simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܕܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܐܝܬܘ ܂ ܘܡܐܢܝXܢ ܠܐ ܡܫܟܢܢ ܗܘܐ ܐܢܬ ܐܚ̣ܪܢܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܕܡܢܘ̇ ܗܢܐ ܘX ܐܣܝܪܐ ܕܠܒܝܟ
Chron1234 ܝܗ̇ܒ ܐܢܐ ܠܟ̇ ܚܠܦ ܗܕܐ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܬܘܒ ܫܠܚ ܠܗ ܂ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܐܢܬ ܫܕܪ ܗ̣ܘ ܣܠܡܢ · ܠܘܬ ܡܐܢܓ ܂ ܫܕܪ ܦܢܝ ܠܗ ܃ ܕܟܠ ܡܕܡ Xܨܒ̇ܐ
Chron1234 ܂ ܐܘ ܐܬ̇ܝܢܢ ܠܘܬܟ ܐܘ̇ ܐܢܬ ܠܘܬܢ ܂ ܘܡܡܠܠܝܢܢ ܐܢܬ ܂ ܡܛܠ ܕܐܝܙܓܕܐ̈ ܡܒܠܒܠܝܢ ܠܗ ܠܫܪܒܐ ܂ ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܦ̇ܩܕ
Chron1234 ܠܘܬܢ ܂ ܘܡܡܠܠܝܢܢ ܘܡܬܡܠܟܝܢܢ ܥܠܘܗܝ ܕܫܪܒܐ ܐܢܗܘ ܐܢܬ ܠܗ ܠܫܪܒܐ ܂ ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܦ̇ܩܕ ܐܢܬ ܂ ܐܘ ܐܬ̇ܝܢܢ ܠܘܬܟ ܐܘ̇