simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܂ ܥܠ ܕܚܣ̇ܡ ܐܢܬ ܒܦܘܪܩܢܢ ܐܘܒܕܬܝܗܝ ܠܒܪܟ
BarṢal:ComGosp ܐܢܕܝܢ ܬܚܘܝܬܐ ܒܥ̇ܐ ܐܢܬ ܂ ܫܡܥ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܐܢܬ ܝ ܚ̇ܟܡ ܐܢܬ ܂ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComGosp ܝܪ ܂ ܥ ܐܢܬ ܀ ܘܐܡ̇ܪܢܢ ܕܗܝ̇
BarṢal:ComGosp ܥܠܡ ܘܥܕܡܐ ܠܥܠܡ ܐܢܬ ܗܘ̣ ܐܠܗܐ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܠܐ ܟܕ ܪܢܐ ܐܢܬ ܥܠܝܗ̇ ܕܓܝ̇ܪܬܐ ܗܝ
BarṢal:ComGosp ܐܠܐ ܟܕ ܪܢ̇ܐ ܐܢܬ ܕܡܢ ܪܘܚܐ ܝ
BarṢal:ComGosp ܐܬܥܒܕܘ ܂ ܘܡܫܕܪ ܐܢܬ ܪܘܚܟ ܘܡܬܒܪܝܢ ܀
BarṢal:ComGosp ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܫܡ̇ܥ ܐܢܬ ܃ ܕܪܘܚܐ ܣܥܪܗ̇
BarṢal:ComGosp ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܡܓܕܦ ܐܢܬ ܀ ܐܝܢܐ ܗܟܝܠ
BarṢal:ComGosp ܝܪ ܂ ܥ ܐܢܬ ܕܟܡܐ ܐܘܢܓܠܝܣܛܐ̈ ܫ̇ܠܡܝܢ
BarṢal:ComGosp ܐܝܟ ܗܝ̇ ܕܐܝܟܐ ܐܢܬ ܐܕܡ ܂ ܘܐܝܟܘ
BarṢal:ComGosp ܗܝ ܂ ܠܥܠܡ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܂
BarṢal:ComGosp ܒܝܕ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܣܥ̇ܪ ܐܢܬ ܂ ܘܝ̇ܪܬܝܢ ܚܝܐ̈
BarṢal:ComGosp ܢ ܘܐܢܬ ܩܝ̇ܡ ܐܢܬ ܂ ܠܘ ܕܡܫܬܪܝܢ
BarṢal:ComGosp ܂ ܗ̇ ܂ ܐܢܬ 3ܐܘ ܦܠܢ ܂
BarṢal:ComGosp ܐܢܗ̣ܘ ܗܟܝܠ ܕܡܩܪܒ ܐܢܬ ܩܘܪܒܢܟ ܥܠ ܡܕܒܚܐ
BarṢal:ComGosp ܕܠܐ ܟܐܢܘܬܐ ܂ ܐܢܬ ܙܠ ܠܘܬ ܡܣܟܠܢܐ
BarṢal:ComGosp ܐܫܪ ܟܕ ܝܡ̇ܐ ܐܢܬ ܂ ܘܫ̣̇ܠܡ ܐܢܝܢ̈
BarṢal:ComGosp 1ܟܕ ܠܐ ܡܕܓܠ ܐܢܬ ܀ ܀ ܠܐ