simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܐܡ̣ܪ ܠܘܬܗ ܂ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܣܪܓܝ ܃
Chron1234 ܐܢܬ ܂ ܡܫܦ ܐܢܬ ܠܡܥܒܕ ܬܢܘܝ ܐܝܟ
Chron1234 ܃ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܂ ܡܫܦ ܐܢܬ
Chron1234 ܐܠܐ ܐܟܡܐ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܬܫܪܐ ܠܟ ܥܡ
Chron1234 ܂ ܕܙܠ ܡܚܪܪ ܐܢܬ ܠܦܪܨܘܦܗ ܂ ·
Chron1234 ܕܗܐ ܐܟܡܐ ܕܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܂ ܡܥܠ ܐܢܐ
Chron1234 ܫܦܝܪ ܗܐ ܗ̇ܦܟ ܐܢܬ ܒܫܡܐ ܛܒܐ ܂
Chron1234 ܐܢܬ ܕܟܕ ܗ̇ܦܟ ܐܢܬ ܒܫܠܡܐ ܘܙܟܘܬܐ ܡܢ
Chron1234 ܠܐ ܠܘܩܕܡ ܡܚܪܡ ܐܢܬ ܒܟܪܛܝܣܐ ܠܣܘܢܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ
Chron1234 ܒܟ ܐܬܪ ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܂ ܘܐܫܬܘܕܝ ܠܗ
Chron1234 ܃ ܐܢ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܐܝܬܝ ܆ ܘܐܢ
Chron1234 ܝ ܂ ܫܡܠܐ ܐܢܬ ܥܡܗ ܂ ܘܟܕ
Chron1234 ܡܕܝܢ ܪܚܡܐ ܡܛܝܒ ܐܢܬ ܠܡܗܘܐ ܠܢ ܇
Chron1234 ܡܢܗ ܡܢܬܐ ܘܣܒ ܐܢܬ ܡܢܬܐ ܂ ܗ̇ܝ
Chron1234 ܐܢܗܘ ܠܡ ܕܡܫܬܘܕܐ ܐܢܬ ܕܟܕ ܗ̇ܦܟ ܐܢܬ
Chron1234 ܇ ܐܢܬ ܩ̇ܛܠ ܐܢܬ ܠܝ ܂ ܘܐܪܦܝܗ
Chron1234 ܟܬܘܒ ܐܝܟܢܐ ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܂ ܗܝܕܝܢ ܦܐܛܪܝܪܟܐ
Chron1234 ܐܢܘܢ ܥܕܡܐ ܕܢܣ̇ܒ ܐܢܬ ܡܐܐ̈ ܕܝܠܝ ܗܠܝܢ
Chron1234 ܘܗܝܕܝܢ ܡܐ̇ ܕܡܗܦܟ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܃ ܫ̇ܩܠ
Chron1234 ܂ ܡܢܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ