simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܐܠܗܐ ܟܕ ܥܗ̇ܕ¹⁸ ܐܢܬ ܠܗ ܘܪܢ̇ܐ ܐܢܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs Xܐܠܐ ܠܡ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܩܘ̇ܝܬ ܒܗ ܒܝܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܪܝܪܐܝܬ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܐܢܬ ܘܥܠ̣ܬ ܠܢܝܚܬܗ ܩܕܝܫܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܡܣܟܐ ²ܟܕ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܠܐ ܢܕܥܘܢ ܐܚܪܢܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܡܪܐ ܠܗ : ܐܢܬ ܒܠܚܘܕ ܬܘܒ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܕܡܬܬܢܝܚ ܐܢܬ ܒܙܒܢ ܡܢ ܚܫܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ⁵ܕܐܡ̣ܪ : ܚܝܒ ܐܢܬ ܐܘ ܐܚܐ ܥܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܐ ܠܡ ܕܡܨܠܐ ܐܢܬ ܐܢ ¹⁷ܠܒܪ ܐܝܬܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs O⬩ܐܢ ܠܡ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܥܠ ܗܕܐ ܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܣܪܩܘܬܐ ܠܐ ܚ̇ܣܡ ܐܢܬ ܒܥܬܝܪܐ̣ ܘܐܢ ܬܩܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs : Xܐܡܬܝ ܕܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܕܩ̇ܐܡ ܐܢܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܟ ܣܒܐ̈ ܘܚܠܝܡ ܐܢܬ ܆ ܥܝܕ ܢܦܫܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܟܕ ܠܐ ܡܗܓܓ ܐܢܬ ܕܡܘܬܗ̣ ܡܛܠ ܕܡܥܠܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܡ ܙܘܡܐ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܠܡܐܟܠ̣ ܠܡ ܙܘܡ]ܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܇ ܘܐܢXܢ ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܕܚ̇ܛܐ ܠܟ ܚܛܗܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs : Xܐܬܒܩܐ ܗܟܝܠ ܐܢܬ ܒܟ̣ ܕܠܡܐ ܡܕܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܐ ܠܘܩܕܡ ܬܫܪܐ ܐܢܬ ܒܡܡܠܠܐ ܥܕܡܐ ܕܗ̇ܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ XX ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܒܗܠܝܢ ܕܠܐ ¹ܡܬܚܙܝܢ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܦܫܟ ܕܠܐ ܙܗܝܪ ܐܢܬ ܒܠܫܢܟ ܐܠܐ ܐܡܝܢܐܝܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܕܩ̇ܐܡ ܐܢܬ ܒܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܗ̇ܘ