simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܐܬ̇ܝܐ ܡܠܟܘܬܐ ܪܡܟܪܙ ܐܢܬ ܂ ܟܕ ܚܢܢ
BarṢal:ComGosp ܐܠܐ ܟܕ ܪܢ̇ܐ ܐܢܬ ܕܡܢ ܪܘܚܐ ܝ
BarṢal:ComGosp ܕܠܐ ܟܕ ܪܢܐ ܐܢܬ ܥܠܝܗ̇ ܕܓܝ̇ܪܬܐ ܗܝ
BarṢal:ComGosp ܀ ܝ ܫ̇ܡ̣ܥ ܐܢܬ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܃
BarṢal:ComGosp ܝܝ ܡܟܝܠ ܫ̇ܪܐ ܐܢܬ ܠܗ ܠܥ̣ܒܕܟ ܃
BarṢal:ComGosp ܘܡܢ ܟܦܢܐ ܫܚܝܩ ܐܢܬ ܂ ܚܘܐ ܗܫܐ
BarṢal:ComGosp ܗ ܗܕܐ ܫܠܝܛ ܐܢܬ ܕܬܐܡܪ ܂ ܐܠܐ
BarṢal:ComGosp ܠܐ ܬܬܚܪܐ ܫܡܥܘܢ ܐܢܬ ܘܚܒܪܝܟ̈ ܀ ܀
BarṢal:ComGosp ܀ ܘܠܐ ܫܩ̣ܝܠ ܐܢܬ ܨܦܬܐ ܠܐܢܫ ܂
BarṢal:ComGosp ܥܠ ܐܠܗܐ ܬ̇ܠܐ ܐܢܬ ܠܥܕܠܝܐ̈ ܀ ܐܠܐ
BarṢal:ComGosp ܡܚܘܝܐ ܀ ܬܘܒ ܐܢܬ ܗܘ̣ ܓܝܪ ܒܪܝ
BarṢal:ComGosp ܂ ܠܘ ܬܠܡܝܕܝ ܐܢܬ ܗܫܐ ܂ ܐܠܐ