ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ . ܡܐ ܕܡܨܛ̇ܥܪ ܐܢܬ : ܐܢܬ ܀ X 31ܕܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ⁴⁷ܙܕܩ̇ ܠܟ ܕܬܚܘܪ ܒܗ ܡܐ XX ܕܒ̇ܠܥ
JosephḤazz:epStgsMonasLife : ܚܘܪ ܒܗ ܕܐܦ X XXX ܗ̣ܘ ܐܨܛܥ̣ܪ ܡܛܠܬܟ . Xܘܕܝܘܝܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܢ XXXX X ܚܘܘܬܐ̈ . ܫܡ̣ܥ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ . ܡܐ ܕܡܨܛ̇ܥܪ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܡܝܬܪܬܐ̈ : X XX X ܠܐX ⁷ܡܬܓܠܐ ⁷⁰ܢܘܗܪܐ ܐܢܬ . ܘܡ̇ܡܠܟܐ ܥܠܝܟ ܚܕܘܬܐ ܘܦܨܝܚܘܬܐ . ܘܟܡܐ ܕܡ̇ܗܡܐ X
JosephḤazz:epStgsMonasLife . ܘܗܢܐ ܪܬܚܐ ܘܗܕܐ ܚܡܝܡܘܬܐ ܕܥܡܠܐ̈ X⁰ܡܢ ܫܐܕܐXẌ ܐܢܬ ܒܥܘܡܩܐ ܕܦܣ̇ܩ ܣܒܪܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ ܇ ܕܡܢ ܫܐܕܐ̈ Xܛ̇ܥܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܐܘ̇ ܚܒܝܒ ܟܠܗ̇ ܒܥ̣ܬܟ ܕܡܢܢ ܗܕܐ ܗܘܬ ܇ ܥܠ ܡܘܬ̣ܒܐ ܐܢܬ ܒܢܝ̈ ܥܠܡܐ X XX91ܙ ܒܡܫܘܚܬܐ ܕܦܓܪܢܘܬܐ ܩ̇ܝܡܝܢ ܀ ܐܠܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife Xܒܗ ܡܝ̣ܐXXẌ ܡܬܚ̣̇ܒܠ . X⁰ܐܢܕܝܢ ܣ̇ܒܥ ܪܬܚܗ̇X⁷ ܐܢܬ X⁴ܡܐ ܕܡܬܥܒܕ : ܐܢܗ̣ܘ ܕܠܐ ܡܫܬܓ̣ܪ ܒܢܘܪܐ : ܘܪܡ̇ܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܪܡ̇ܐ ܐܢܬ ܒܗ . ܘܠܐ ܡܬܚ̇ܒܠ Xܐܢ ܡܝܐ̈ ܘܐܢ ܚܡܪܐ ܘܐܢ ܡܫܚܐ ܐܢܬ . X⁰ܐܢܕܝܢ ܣ̇ܒܥ ܪܬܚܗ̇X⁷ ܕܢܘܪܐ . ܟܠ ܨܒܘ ܕܒ̇ܥܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܒܗ . ܘܠܐ ܡܬܚ̇ܒܠ Xܐܢ ܡܝܐ̈ ܘܐܢ ܚܡܪܐ ܘܐܢ ܡܫܚܐ ܀ 69ܗܟܢܐ ܐܢܬ ܣ̇ܒܥ ܪܬܚܗ̇X⁷ ܕܢܘܪܐ . ܟܠ ܨܒܘ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܪܡ̇ܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܠܗ X XX39 ܥܡܠܐXẌ ܒܫ̇ܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ : ܩܕܡ ܕܡܬܥ̇ܝܕ ܐܢܬ ܡܫܚܐ ܀ 69ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܦܓܪܐ . ܕܐܢܗ̣ܘ X⁸ܕܡ̇ܘܣܦ