simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܠܝ ܪܝܫܢܘܬܐ ܘܥܡܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܇ ܕܐܚܘܬ ܠܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܦܪܣ ܇ ܐܢܬ ܥܡܪ ܂ ܟܬܒ ܠܘܬܗ ܐܓܪܬܐ̈ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܂ XX ܕܐܢܗܘ ܠܡ ܕܝ̇ܗܒ
Chron1234 ܒܫܡܐ ܛܒܐ ܂ ܘܛܐܒܐ̈ ܕܙܟܘܬܐ ܡܬܬܝܬܝܢ ܡܢܟ ܠܡܠܟܐ ܂ ܗܘ̣ ܐܢܬ ܐܢܘܢ ܫܘܘܕܝܐ̈ ܕܗ̇ܘ ܐܣܛܘܢܪܐ ܪ ܂ ܠܘܬܟ ܂ ܫܦܝܪ ܗܐ ܗ̇ܦܟ
Chron1234 ܕܟܕ ܗ̇ܦܟ ܐܢܬ ܒܫܠܡܐ ܘܙܟܘܬܐ ܡܢ ܩܪܒܐ ܃ X ܥ̇ܛܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܂ XXX ܗ̇ܘ ܐܣܛܘܢܪܐ ܠܬܐܘܕܘܪܝܩܝ ܂ ܐܢܗܘ ܠܡ ܕܡܫܬܘܕܐ
Chron1234 ܒܫܠܡܐ ܘܙܟܘܬܐ ܡܢ ܩܪܒܐ ܃ X ܥ̇ܛܐ ܐܢܬ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܬ ܐܢܬ ܠܬܐܘܕܘܪܝܩܝ ܂ ܐܢܗܘ ܠܡ ܕܡܫܬܘܕܐ ܐܢܬ ܕܟܕ ܗ̇ܦܟ
Chron1234 ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܬ ܣܐܘܝܪܐ ܃ ܘܡܩܦܚܬ ܠܗܘܢ ܒܓܙܪ ܕܝܢܐ̈ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܟܕ ܗ̇ܦܟ ܐܢܬ ܒܫܠܡܐ ܘܙܟܘܬܐ ܡܢ ܩܪܒܐ ܃ X ܥ̇ܛܐ
Chron1234 ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܬܘܙܒ ܡܢ ܚܪܒܐ ܂ ܘܛܝܝܐ̈ ܪܕܦܘ ܒܬܪܗܘܢ ܐܢܬ ܘܩܛܝܪ ܚܫܟܐ ܩܕܡ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܃ ܐܬܠܒܒ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܡܢܐ ܐ̇ܡܪ
Chron1234 ܒܟܪܛܝܣܐ ܠܣܘܢܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܘܠܛܘܡܣܗ ܕܠܐܘܢ ܂ ܠܐ ܐܢܬ ܃ ܟܠܝܗܝ ܡܢ ܕܠܡܣܒ ܩܘܪܒܢܐ ܂ ܟܕ ܐXܪ ܕܐܢ ܠܐ ܠܘܩܕܡ ܡܚܪܡ
Chron1234 ܂ ܘܐܫܬܘܕܝ ܠܗ ܐܝܪܐܩܠܝ ܠܟܐܓܢ ܕܝ̇ܗܒ ܠܗ ܒܪܬܗ ܐܢܬ ܟܐܓܢ ܡܠܟܐ ܂ ܕܗܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܕܦܓ̇ܥܝܢ ܒܟ ܐܬܪ ܕܨ̇ܒܐ
Chron1234 ܂ ܘܐܢܬܘܢ ܐܘ̇ ܪܝܫܢܐ̈ ܂ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܠܩܪܕܝܓܢ ܂ ܕܫ̇ܦܪ ܠܟ ܕܗܕܐ ܬܣܥܘܪ ܂ ܐܝܟܢܐ ܐ̣ܡ̇ܪ
Chron1234 ܕܡܫܡܠܝܐܝܬ ܬܥܒ̇ܕܝܘܗܝ ܠܐܝܩܪܐ ܆ ܒܗܢ ܡܕܡ ܚܬܘܡܝܗܝ ܀ ܐܢܬ ܠܡܠܟܐ ܚܕ ܟܣܐ ܘܬܘܫܛ ܠܗ ܕܢܫܬܐ ܂ ܝܝ ܐܠܐ ܆ ܐܢܗܘ ܕܪܥ̇ܐ
Chron1234 ܠܡܗܘܐ ܠܢ ܇ ܐܘ ܦܝܠܠܝܦܝܩܐ ܂ ܥܢ̣ܐ ܦܝܠܠܝܦܝܩܘܣ ܘܐܡܪ ܃ ܐܢܬ ܐܦ ܐܝܩܪܗ ܂ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܦ̇ܢܝ ܠܗ ܦܘܩܐ ܃ ܡܕܝܢ ܪܚܡܐ ܡܛܝܒ
Chron1234 ܠܢ ܙܕܩܝܢ̈ ܐܝܟ ܥܝ̇ܕܐ ܆ ܥܒܕܝܟ̈ ܚܢܢ ܃ ܐܢ ܕܢ ܘܠܐ ܇ ܐܦ ܐܢܬ ܝ ܡXܪܣܐ ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܫ̇ܩܠܝܢ ܙܕܩܝܗܘܢ̈ ܂ ܡܟܝܠ ܐܢܗܘ X ܕܝXܒ
Chron1234 ܩ̇ܛܠ ܐܢܬ ܠܝ ܂ ܘܐܪܦܝܗ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ ܘܠܐ ܩܛܠܗ ܂ ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܢܬ ܟܕ ܐܬܚ̇ܪܝܬ ܕܠܐ ܐ̇ܬܐ ܇ ܒܥ̣ܐ ܕܢܩܛܠܢܝ ܃ ܘܗܫܐ ܕܐܬ̇ܝܬ ܇
Chron1234 ܠܝ ܂ ܘܐܪܦܝܗ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ ܘܠܐ ܩܛܠܗ ܂ ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܝܬ ܡܓܢܐ ܐܢܬ ܕܠܐ ܐ̇ܬܐ ܇ ܒܥ̣ܐ ܕܢܩܛܠܢܝ ܃ ܘܗܫܐ ܕܐܬ̇ܝܬ ܇ ܐܢܬ ܩ̇ܛܠ
Chron1234 ܐܝܬܝ ܆ ܘܐܢ ܨܒ̇ܐ̇ ܐܢܬ ܠܐ ܐܝܬܝ ܂ ܘܗܫܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܒܘܕܗ ܐܢܬ ܕܢܬܩܪܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܩܐܣܪ ܂ ܘܡܢ ܕܠܒܫ ܐܡܪ ܠܗ ܃ ܐܢ ܒ̇ܥܐ
Chron1234 ܠܐ ܐܝܬܝ ܂ ܘܗܫܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܒܘܕܗ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܆ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܩܐܣܪ ܂ ܘܡܢ ܕܠܒܫ ܐܡܪ ܠܗ ܃ ܐܢ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܐܝܬܝ ܆ ܘܐܢ ܨܒ̇ܐ̇
Chron1234 ܥܡܗ ܂ ܘܟܕ ܐܬܦܢܝ ܠܘܬ ܥܡܐ ܐܡ̣ܪ ܃ ܕܟܕ ܚܙܝܬܘܢ ܠܡܕܡ ܕܡܢ ܐܢܬ ܥܒܘܕܗ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܆ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܒ̇ܨܪܬ ܐܢܐ ܆ ܝ ܂ ܫܡܠܐ
Chron1234 ܂ ܟܠܗܘܢ ܕܗܪܟܐ ܒܢܝܟ̈ ܐܢܘܢ ܂ ܝX ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܓܝܪ ܕܡܢ ܐܢܬ ܕܡܘܢ ܗܘ̣ܝܬ ܂ ܘܡܘܢ ܗ̇ܘܝܬ ܂ ܘܐܢ ܒܗܠܝܢ ܬܪܢܐ ܇ ܠܐ ܚ̇ܛܐ̣
Chron1234 ܓܝܪ ܕܡܢ ܟܠܗܘܢ ܪܚܡܐ̈ ܕܡܥܝ̈ ܝܬܝܪ ܐܘܪܒܬܟ ܂ ܝܨܦ ܐܢܬ ܇ ܠܐ ܚ̇ܛܐ̣ ܐܢܬ ܂ ܟܠܗܘܢ ܕܗܪܟܐ ܒܢܝܟ̈ ܐܢܘܢ ܂ ܝX ܝ̇ܕܥ
Chron1234 ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܬ ܠܟ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫܝ̈ ܠܝ ܂ ܂ ܘܟܕ ܦ̇ܩܕܗ ܐܢܬ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܠܟ ܃ ܕܐܝܟ ܕܥܒܕ ܗ̇ܘ ܂ ܝX ܕܩܕܡܝܟ ܇ ܥܒܕ ܐܦ