simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚ̣ܘܝܬ̣ ܘܠܐ ܡܕܡ ܂ ܪܕܦ̈ ܐܢܬ ܫܐܕܐ̣ ܂ ܝ ܗܢܐ ܐܢܬ ܒܢܚܠܐ ܕܐܪܢܘܢ ܂ ܐܪܡܝ ܦܟܪܐ̈ ܒܫܦܥܐ̈ ܕܝܘܪܕܢܢ ܂
Cyr:ComLuke ܫܐܕܐ̣ ܂ ܝ ܗܢܐ ܫܘܠܛܢܐ̣ ܪܝܫܐ ܕܕܝܘ̇ܐ ܝܗ̇ܒ ܠܒܢ̇ܝܢܫܐ ܂ ܐܢܬ ܕܝܘܪܕܢܢ ܂ ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚ̣ܘܝܬ̣ ܘܠܐ ܡܕܡ ܂ ܪܕܦ̈
Cyr:ComLuke ܗ̇ܝ ܕܬܫܟܚ ܕܬܫܡܠܐ̇ ܂ ܗܠܝܢ ܕܒܗܕܝܘܛܐ̈ ܘܒܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܐܢܬ ܠܒܢ̇ܝܢܫܐ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢ ܗܢܐ̣ ܒܥܠܙܒܘܒ ܂ ܡܢܗ ܝ̇ܙܦ
Cyr:ComLuke ܡܘܗܒܬܐ ܕܠܐ ܚܣ̣ܡ ܕܫܘܟܢܐ̈ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܂ ܫ̣ܐܠ ܚܝܠܐ̣ ܂ ܐܢܬ ܂ ܗܐ ܝܗ̇ܒܬ ܠܟ ܠܒܐ ܥܪܝܡܐ ܘܚܟܝܡܐ ܂ ܫ̣ܐܠ ܗܟܝܠ ܝ ܐܦ
Cyr:ComLuke ܠܡܣܒ̣ ܂ ܐܬ̇ܩܪܒ ܟܕ ܚ̇ܕܐ ܐܢܬ ܂ ܡܬܪܟܢ ܓܝܪ ܡܛܝܒܐܝܬ ܐܢܬ ܕܒܐܝܕܗ ܘܥܡܗ ܠܐܠܗܐ ܘܐܒܐ ܃ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܨܒܐ
Cyr:ComLuke ܂ ܡܬܪܟܢ ܓܝܪ ܡܛܝܒܐܝܬ ܒܕܪܚ̇ܡ ܡܝܬܪܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܠܡܣܒ̣ ܂ ܐܬ̇ܩܪܒ ܟܕ ܚ̇ܕܐ
Cyr:ComLuke ܡܕܡ ܃ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܢ̇ܣܒ ܐܢܬ ܠܗ ܝ ܗܘܐ ܐܢܬ ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ̣ ܂ ܐܢܬ ܐܒܐ ܕܒܫܡܝܐ ܂ ܒܚܢܝܗ̇ ܠܨܠܘܬܟ ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܫܐܠ
Cyr:ComLuke ܠܗ ܝ ܗܘܐ ܐܢܬ ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ̣ ܂ ܡܬܪܟܢ ܐܠܗܐ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̇ܪܬ ܐܢܬ ܠܨܠܘܬܟ ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܫܐܠ ܐܢܬ ܡܕܡ ܃ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܢ̇ܣܒ
Cyr:ComLuke ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ̣ ܂ ܡܬܪܟܢ ܐܠܗܐ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̇ܪܬ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܡܕܡ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܫܐܠ ܐܢܬ ܡܕܡ ܃ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܢ̇ܣܒ ܐܢܬ ܠܗ ܝ ܗܘܐ
Cyr:ComLuke ܬܣܬܓܦ ܟܕ ܢ̇ܣܒ ܐܢܬ ܂ ܕܕܐܝܟ ܐܝܟܢ̣ ܐܝܬܐ ܠܡܐܡܪ ܂ ܐܬܝܐ ܐܢܬ ܃ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܢܘܟܪܝܬܐ ܝ ܕܝܠܗ ܡܫܡܠܝܐܝܬ̣ ܂ ܘܠܐ
Cyr:ComLuke ܂ ܕܕܐܝܟ ܐܝܟܢ̣ ܐܝܬܐ ܠܡܐܡܪ ܂ ܐܬܝܐ ܠܢ ܓܝܪ ܡܠܬܐ̣ ܒܝܕ ܐܢܬ ܢܘܟܪܝܬܐ ܝ ܕܝܠܗ ܡܫܡܠܝܐܝܬ̣ ܂ ܘܠܐ ܐܢܬ ܬܣܬܓܦ ܟܕ ܢ̇ܣܒ
Cyr:ComLuke ܗܕܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ ܐܝ̇ܕܐ ܥܠܬܐ ܂ ܡܪܚܩ ܓܝܪ ܡܢܗ ܝ ܠܠܒܗ ܐܢܬ ܒܝܕ ܬܚܘ-ܝܬܐ ܂ ܐܡܬܝ ܕܥܘܬܪܐ ܫ̇ܐܠ ܐܢܬ̣ ܂ ܠܐ ܢܣ̇ܒ
Cyr:ComLuke ܕܢܐܒܕܘܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܃ ܐܘ ܟܝܬ ܘܠ̇ܛܫ ܐܢܬ ܠܗ ܠܪܓܬܐ ܕܗ̇ܝܢ ܐܢܬ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܬܫܒܚܘܢܝܬܐ̈ ܙܒܢܝܬܐ̈ ܩܝܡܝܢ ܂ ܐܡܬܝ ܕܫ̇ܐܠ
Cyr:ComLuke ܠܗ ܠܪܓܬܐ ܕܗ̇ܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܠܬܪܒܝܬܐ ܐܢܬ ܂ ܐܡܬܝ ܕܫ̇ܐܠ ܐܢܬ ܕܢܐܒܕܘܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܃ ܐܘ ܟܝܬ ܘܠ̇ܛܫ
Cyr:ComLuke ܠܗ ܒܕܘܟ ܡܢ ܝ ܟܠܦܪܘܣ̣ ܂ ܘܠܐ ܫ̇ܒܩ ܐܢܬ ܠܗ ܕܢܬܬܚܕ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܝܐܐ ܃ ܐܘ ܟܝܬ ܟܕ ܠܐ ܝXXܝ ܣܘܓܦܢܐ ܕܡܢ ܗܪܟܐ̣ ܂ ܟ̇ܠܐ
Cyr:ComLuke ܠܗ ܕܢܬܬܚܕ ܒܒܝܫܬܐ ܂ ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܐܡ̇ܪ ܕܐܢܬܘܢ ܐܢܬ ܕܡܢ ܗܪܟܐ̣ ܂ ܟ̇ܠܐ ܐܢܬ ܠܗ ܒܕܘܟ ܡܢ ܝ ܟܠܦܪܘܣ̣ ܂ ܘܠܐ ܫ̇ܒܩ
Cyr:ComLuke ܕܬܥܕܪ ܐܢܘܢ ܃ ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܠܚܡܐ ܐܡ̇ܪ ܫ̇ܐܠ ܝܝ ܂ ܠܟ̣ ܂ ܐܢܬ ܚܪܝܦܐ ܂ XXX ܂ ܕܪܚܡ̣ܬ ܚܘܒܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܂ ܒܝܕ ܟܠ ܙܢܐ ܒ̇ܥܐ
Cyr:ComLuke ܡܩ̇ܪܒ ܐܢܬ̇ ܂ ܟܕ ܫܦܝܪ ܝܕܥ̇ ܐܢܬ ܕܣܝܒܪܬܐ ܒ̇ܥܐ̣ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܕܠܚܡܐ ܐܡ̇ܪ ܫ̇ܐܠ ܝܝ ܂ ܠܟ̣ ܂ ܕܠܐ ܬܘܗܝܐ ܘܟܕ ܚ̇ܕܐ
Cyr:ComLuke ܕܣܝܒܪܬܐ ܒ̇ܥܐ̣ ܡܘܬܪܢܝܬܐ ܂ ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܡܛܠ ܚܣܝܪܘܬܐ ܐܢܬ ܂ ܕܠܐ ܬܘܗܝܐ ܘܟܕ ܚ̇ܕܐ ܐܢܬ ܡܩ̇ܪܒ ܐܢܬ̇ ܂ ܟܕ ܫܦܝܪ ܝܕܥ̇
Cyr:ComLuke ܐܪܐ ܐܡ̇ܪ ܆ ܐܘ ܡܠܘܢ ܡܪܚܩ ܐܢܬ ܠܗ ܇ ܡܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܪܓܬܐ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܡܣܩܒܠܢ̈ ܆ ܢܫܐ̣ܠ ܟܐܦܐ̈ ܐܝܟܢܐ ܕܢܐܟܘܠ ܃ ܝܗ̇ܒ