simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܕܝ̇ܬܒܝܢ ܂ ܘܐܢܐ ܐܢܐ ܕܚ̇ܘܝܬ ܢܦܫܝ ܠܡܐܡܪ ܐܢܬ ܂ ܘܐܢܐ ܐܡ̇ܪܬ ܕܐ̇ܓܠܐ ܂ XX ܂ ܝ XX ܘܐܘܕܥܟ ܘܐ̇ܡܪ ܠܟ ܕܩܢܝ
Chron1234 ܩܫܝܫ ܐܢܬ ܡܢ ܝܥܩܘܒ ܐܚܘܟ ܂ ܐܒܘܟ ܕܝܢ ܠܗ ܝܗ̣ܒ ܒܘܟܪܘܬܐ ܐܢܬ ܕܐܝܣܚܩ ܢܨܘ ܒܢܝ̈ ܥܝܣܘ ܥܡ ܐܒܘܗܘܢ ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܃ ܠܡܢܐ ܟܕ
Chron1234 ܫܢܐ ܠܒܝܬ̣ ܡܫܪܝܟ ܆ ܘܠܡܚܪ ܩܕܘܡ ܬܐ ܂ ܘܐܙܕܗܪ ܕܕܡ ܬܣܓܘܕ ܐܢܬ ܐܬ̇ܐ ܐܢܬ ܂ ܘܟܕ ܢܦܩ ܐܢܕܪܐܐ ܐܡ̣ܪ ܡܥܘܝܐ ܠܣܐܪܓܝ ܂ ܘܐܦ
Chron1234 ܬܫܪܐ ܠܟ ܥܡ ܣܐܪܓܝ ܂ ܘܚܢܢ ܐܚ̇ܕܝܢܢ ܓܘܣܐ ܒܐܠܗܐ ܂ ܕܗ̣ܘ ܐܢܬ ܛܠܠܐ ܂ ܘܡܢܐ ܝܘܬܪܢܐ ܢܗܘܐ ܠܢ ܡܢ ܗܕܐ ܂ ܐܠܐ ܐܟܡܐ ܕܒ̇ܥܐ