simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܬܪܝܢ̈ ܘܬܠܬܐ̈ ܀ ܘܥܣܪܐ̈ ܐܢܘܢ ܛܘܒܐ̈ ܂ ܘܥܣܪܐ̈ ܐܢܘܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܥܣܪܐ̈ ܂ ܥܠܘܗܝ ܕܥܣܪܐ ܗܦ̇ܟ ܐܢܬ ܂ ܘܥܠܘܗܝ ܡܥܦܦ
BarṢal:ComGosp ܩܫܝܐ ܃ ܗܕܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܝܝ ܡܚ̇ܝܒܐ ܗܘܬ̇ ܠܗ ܂ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܀ ܟܕ ܣܝܡ ܒܣܕܘܢܐ ܃ ܗ ܠܐ ܦܠܚ̇ܬ ܒܗ ܀ ܕܚ̇ܠܬ ܡܢܟ ܕܓܒܪܐ
BarṢal:ComGosp ܠܗܠܝܢ ܕܝܠܝ ܫܡ̣ܠܝܬ ܂ ܕܗܘ̣ܝܬ ܐܝܟ ܕܘܩܐ ܕܒܚܙܩܝܐ ܠ ܀ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܡ̇ܠܦ ܗܘ̣ܬ ܂ ܗܕܐ ܗܝ 0 ܕܡܬܒܥܝܐ ܂ ܐܢܕܝܢ ܠܐ ܂
BarṢal:ComGosp ܟܦ̇ܪ ܐܢܬ ܒܝ ܃ ܐܠܐ ܐܢܐ ܠܐ ܫܒ̇ܩ ܐܢܐ ܠܟ ܂ ܕܥܕܡܐ ܠܒܪ ܬܟܬܪ ܐܢܬ ܕܩܕܡ ܐܘܕܥ ܠܫܡܥܘܢ ܥܠ ܟܦܘܪܝܗ ܃ ܕܠܐ ܬܚܣܪ ܗܝܡܢܘܬܟ ܂ ܗ ܂
BarṢal:ComGosp ܒܝ ܃ ܐܠܐ ܐܢܐ ܠܐ ܫܒ̇ܩ ܐܢܐ ܠܟ ܂ ܕܥܕܡܐ ܠܒܪ ܬܟܬܪ ܐܢܬ ܠܫܡܥܘܢ ܥܠ ܟܦܘܪܝܗ ܃ ܕܠܐ ܬܚܣܪ ܗܝܡܢܘܬܟ ܂ ܗ ܂ ܐܢܬ ܟܦ̇ܪ
BarṢal:ComGosp ܒܙܒܢ ܐܬܦܢܝ ܘܫܪܪ ܠܐܚܝܟ̈ ܃ ܗ ܂ ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܕܢܣܝܬ ܢܦܫܟ ܂ ܐܢܬ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܗ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܒܕܬ̇ ܡܢܗ ܘܠܐ ܢܚܣܪܝܗ̇ ܀ ܀ ܐܦ
BarṢal:ComGosp ܃ ܗ ܂ ܒܪܬ ܩܠܐ ܒܚܒܪܬܗ̇ ܐܣܝܪܐ ܂ ܐ ܟ ܥܝ̇ܕܐ ܕܟܬܒܐ ܆ ܕܠܐ ܠܡ ܐܢܬ ܡܢ ܙܩܝܦܐ ܀ ܘܟ̣ܐܐ ܒܗ ܚܒܪܗ ܂ ܐܦܠܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܚ̇ܠ
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܦܠܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܂ ܘܟܢ ܝܝ ܬܪܨ ܣܘܟܠܐ ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܐܢܬ ܀ ܢܗܘܐ ܠܡ ܕܬܐܪܬܟ ܠܐ ܡ̇ܟܣܐ ܠܟ ܂ ܘܡܢ ܒܝܢܫܐ ܠܐ ܡܬܟܚܕ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܟܢ ܝܝ ܬܪܨ ܣܘܟܠܐ ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܠܐ ܕܚ̇ܠܝܢ ܗܘ̇ܘ ܐܢܬ ܠܟ ܂ ܘܡܢ ܒܝܢܫܐ ܠܐ ܡܬܟܚܕ ܐܢܬ ܂ ܐܦܠܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܚ̇ܠ
BarṢal:ComGosp ܠܡܕܚܠ ܡܢܗ ܀ ܝܝ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܐܚ̣̇ܝ ܃ ܒܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܣ̣ܗܕܘ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܕܟܠ ܒܝܫܢ̈ ܣܥ̣ܪܬ ܂ ܐܦܠܐ ܕܝܢ ܗܫܐ ܡܬܬܘܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܕܡܛܠ ܕܢܗܘܐ ܐܬܪܐ ܝ ܠܫܘܐܠܐ ܘܠܡܠܐ̈ ܐܥܒܕ ܕܠܐ ܐܢܬ ܕܗܟܢܐ ܗܝ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܩܦ ܀ ܡܢܐ ܐܢ̇ܝܢ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܚ̇ܙܐ
BarṢal:ComGosp ܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕܝܟ ܢܘܟܪܝܐ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܃ ܐܡ̇ܪܝܢ ܪܒܢܝ̈ ܐܢܬ ܕܢܗܘܐ ܐܬܪܐ ܝ ܠܫܘܐܠܐ ܘܠܡܠܐ̈ ܐܥܒܕ ܕܠܐ ܢܕܥܘܢܝܗܝ ܀ ܀