simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܡܢܬܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܫܡܠܝ ܒܥܒ̇ܕܐ ܂ ܘܫܩ̣ܠ ܡܢܗ ܣܓܝ ܂ ܘܐܫܬܒܩ ܐܢܬ ܥܘܬܪܐ ܢܗܘܐ ܠܓܒܪܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܂ ܐܠܐ ܗܒ ܠܢ ܡܢܗ ܡܢܬܐ ܘܣܒ
Chron1234 ܗ̣ܘ ܣܪܓܝ ܃ ܗ̇ܘ ܕܒܦܚܠܬܐ̈ ܝ ܕܝܠܟ ܡܫܬܒܗܪ ܗܘ̣ܝܬ ܂ ܘܩܕܡ ܐܢܬ ܘܡܦܝܣ ܕܢܫܬܒܩ ܠܗ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܢܕܪܐܐ ܐܡ̣ܪ ܠܘܬܗ ܂
Chron1234 ܚܘܒܠܐ̈ ܕܣܥ̇ܘܪܘܬܟ ܟܕ ܠܦܚܠܬܟ̈ ܡܢ ܕܘܟܝܬܗܝܢ̈ ܐܪܝܡ ܂ ܐܢܬ ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܠܘܬܗ ܐܢܕܪܐܐ ܕܐܢ ܢܬܠ ܠܝ ܡܪܝܐ ܚܝܐ̈ ܂ ܡܬܦܪܥ
Chron1234 ܂ ܡܫܦ ܐܢܬ ܠܡܥܒܕ ܬܢܘܝ ܐܝܟ ܬܢܘܝ ܕܣܐܪܓܝ ܘܬܬܠ ܐܟܡܐ ܐܢܬ ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܬܩܘܢ ܂ ܘܥܢ̣ܐ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܝ ܠܐܢܕܪܐܐ ܃ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
Chron1234 ܠܡܥܒܕ ܬܢܘܝ ܐܝܟ ܬܢܘܝ ܕܣܐܪܓܝ ܘܬܬܠ ܐܟܡܐ ܕܗ̣ܘ ܐܫܬܘܕܝ ܐܢܬ ܂ ܘܥܢ̣ܐ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܝ ܠܐܢܕܪܐܐ ܃ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܂ ܡܫܦ
Chron1234 ܬܫܪܐ ܠܟ ܥܡ ܣܐܪܓܝ ܂ ܘܚܢܢ ܐܚ̇ܕܝܢܢ ܓܘܣܐ ܒܐܠܗܐ ܂ ܕܗ̣ܘ ܐܢܬ ܛܠܠܐ ܂ ܘܡܢܐ ܝܘܬܪܢܐ ܢܗܘܐ ܠܢ ܡܢ ܗܕܐ ܂ ܐܠܐ ܐܟܡܐ ܕܒ̇ܥܐ
Chron1234 ܂ ܘܟܕ ܢܦܩ ܐܢܕܪܐܐ ܐܡ̣ܪ ܡܥܘܝܐ ܠܣܐܪܓܝ ܂ ܘܐܦ ܐܢܬ ܫܢܐ ܐܢܬ ܂ ܘܙܠ ܐܬܚܫܒ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܡܢܢ ܫܡ̣ܥܬ ܂ ܘ̣ܠܝܘܡܐ ܕܡܚܪ ܐܬ̇ܐ
Chron1234 ܫܢܐ ܠܒܝܬ̣ ܡܫܪܝܟ ܆ ܘܠܡܚܪ ܩܕܘܡ ܬܐ ܂ ܘܐܙܕܗܪ ܕܕܡ ܬܣܓܘܕ ܐܢܬ ܐܬ̇ܐ ܐܢܬ ܂ ܘܟܕ ܢܦܩ ܐܢܕܪܐܐ ܐܡ̣ܪ ܡܥܘܝܐ ܠܣܐܪܓܝ ܂ ܘܐܦ
Chron1234 ܂ ܘܡܢܐ Xܐ ܐܢܬ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܦܢܝ ܂ ܕܡܢ ܡܠܟܐ ܕܝܠ̇ܝ ܐܫܬ̇ܕܪܬ ܐܢܬ ܕܡܢܗ ܂ ܗܝܕܝܢ ܫܐܠܗ ܡܥܘ̣ܝܐ ܠܐܢܕܪܐܐ ܂ ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܐܬ̇X
Chron1234 ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܦܢܝ ܂ ܕܡܢ ܡܠܟܐ ܕܝܠ̇ܝ ܐܫܬ̇ܕܪܬ ܠܘܬܟ ܐܡܝܪܐ ܂ ܐܢܬ ܫܐܠܗ ܡܥܘ̣ܝܐ ܠܐܢܕܪܐܐ ܂ ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܐܬ̇X ܐܢܬ ܂ ܘܡܢܐ Xܐ
Chron1234 ܝX ܠܡܛܪܕ ܠܗܢܐ ܕܠܘܬܟ ܝܬܝܒ ܂ ܦܢܝ ܠܗ ܡܥܘܝܐ ܕܡܠܟܐ ܕܠܟ ܂ ܐܢܬ ܕܝܠ̇ܝ ܐܫܬ̇ܕܪܬ ܠܘܬܟ ܐܡܝܪܐ ܂ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܐܢܗܘ ܕܨܒ̇ܐ
Chron1234 ܠܦܪܨܘܦܗ ܂ · ܕܐܠܗܐ ܀ ܡܛܠ ܩܛܠܐ ܕܒܢܝ̈ ܚܪܢ ܀ ܒܙܒܢܐ ܗܟܝܠ ܐܢܬ ܕܛܒ̇ܘܬܟ ܂ ܗ̣ܘ ܝX ܕܝܢ ܡܥܘܝܐ ܦܢܝ ܠܘܬܗ ܂ ܕܙܠ ܡܚܪܪ
Chron1234 ܠܒܐܡܐ ܒܝܘܡܐ X ܕܥܪܘܒܬܐ ܂ ܐܡܪ ܠܘܬ ܥܡܐ ܃ ܕܫܠܚ̇ܬܗ̇ ܐܢܬ ܂ ܘܢܗܘܐ ܒܪܝ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܙܕܩܝܢܢ ܠܗ ܡܠܟܘܬܐ ܂ ܘܟܕ ܣ̇ܠܩ
Chron1234 ܂ ܗܝܕܝܢ ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܫܕܪ ܠܘܬ ܐܢܫܝܢ̈ ܪܢܢܡܝ̈ ܐܠܗܐ ܡܢ ܝܝ ܐܢܬ ܬܪܥܝܬܗ ܕܦܐܛܪܝܪܟܐ ܂ ܐܡ̣ܪ ܕܙܠ ܟܬܘܒ ܐܝܟܢܐ ܕܨ̇ܒܐ
Chron1234 ܡܐܐ̈ ܕܝܠܝ ܗܠܝܢ ܃ ܘܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܕܢܬܚܠܠܘܢ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܡܐ̇ ܐܢܬ ܒܝ ܛܝܒܘܬܐ ܂ ܘܐܫܐܠ ܐܢܘܢ ܠܝ ܐܠ̇ܒܫ ܐܢܘܢ ܥܕܡܐ ܕܢܣ̇ܒ
Chron1234 ܕܢܬܚܠܠܘܢ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܡܐ̇ ܕܡܗܦܟ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܃ ܫ̇ܩܠ ܐܢܬ ܐܢܬ ܐܠ̇ܒܫ ܐܢܘܢ ܥܕܡܐ ܕܢܣ̇ܒ ܐܢܬ ܡܐܐ̈ ܕܝܠܝ ܗܠܝܢ ܃ ܘܝ̇ܗܒ
Chron1234 ܠܗܘܢ ܃ ܫ̇ܩܠ ܐܢܬ ܕܝܠܟ ܂ Xܝ ܘܥܒܕ ܗܟܢܐ ܂ ܘܡܐ ܕܐܬܚܠܠܘ ܐܢܬ ܕܝܠܝ ܗܠܝܢ ܃ ܘܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܕܢܬܚܠܠܘܢ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܡܐ̇ ܕܡܗܦܟ
Chron1234 ܕܝܠܟ ܂ Xܝ ܘܥܒܕ ܗܟܢܐ ܂ ܘܡܐ ܕܐܬܚܠܠܘ ܡܐܢܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ ܂ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܢܬܚܠܠܘܢ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܡܐ̇ ܕܡܗܦܟ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܃ ܫ̇ܩܠ
Chron1234 ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܦܢܝ ܠܗ ܂ X ܕܗܐ ܐܟܡܐ ܕܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܂ ܡܥܠ ܐܢܐ ܚܕܬܐ ܐܢܬ ܠܡܥܕܝܐ ܂ ܡܠܠ ܥܡܗ ܒܠܫܢܐ ܛܝܝܐ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ ܂ ܡܢܐ ܥ̇ܒܕ
Chron1234 ܂ ܡܥܠ ܐܢܐ ܚܕܬܐ ܂ ܘܡܦܩ ܐܢܐ ܥܬܝܩܐ ܂ ܘܩܛܠ ܐܢܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܂ ܐܢܬ ܠܗ ܂ ܡܢܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܦܢܝ ܠܗ ܂ X ܕܗܐ ܐܟܡܐ ܕܚ̇ܙܐ