simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܘܐܢ ⁷ܕܠܐ ܦܓܪ . ⁸ܡܛܠ ܕܡܫܬ̇ܩܠܐ ܡܢܟ 5ܪܓܫܬܐ ܦܓܪܢܝܬܐ . ܐܢܬ . ܟܠܗ̇ ܗܕܐ ܒܪܝܬܐ . ܘܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܐܢ XXXXX ܒܦܓܪ ⁰ܩ̇ܐܡ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܒܗ ¹⁰ܒܗ̇ܘ ܐܬܪܐ ܩܠ ܠܥܙܐ ܕܪܘܚܢܐ̈ . ¹¹ܕܡ̇ܢܘ ¹²ܓܝܪ ܐܢܬ ⁸ܡܛܠ ܕܡܫܬ̇ܩܠܐ ܡܢܟ 5ܪܓܫܬܐ ܦܓܪܢܝܬܐ . ܘܒܠܚܘܕ ܫ̇ܡܥX
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܠܗܠܝܢ ܕܫܪܪܐ ܐܢܝܢ̈ : ܕܒܐܬܪܐ ܕܪܘܚܢܘܬܐ ܠܝܬ ܠܗ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܗܟܢܐ ܀ X 1ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܘ̇ ܐܚܝ ܇ ܒܗ̇ܝ ܕܡܗܝ̣ܡܢ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܐܘ̇ Xܐܚܝ ܐ ܚܟܝ̣ܡܐXX X ¹ܚܙܝ : ܡܢ ¹⁰ܝܕܥܐ̈ XXXX ܩX ܐܢܬ . ܘܗ̣ܢܘܢ ܐܙ ܠ̇ܝܢ ܒܬܪ ܩܢܘܢܝܗܘܢX ܀ ¹⁴ 150ܐܠܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife Xܘܡܡ̇ܠܟ ܐܢܬX ²²ܒܨܗܝܘܢ : ²³ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܕܥ̇ܟܐ²⁴ ܒܗ̇ ܐܢܬ ²⁰ܡܪܢ ܗܘ̇ܐ ܠܟ Xܗܕܝܝܐ ܘܡܕܒܪܢܐX : ²¹ ܥܕܡܐ ܕܥ̇ܐܠ