simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 XXXܠܝܢ ܝܨ̣ܦX ܂ ܟܕ ܕܢܟܦܘܬܐ ܠܒܝܫ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܂ ܘX ܐܢܬ ܢXܘܘܢ ܂ ܘXܢܝXܟܝXܘ ܪܝܫܐ ܡܫܥܒܕܐ̈ ܢܗܘܘܢ ܠܝ ܃ ܐܠܐ
Chron1234 ܂ Xܐ ܣܢܝܪܝܒ XܝXܘܝXܝ ܒܘܒ̇ܠܐ̇ ܒܪ ܕܪܝܘܫ ܃ ܂ XXܝ X XX XX ܐܢܬ ܂ ܟܕ ܕܢܟܦܘܬܐ ܠܒܝܫ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܂ ܘX ܡXܟܚܕܢܘܬ ܐ ܡܣܪܚ
Chron1234 ܂ ܐܘ ܐܬ̇ܝܢܢ ܠܘܬܟ ܐܘ̇ ܐܢܬ ܠܘܬܢ ܂ ܘܡܡܠܠܝܢܢ ܐܢܬ ܂ ܡܛܠ ܕܐܝܙܓܕܐ̈ ܡܒܠܒܠܝܢ ܠܗ ܠܫܪܒܐ ܂ ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܦ̇ܩܕ
Chron1234 ܂ ܐܝܟܢܐ ܒܛܝܠ ܠܟ ܥܠ ܓܠܐ ܕܒܥܝܢܗ ܕܐܚܘܟ ܂ ܒܫܪܪܐ ܐܢܬ ܂ XX 0ܝ ܘܢܐܡܪ ܕܚܣܝܪ ܪܥܝܢܢ ܂ ܩܪܝܬܐ ܕܒܥܝܢܟ ܠܐ ܚ̇ܙܐ
Chron1234 ܂ ܐܢ ܠܐ ܐܟܠ̣ܬ ܂ ܂ ܝ ܡܢ ܦܐܪܐ ܂ ܘܐܡ̣XXܐܕܡ ܆ ܐܢܬܬܐ ܐܢܬ ܩܠܟ ܫܡ̇ܥܬ ܘܕܚ̇ܠܬ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܝ ܠܗ ܆ ܡܢܘ̇ ܐܘܕܥܟ ܕܥܪܛܠܝܐ
Chron1234 ܂ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܫܢܝܘܬܐ ܘܡ̇ܠܝܬ ܩܝܢܕܘܝܘܣ ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܢܬ ܓܝܪ ܠܐܠܗܐ ܨܥܪ̣ܬ ܂ ܣܪܝܩܐܝܬ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܐܪܡܠܬܐ̈ ܥ̇ܒܕ
Chron1234 ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܦܢܝ ܂ ܕܡܢ ܡܠܟܐ ܕܝܠ̇ܝ ܐܫܬ̇ܕܪܬ ܠܘܬܟ ܐܡܝܪܐ ܂ ܐܢܬ ܫܐܠܗ ܡܥܘ̣ܝܐ ܠܐܢܕܪܐܐ ܂ ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܐܬ̇X ܐܢܬ ܂ ܘܡܢܐ Xܐ
Chron1234 ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܦܢܝ ܠܗ ܂ X ܕܗܐ ܐܟܡܐ ܕܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܂ ܡܥܠ ܐܢܐ ܚܕܬܐ ܐܢܬ ܠܡܥܕܝܐ ܂ ܡܠܠ ܥܡܗ ܒܠܫܢܐ ܛܝܝܐ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ ܂ ܡܢܐ ܥ̇ܒܕ
Chron1234 ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܡܦܪܝܢܐ ܬܒ̣ܥ ܡܢܗ ܕܢܙܘܕܗ ܨܠܘܬܐ̈ ܐܒܗܝܬܐ̈ ܂ ܐܢܬ ܒܕܝܐܬܝܩܝ ܕܠܐ ܢܬܦܬܚ ܬܪܥܐ ܕܩܠܝܬܐ ܕܝܠܝ ܥܕܡܐ ܕܡ̇ܛܐ
Chron1234 ܂ ܗܝܕܝܢ ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܫܕܪ ܠܘܬ ܐܢܫܝܢ̈ ܪܢܢܡܝ̈ ܐܠܗܐ ܡܢ ܝܝ ܐܢܬ ܬܪܥܝܬܗ ܕܦܐܛܪܝܪܟܐ ܂ ܐܡ̣ܪ ܕܙܠ ܟܬܘܒ ܐܝܟܢܐ ܕܨ̇ܒܐ
Chron1234 ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܬ ܠܟ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫܝ̈ ܠܝ ܂ ܂ ܘܟܕ ܦ̇ܩܕܗ ܐܢܬ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܠܟ ܃ ܕܐܝܟ ܕܥܒܕ ܗ̇ܘ ܂ ܝX ܕܩܕܡܝܟ ܇ ܥܒܕ ܐܦ
Chron1234 ܂ ܘX ܡXܟܚܕܢܘܬ ܐ ܡܣܪܚ ܐܢܬ ܂ Xܐ ܣܢܝܪܝܒ XܝXܘܝXܝ ܐܢܬ ܠܝ ܃ ܐܠܐ ܐܢܬ XXXܠܝܢ ܝܨ̣ܦX ܂ ܟܕ ܕܢܟܦܘܬܐ ܠܒܝܫ ܐܡ̇ܪ
Chron1234 ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܕܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܐܝܬܘ ܂ ܘܡܐܢܝXܢ ܠܐ ܡܫܟܢܢ ܗܘܐ ܐܢܬ ܐܚ̣ܪܢܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܕܡܢܘ̇ ܗܢܐ ܘX ܐܣܝܪܐ ܕܠܒܝܟ
Chron1234 ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܆ ܩܠܟ ܫܡ̇ܥܬ ܘܕܚ̇ܠܬ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܝ ܠܗ ܆ ܡܢܘ̇ ܐܢܬ ܒܦܢܝܗ ܕܝܘܡܐ ܘܐܬܛܫܝܘ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܂ ܐܝܟܐ
Chron1234 ܂ ܘܐܢܬܘܢ ܐܘ̇ ܪܝܫܢܐ̈ ܂ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܠܩܪܕܝܓܢ ܂ ܕܫ̇ܦܪ ܠܟ ܕܗܕܐ ܬܣܥܘܪ ܂ ܐܝܟܢܐ ܐ̣ܡ̇ܪ
Chron1234 ܂ ܘܐܫܬܘܕܝ ܠܗ ܐܝܪܐܩܠܝ ܠܟܐܓܢ ܕܝ̇ܗܒ ܠܗ ܒܪܬܗ ܐܢܬ ܟܐܓܢ ܡܠܟܐ ܂ ܕܗܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܕܦܓ̇ܥܝܢ ܒܟ ܐܬܪ ܕܨ̇ܒܐ
Chron1234 ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܟܕ ܝ̇ܨܦ ܐܢܬ ܦ̇ܪܩ ܐܢܬ ܐܦ ܠܝ ܂ ܗܝܕܝܢ ܦܣܩܘ ܐܢܬ ܦܘܪܩܢܐ ܕܝܠܝ ܇ ܡܛܠ ܪܒܘܬ ܝ ܫܡܐ ܂ ܢܕܒܪ ܕܬܦܘܩ ܩܕܡܐܝܬ
Chron1234 ܂ ܘܟܕ ܢܦܩ ܐܢܕܪܐܐ ܐܡ̣ܪ ܡܥܘܝܐ ܠܣܐܪܓܝ ܂ ܘܐܦ ܐܢܬ ܫܢܐ ܐܢܬ ܂ ܘܙܠ ܐܬܚܫܒ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܡܢܢ ܫܡ̣ܥܬ ܂ ܘ̣ܠܝܘܡܐ ܕܡܚܪ ܐܬ̇ܐ
Chron1234 ܂ ܘܠܟܠܢܫ ܝܕܝܥܐ ܕܟܠܗ ܒܫܪܪܐ ܡܫܪܪ ܬܘܕܝܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܐܢܬ ܠܣܡܠܐ ܐܘ ܠܝܡܝܢܐ ܡܢ ܟܪܟܐ ܕܟܬ̣ܒܢܢ ܂ ܡܛܠ ܕܛܒ ܚ̇ܟܡ
Chron1234 ܂ ܘܡܢܐ Xܐ ܐܢܬ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܦܢܝ ܂ ܕܡܢ ܡܠܟܐ ܕܝܠ̇ܝ ܐܫܬ̇ܕܪܬ ܐܢܬ ܕܡܢܗ ܂ ܗܝܕܝܢ ܫܐܠܗ ܡܥܘ̣ܝܐ ܠܐܢܕܪܐܐ ܂ ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܐܬ̇X