simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܡܢܗ ܡܢܬܐ ܘܣܒ ܐܢܬ ܡܢܬܐ ܂ ܗ̇ܝ
Chron1234 ܐܡ̣ܪ ܠܘܬܗ ܂ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܣܪܓܝ ܃
Chron1234 ܚܝܐ̈ ܂ ܡܬܦܪܥ ܐܢܬ ܚܘܒܠܐ̈ ܕܣܥ̇ܘܪܘܬܟ ܟܕ
Chron1234 ܃ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܂ ܡܫܦ ܐܢܬ
Chron1234 ܐܢܬ ܂ ܡܫܦ ܐܢܬ ܠܡܥܒܕ ܬܢܘܝ ܐܝܟ
Chron1234 ܐܠܐ ܐܟܡܐ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܬܫܪܐ ܠܟ ܥܡ
Chron1234 ܘ̣ܠܝܘܡܐ ܕܡܚܪ ܐܬ̇ܐ ܐܢܬ ܂ ܘܟܕ ܢܦܩ
Chron1234 ܠܣܐܪܓܝ ܂ ܘܐܦ ܐܢܬ ܫܢܐ ܠܒܝܬ̣ ܡܫܪܝܟ
Chron1234 ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܐܬ̇X ܐܢܬ ܂ ܘܡܢܐ Xܐ
Chron1234 ܂ ܘܡܢܐ Xܐ ܐܢܬ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ
Chron1234 ܗ̇ܝ ܕܐܢܗܘ ܕܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܝX ܠܡܛܪܕ ܠܗܢܐ
Chron1234 ܂ ܕܙܠ ܡܚܪܪ ܐܢܬ ܠܦܪܨܘܦܗ ܂ ·
Chron1234 ܂ ܘܟܕ ܣ̇ܠܩ ܐܢܬ ܠܒܐܡܐ ܒܝܘܡܐ X
Chron1234 ܟܬܘܒ ܐܝܟܢܐ ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܂ ܗܝܕܝܢ ܦܐܛܪܝܪܟܐ
Chron1234 ܐܢܘܢ ܥܕܡܐ ܕܢܣ̇ܒ ܐܢܬ ܡܐܐ̈ ܕܝܠܝ ܗܠܝܢ
Chron1234 ܗܠܝܢ ܃ ܘܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܕܢܬܚܠܠܘܢ ܂ ܘܗܝܕܝܢ
Chron1234 ܘܗܝܕܝܢ ܡܐ̇ ܕܡܗܦܟ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܃ ܫ̇ܩܠ
Chron1234 ܠܗܘܢ ܃ ܫ̇ܩܠ ܐܢܬ ܕܝܠܟ ܂ Xܝ
Chron1234 ܂ ܡܢܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ
Chron1234 ܕܗܐ ܐܟܡܐ ܕܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܂ ܡܥܠ ܐܢܐ