simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܪܥܝܢܐ ܕܐܝܬ ܠܝ ܥܠ ܣܘܟܠܘܗܝ̈ ܕܟܬܒܐ Xܢ ܗܢܐ̣ ܐܡܪܝܘܗܝ ܐܢܬ ܐܠܗܝܐ̣̈ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܣܝܡܐ ⁸ܕܒܟܬܒܐ ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܨܒ̇ܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ ܦܝܣܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܟܘܫܦܐ̈ ܬܟܝܒܐ̈ ܩܪܒ̣ܬ ܠܒܨܝܪܘܬܝ ܐܢܬ ܕܟܬܒܐ Xܢ ܗܢܐ̣ ܐܡܪܝܘܗܝ ܩܕܡܝܟ ܒܡܠܬܐ ܕܡܢ ܦܘܡܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܡܐܟܠ̣ ܠܡ ܙܘܡ]ܐ . . . . [ܐܢܬ ܠܡ ܙܠ ܠܟ ܠܡܨܪܝܢ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܢܬ ܒܐܣܩܛܝܣ ܇ ܐܢ ܕܐܟ̇ܠ ܙܘܡܐ ܒܐܣܩܛܝܣ ܇ ܐ ܠܡ ܙܘܡܐ ܨܒ̇ܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܝܟ ܟܘܟܒ Xܢܫܦܪܐ ܬܨܡܚ ܒܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܇ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܐܢܬ ܒܫܘܒܚܐ ܇ ܗܟܢܐ ܐܦ ܚܝܬ ܡܝܬܐ̈ . ܒܕܓܘܢ ܠܡ ܐܢܗܘ ܕܡܬܝܐܒ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܝܕ ܫܠܝܐ ⁷ܐܡܝܢܐ ܘܐܓܘܢܐ ܕܥܡ ܚܫܐ̈ ܘܫܐܕܐ̈ ܬܣܬ̣ܪܩ ܐܢܬ ܕܦܘܩܕܢܘܗܝ⁵ܥܡ̈ ܡܣܪܩܘܬܐ ܕܠܒܪ ܥܡ ⁸ ܪܓܫܐ̈ ܘܨܒ̇ܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܢܬܩܠܠ ܥܠܝܟ ܝܘܩܪܐ ܕܥܡܠܐ̈ ܘܐܓܘܢܐ̈ ܕܚܠܦ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܐܢܬ ܒܥܘܗܕܢܐ ܕܠܐ ܛܥܐ̣ ܘܟܡܐ ܕܡܨܝܐ ܢܬܕܡܐ ܒܗ . ܐܢ ܠܡ ܨ̇ܒܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܡܢܗܝܢ ܡܬܓܡܪ ܐܢܬ ܒܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܐܢܬ ܗܢܐ ܕܐܬ̇ܐ . ܕܐܢܗܘ ܕܬܥܡܪ ܒܫܠܝܐ ܡܚܡܣܢܢܐܝܬ ܟܕ ܦ̇ܠܚ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܘܕܒܢܝܢܫܐ̣̈ ܟܕ ܣܒ̇ܠ ܐܢܬ ܟܠ ܐܘܠܨܢܝܢ̈ ܐܢܬ ܡܚܡܣܢܢܐܝܬ ܟܕ ܦ̇ܠܚ ܐܢܬ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܡܢܗܝܢ ܡܬܓܡܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܟܠ ܐܘܠܨܢܝܢ̈ ܘܩܪܒܝܢ̈ ܕܚܠܦ ܚܘܒܐ ܪܘܚܢܝܐ ܘܡܣܝܒܪܐܢܬ ܐܢܬ ܕܡܢܗܝܢ ܡܬܓܡܪ ܐܢܬ ܒܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܘܕܒܢܝܢܫܐ̣̈ ܟܕ ܣܒ̇ܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܚܐ̈ ܦܫܝܛܐ̈ ܕܠܐ ܡܨܝܢ ܕܢܥܨܘܢ ܢܦܫܗܘܢ ܒܟܘܢܫ ܗܘܢܐ ܐܢܬ ܫܪܝܪܬܐ ܕܠܘܬܗ ܘܬܘܟܠܢܐ ܫܪܝܪܐ X . ܐܦܢ ܠܡ ܐܡ̇ܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܠܐ ܡܕܡ X ܕܟܕ ܟܠ ܟܠܗ ܡܢ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܢܩܛܪܓܟ ܆ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܢܬ ܒܡܐܡܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ̈ ܐܡ̇ܪ : Xܕܐܢ ܗܘ ܟܕ ¹²ܡܨܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܥܠ̣ܬ ܠܢܝܚܬܗ ܩܕܝܫܬܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܝܠܗ . O⬩ܡܕܝܢ ܠܡ ܐܢܬ ܕܟܕ ܟܠ ܟܠܗ ܡܢ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܢܩܛܪܓܟ ܆ ܫܪܝܪܐܝܬ ܒܪ ܚܐܪܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܥܡܪܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ̣ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܐܢܬ ܠܟ ܡܐ ܕܩܢܝ̣ܬܝܗܝ ܠܚܘܒܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̣̈ ܗܢܘ : ܕܗܘ̇ܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܚܝ̣ ܐܝܟܢܐ ܒ̇ܥܐ ܠܢ ܕܢܩܘܐ ܒܗ ܒܝܕ ܣܘܥܪܢܐ̣̈ ܘܗܝܕܝܢ ܐܢܬ ܕܡܪܢ ܕܐܡ̣ܪ : ܕܩܘܘ ܒܝ ܘܐܢܐ ܒܟܘܢ . ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ : Xܚ̇ܙܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܩܘܒܠܟ ܘܡܨܘܬܐ ܬܥܒ̣ܕ ܥܡ ܗܘܢܟ̣ ܘܠܐ ܬܫܠܡ ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܠܟ ܐܢܬ ܢܥܒܕ ܐܓܘܢܐ ܘܩܪܒܐ ܇ ܬܒ̇ܥ ܠܟ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܕܬܪܓܙ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܢܐ ܠܐ ܓܐ̇ܪ ܐܢܐ ܘܠܐ ܡܙܢܐ ܐܢܐ ܘܠܐ ܪܚ̇ܡ X ܐܢܐ ܟܣܦܐ̣ ܐܢܬ ܬܗܘܐ ܠܟ ܗܢܝܐܘܬܐ ܥܡ ܚܘܫܒܐ̈ ܕܒܝܫܬܐ̈ X . Xܐܢܕܝܢ ܐ̇ܡܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܩܘܒܠܟ ܘܡܨܘܬܐ ܬܥܒܕ ܥܡ ܗܘܢܟ̣ ܘܠܐ ܬܫܠܡ ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܠܟ ܐܢܬ ܢܥܒܕ ܐܓܘܢܐ ܘܩܪܒܐ ܇ ܬ̇ܒܥ ܠܟ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܕܬܪܓܙ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܘ ܐܚܐ ܥܠ ܕܐܫܬܥܒ̣ܕܬ ܒܪܦܝܘܬܗ ܕܨܒܝܢܟ ܠܣܛܢܐ ܐܢܬ ܒܗܝXܕܚܛܝܬܐ ܘܒܝܫܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬ ܥܡܗ̣̇ O⬩ ⁵ܕܐܡ̣ܪ : ܚܝܒ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܗܠܝܢ ܕܠܐ ¹ܡܬܚܙܝܢ̈ ²ܠܐ ܓܐ̇ܪ ܐܢܐ ܘܠܐ XXX ܡܙܢܐ ܐܢܐ ܐܢܬ O⬩ XX ܘܡܟܝܠ ܗ̇ܦܟ ܠܪܫܗ ܕܒܥܬܐ ܘܐܡ̇ܪ : Xܐܢ ܕܝܢ XX ܐܡ̇ܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܣܓܝ ܥܠ ܐܓܘܢܐ X ܕܒܚܘܫܒܐ̈ . ܆ ܐܢܕܝܢ ܐܝܬ ܒܢܦܫܟ ܚܫܐ̈ ܐܢܬ ܘܟܣܦܐ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܐܝܬ ܗܘܐ ܟܒܪ ܦܝܣܐ ܠܡܠܬܟ ܕܠܐ ܣܢܝܩ