simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܡܕܡ . ܐܢ ܓܝܪ ܬܦܪܘܫ ܡܕܡ ܡܢ ܫܡܐ . ܕܝܘܚܢܢ ܐܘ ܕܦܛܪܘܣ . ܐܢܬ ܗܕܐ ܡܘܕܥܐ . ܕܐܢ ܬܦܪܘܫ ܚܕܐ ܡܢ ܡܢܘܬܗ̈ ܕܫܡܐ . ܠܐ ܡܫܘܕܥ
BarBahl:SyrLex . ܡܬܬܚܡ ܕܝܢ ܫܡܐ ܐܦ ܗܟܢܐ . ܦܘܪܫܢܐ ܐܕܫܢܝܐ ܕܒܡܬܚܡܘܬ ܐܢܬ ܡܕܡ ܡܢ ܫܡܐ . ܕܝܘܚܢܢ ܐܘ ܕܦܛܪܘܣ . ܘܠܐ ܚܕ ܡܕܡ ܡܣܟܠ
BarBahl:SyrLex ܘܕܚ̇ܠܬ ܕܐܥܘܠ . ܘܡܦܝܣ ܗܘܝܬ ܠܗ ܕܢܐܡܪ ܥܡ ܡ̇ܢ ܡܡ̇ܠܠ ܐܢܬ ܕܬܘܚܪܬܐ ܕܡܐܬܝܬܝ ܘܐܡ̇ܪܬ . ܕܥ̇ܠܬ ܘܚܙ̇ܝܬܟ ܕܡܡ̇ܠܠ
BarBahl:SyrLex . ܘܥܠ ܗܕܐ ܡܬܩܪܐ ܩܨܨܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܡܩܨ ܥܡܗ ܡܘܙܦܢܐ ܥܡ ܐܢܬ ܘܪܒܚܐ ܐܟܚܕ ܘܙܒܢܐ ܕܠܗܟܘܬ ܠܡ ܙܒܢܐ ܗܟܘܬ ܪܒܚܐ ܝܗܒ
BarBahl:SyrLex ܠܗ̇ ܘܦ̇ܬܚ ܐܢܬ ܩ . ܥܪܦܠܐ ܩܪܛܡܢܝܬܐ ܕܝܡܬܐ ܕܛܐܠܐ ܗ ܐܢܬ ܠܥܠ ܡܢ ܛ ܘܦ̇ܪܘܫܐ ܚܕ ܠܬܚܬ ܡܢ ܝ ܘܙܩܦܐ ܥܠ ܬܘ ܘܡܪܟܟ
BarBahl:SyrLex ܩ . ܥܪܦܠܐ ܩܪܛܡܢܝܬܐ ܕܝܡܬܐ ܕܛܐܠܐ ܗ ܥܪܦܠܐ ܪܩܝܩܬܐ ܐܢܬ ܚܕ ܠܬܚܬ ܡܢ ܝ ܘܙܩܦܐ ܥܠ ܬܘ ܘܡܪܟܟ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܘܦ̇ܬܚ
BarBahl:SyrLex ܐܘ ܦܠܢ ܗ ܡܠܬܐ ܕܚܬܝܪܘܬܐ ܀ ܪܩܐ ܗ ܓܠܐ زلحفة ܀ ܪܩܒܐ ܒܨ ܐܢܬ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܡܠܬܐ ܫܒܗܪܢܝܬܐ . ܝܘܢܝܐ̈ ܕܝܢ ܡܦܫܩܝܢ ܠܪܩܐ
BarBahl:SyrLex ܐܘ ܕ̇ܪܘܫܐܝܬ السؤال مسألة ܀ ܫܘܒܐ ܘܝܪܩܢܐ ܫܘܒܐ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܙܢܝܐ̈ ܠܝܠܘܦܐ ܘܠܕ̇ܪܘܫܐ . ܐܘ ܓܝܪ ܝܠܘܦܐܝܬ ܡܫܐܠ
BarBahl:SyrLex ܠܡܬܚܡܘ ܠܨܒܘܬܐ ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܣܒ ܚܬܝܬܘܬܐ ܐܢܬ . ܐܦ ܓܝܪ ܗܢܘܢ ܚܝܐ̈ ܡܠܝܠܐ̈ ܐܢܘܢ . ܟܠ ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܨܒܐ
BarBahl:SyrLex ܠܡܣܒ ܚܬܝܬܘܬܐ ܕܡܢܝܘܬܗ̇ ܥܩܒ ܥܠ ܕܝܠܝܘܬܐ ܚܬܝܬܬܐ ܐܢܬ . ܟܠ ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܠܡܬܚܡܘ ܠܨܒܘܬܐ ܘܠܐ ܡܫܟܚ
BarBahl:SyrLex تكظم تزنق . ܡܫܠܐ يسكّن . ܬܟܣܐ الردع القمع . ܬܟܣܗ ܐܢܬ يدفع يقمع . ܡܬܬܟܣ ܒܨ ينقمع يزدجر يكظم يُزنَق . ܬܟܣ