simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܐܡܬܝ ܠܐ ܡܪܚܡ ܐܢܬ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܂
Chron1234 ܐܢܗܘ ܠܡ ܕܡܫܬܘܕܐ ܐܢܬ ܕܟܕ ܗ̇ܦܟ ܐܢܬ
Chron1234 ܕܢܟܦܘܬܐ ܠܒܝܫ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܂ ܘX ܡXܟܚܕܢܘܬ
Chron1234 ܂ ܘܐܢ ܡܣܪܗܒ ܐܢܬ ܝܝ ܪܪ ܂
Chron1234 ܝܪܬܘܬܝ ܂ ܬܒ̣ܥ ܐܢܬ ܂ ܡܛܠ ܚܣܝܪܘܬ
Chron1234 ܇ ܕܬܩܛܠܢܝ ܒܥ̇ܐ ܐܢܬ ܐܠܝܫܥ ܂ ܗ̣ܘ
Chron1234 ܘ̣ܠܝܘܡܐ ܕܡܚܪ ܐܬ̇ܐ ܐܢܬ ܂ ܘܟܕ ܢܦܩ
Chron1234 ܝ̇ܨܦ ܐܢܬ ܦ̇ܪܩ ܐܢܬ ܐܦ ܠܝ ܂
Chron1234 ܃ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܂ ܡܫܦ ܐܢܬ
Chron1234 ܃ ܠܡܢܐ ܟܕ ܐܢܬ ܩܫܝܫ ܐܢܬ ܡܢ
Chron1234 ܗ̇ܝ ܕܐܢܗܘ ܕܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܝX ܠܡܛܪܕ ܠܗܢܐ
Chron1234 ܓ̇ܘܢܚܐ ܪܒܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܒܗܘܢ ܂ ܘܒܗ
Chron1234 ܐܘ ܚܣܝܐ ܕܝ̇ܡܐ ܐܢܬ ܠܢ ܒܨܠܝܒܐ ·Xܝܝ·ܝ
Chron1234 ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܦ̇ܩܕ ܐܢܬ ܂ ܐܘ ܐܬ̇ܝܢܢ
Chron1234 ܘܗܝܕܝܢ ܡܐ̇ ܕܡܗܦܟ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܃ ܫ̇ܩܠ
Chron1234 ܗܠܝܢ ܃ ܘܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܕܢܬܚܠܠܘܢ ܂ ܘܗܝܕܝܢ
Chron1234 ܐܠܗܐ ܐܠܗܝ ܆ ܐܢܬ ܗܘ ܒܠܚܘܕܝܟ ܐܠܗܐ
Chron1234 ܡܛܠ ܕܛܒ ܚ̇ܟܡ ܐܢܬ ܂ ܘܠܟܠܢܫ ܝܕܝܥܐ
Chron1234 ܠܝ ܥܕܡܐ ܕܡܫܕܪ ܐܢܬ ܐܓܪܝ ܂ ܝ·
Chron1234 ܦܘܩܕܢܝ ܂ ܘܠܒܝܫ ܐܢܬ ܒܝܪܘܢܐ ܂ ܗ̣ܘ