simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܠܢ ܒܨܠܝܒܐ ·Xܝܝ·ܝ ܘܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܢ̇ܛܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܫܪܪܐ ܐܢܬ ܘܫܪܝ ܡܡܠ̣ܠ ܥܡܗ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܕܒܥ̇ܝܢܢ̇ ܐܘ ܚܣܝܐ ܕܝ̇ܡܐ
Chron1234 ܃ ܙXܝXܐܝܬ ܫXܪܝܗܝ ܠܝ ܐܢ ܡܬXܝܙܐ ܠܟ ܆ ܒܝܕ ܐܢܫ ܒܝXܝܐ ܐܢܬ ܕܐܫXܡܗ ܂ ܟX ܡܢ̇ܝܬ ܘܒܡܐܣXܐ ܘܒܟXܐ X ܬܩ̇ܠ ܐܢܬ ܘܡ̇ܢܐ
Chron1234 ܠܦܪܨܘܦܗ ܂ · ܕܐܠܗܐ ܀ ܡܛܠ ܩܛܠܐ ܕܒܢܝ̈ ܚܪܢ ܀ ܒܙܒܢܐ ܗܟܝܠ ܐܢܬ ܕܛܒ̇ܘܬܟ ܂ ܗ̣ܘ ܝX ܕܝܢ ܡܥܘܝܐ ܦܢܝ ܠܘܬܗ ܂ ܕܙܠ ܡܚܪܪ
Chron1234 ܥܡܢ ܐܦ ܠܟ ܡܐܒܫܝܢܢ ܂ ܗܫܐ ܫܡܥ ܠܢ ܝ ܂ ܝ ܘܢܝܒܕ ܥܡܗ ܩܪܒܐ ܐܢܬ ܂ ܢ̇ܐܙܠ ܥܠܘܗܝ ܘܢܩ̇ܛܘܠ ܠܗ ܘܠܒܢܘܗܝ̈ ܂ ܘܐܢ ܠܐ ܐܙ̇ܠ
Chron1234 ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܬ ܣܐܘܝܪܐ ܃ ܘܡܩܦܚܬ ܠܗܘܢ ܒܓܙܪ ܕܝܢܐ̈ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܟܕ ܗ̇ܦܟ ܐܢܬ ܒܫܠܡܐ ܘܙܟܘܬܐ ܡܢ ܩܪܒܐ ܃ X ܥ̇ܛܐ
Chron1234 ܠܐ ܐܝܬܝ ܂ ܘܗܫܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܒܘܕܗ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܆ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܩܐܣܪ ܂ ܘܡܢ ܕܠܒܫ ܐܡܪ ܠܗ ܃ ܐܢ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܐܝܬܝ ܆ ܘܐܢ ܨܒ̇ܐ̇
Chron1234 ܕܝܠܟ ܂ Xܝ ܘܥܒܕ ܗܟܢܐ ܂ ܘܡܐ ܕܐܬܚܠܠܘ ܡܐܢܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ ܂ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܢܬܚܠܠܘܢ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܡܐ̇ ܕܡܗܦܟ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܃ ܫ̇ܩܠ
Chron1234 ܥܡܗ ܂ ܘܟܕ ܐܬܦܢܝ ܠܘܬ ܥܡܐ ܐܡ̣ܪ ܃ ܕܟܕ ܚܙܝܬܘܢ ܠܡܕܡ ܕܡܢ ܐܢܬ ܥܒܘܕܗ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܆ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܒ̇ܨܪܬ ܐܢܐ ܆ ܝ ܂ ܫܡܠܐ
Chron1234 ܒܟܪܛܝܣܐ ܠܣܘܢܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܘܠܛܘܡܣܗ ܕܠܐܘܢ ܂ ܠܐ ܐܢܬ ܃ ܟܠܝܗܝ ܡܢ ܕܠܡܣܒ ܩܘܪܒܢܐ ܂ ܟܕ ܐXܪ ܕܐܢ ܠܐ ܠܘܩܕܡ ܡܚܪܡ
Chron1234 ܝܗ̇ܒ ܐܢܐ ܠܟ̇ ܚܠܦ ܗܕܐ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܬܘܒ ܫܠܚ ܠܗ ܂ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܐܢܬ ܫܕܪ ܗ̣ܘ ܣܠܡܢ · ܠܘܬ ܡܐܢܓ ܂ ܫܕܪ ܦܢܝ ܠܗ ܃ ܕܟܠ ܡܕܡ Xܨܒ̇ܐ
Chron1234 ܩܫܝܫ ܐܢܬ ܡܢ ܝܥܩܘܒ ܐܚܘܟ ܂ ܐܒܘܟ ܕܝܢ ܠܗ ܝܗ̣ܒ ܒܘܟܪܘܬܐ ܐܢܬ ܕܐܝܣܚܩ ܢܨܘ ܒܢܝ̈ ܥܝܣܘ ܥܡ ܐܒܘܗܘܢ ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܃ ܠܡܢܐ ܟܕ
Chron1234 ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܬ ܠܟ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫܝ̈ ܠܝ ܂ ܂ ܘܟܕ ܦ̇ܩܕܗ ܐܢܬ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܠܟ ܃ ܕܐܝܟ ܕܥܒܕ ܗ̇ܘ ܂ ܝX ܕܩܕܡܝܟ ܇ ܥܒܕ ܐܦ
Chron1234 ܕܠܘ ܐܠܗܐ ܐܝ̇ܬܝܟ ܥܠܝܢ ܡܢ ܟܘܪܐܣܢ ܂ ܡܠܝܐ ܓܝܪ ܡܫܪܝܬܐ ܐܢܬ ܂ ܗܘ̣ܐ ܕܝܢ ܕܟܬܝܒ̇ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܗܟܢܐ ܃ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܐܘ̇
Chron1234 ܚܘܒܠܐ̈ ܕܣܥ̇ܘܪܘܬܟ ܟܕ ܠܦܚܠܬܟ̈ ܡܢ ܕܘܟܝܬܗܝܢ̈ ܐܪܝܡ ܂ ܐܢܬ ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܠܘܬܗ ܐܢܕܪܐܐ ܕܐܢ ܢܬܠ ܠܝ ܡܪܝܐ ܚܝܐ̈ ܂ ܡܬܦܪܥ
Chron1234 ܕܗ̇ܝ ܕܥܕܪܐ ܢܫ̇ܟܢ ܂ ܘܥܠ ܢܦܫܟ ܠܐ ܬܬܬܟܠ ܂ ܘܐܦܠܐ ܣܟ ܥܠ ܐܢܬ ܐ ܐܣܪܚ ܠܐܚܘܗܝ ܠܟ · ܡܐܠܠܘܢ ܘܠܐ ܥܕܢܐ ܃ ܕܠܐ ܫ̣̇ܐܠ
Chron1234 ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܂ ܕܗܐ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܪܓܙ̣ܬ ܥܠܝܗ̇ ܀ ܝX ܐܢܬ ܀ ܘܣܗܕ ܙܟܪܝܐ ܢܒܝܐ ܕܐܡ ܃ ܡܪX ܚܝܠܬܢܐ ܂ ܥܕ ܐܡܬܝ ܠܐ ܡܪܚܡ
Chron1234 ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܕܝ̇ܬܒܝܢ ܂ ܘܐܢܐ ܐܢܐ ܕܚ̇ܘܝܬ ܢܦܫܝ ܠܡܐܡܪ ܐܢܬ ܂ ܘܐܢܐ ܐܡ̇ܪܬ ܕܐ̇ܓܠܐ ܂ XX ܂ ܝ XX ܘܐܘܕܥܟ ܘܐ̇ܡܪ ܠܟ ܕܩܢܝ
Chron1234 ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܦܢܝ ܠܗ ܂ X ܕܗܐ ܐܟܡܐ ܕܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܂ ܡܥܠ ܐܢܐ ܚܕܬܐ ܐܢܬ ܠܡܥܕܝܐ ܂ ܡܠܠ ܥܡܗ ܒܠܫܢܐ ܛܝܝܐ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ ܂ ܡܢܐ ܥ̇ܒܕ
Chron1234 ܩ̇ܛܠ ܐܢܬ ܠܝ ܂ ܘܐܪܦܝܗ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ ܘܠܐ ܩܛܠܗ ܂ ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܢܬ ܟܕ ܐܬܚ̇ܪܝܬ ܕܠܐ ܐ̇ܬܐ ܇ ܒܥ̣ܐ ܕܢܩܛܠܢܝ ܃ ܘܗܫܐ ܕܐܬ̇ܝܬ ܇
Chron1234 ܕܝܢ ܒܚܟܡܬܐ ܣܒ ܪܝܫܗ ܡܢܗ ܂ ܟܬ̣ܒ ܬܘܒ ܠܡܘܢܕܪ ܒܪ ܚܪܬ ܐܢܬ ܪܒܚܠܝܐ ܟܬܒ ܃ ܕܗܐ ܟ̇ܬܒܬ ܠܡܘܢܕܪ ܕܢܐܬܐ ܠܘܬܟ ܇