simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܕܐܠܗܐ ܘܫܪܟܐ ܀ ܂ ܕܒ ܂ ܕܢܕܚܠܝܘܗܝ ܘܢܣܪܕ·ܘܗܝ ܒܥܘܡܩܐ ܐܢܬ ܩ̣X ܬܡܢ ܂ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܕܢܗܘܐ ̈· ܠܗ ܐܬܪܐ ܕܢܐܡܪ ܂ ܕܐܢ ܒܪܗ
BarṢal:ComGosp ܕܐܠܗܐ ܫܕܝ ܢXܫܟ ܂ ܢ̇ܬܚܬ ܀ ܗ̇ ܂ ܕܐ ܢ ܢܦ̇ܠ ܘܠܐ ܡܬܢܟܐ ܂ ܗܐ ܐܢܬ ܒܥܘܡܩܐ ܡܬ ܚܐ ܕܠܬܚܬ ܡܢܗ ܂ ܘ ܂ ܢXܝ ܂ Xܪ ܠܗ ܀ ܐܢ ܒܪܗ
BarṢal:ComGosp ܩܕܝܫܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܗܠܝܢ ܐܢܫܐ̈ ܥܒ̣ܕܘܗܝ̈ ܐܢܘܢ 2ܕܐܠܗܐ ܂ ܐܢܬ ܂ ܕܡܐ ܠܢ ܘܠܟ ܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܕܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܠܟ ܡ̇ܢ
BarṢal:ComGosp ܕܐܠܗܐ ܐܡܪ ܃ ܗ̇ ܂ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܂ ܕܐܢ · ܆ ܟܦܢ ܐܢܬ ܂ ܕܠXܙ ܢܒܨܪ ܐܢܬ ܗܘܐ ܒܝܬ ܦܘܠܓܐ̈ ܂ ܡܠܐ̈ ܕܡܠܝܢ̈ ܦܘܠܓܐ̈ ܩ̇ܪܒ ܂ ܐܢ ܒܪܗ
BarṢal:ComGosp ܂ ܚܘܐ ܗܫܐ ܚܝܠܟ ܕܐܢܬ ܬܐܚܐ ܂ ܘܐܢܐ ܐܘ̇ܕܐ ܕܒܪܐ ܐܝܬܝܟ ܐܢܬ ܙܒܢܐ ܂ ܆ ܕܬܚܘܐ ܒܪܘܬܟ ܂ ܒܚܘܪܒܐ ܐܝܬܝܟ ܂ ܘܡܢ ܟܦܢܐ ܫܚܝܩ
BarṢal:ComGosp ܕܐܠܗܐ ܐܡ̣ܪ ܕܗܠܝܢ ܟܐܦܐ̈ ܢܗܘܝܢ̈ ܂ ܠܚܡܐ ܀ ܗ̇ܢܘ ܢܣܝܢܗ ܐܢܬ ܚܕܐ ܟܐܦܐ ܐܡ̣ܪ ܂ ܘܠܘ ܟܐܦܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܟ ܡܬܝ ܀ ܐܢ ܒܪܗ
BarṢal:ComGosp ܕܐܠܗܐ ܂ ܒܥܝ̣ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܢܥܒܕ ܠܗܠܝܢ ܟܐܦܐ̈ ܠܚܡܐ ܂ ܘܐ̣ܢ ܐܢܬ ܂ ܕܢܐܟܘܠ ܩܪܨܐ̈ ܕܐܒܐ ܠܘܬ ܒܪܐ ܂ ܟܕ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܐܢ ܒܪܗ
BarṢal:ComGosp ܕܐܠܗܐ ܂ ܫܕܝ ܢܦܫܟ ܠܬܚܬ ܀ ܘܨܡ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܐ·ܡܡܝܢ̈ ܐܢܬ ܒܪܝ ܚܒܝܒܐ ܀ ܐܝܟ ܡܢܣܝܢܐ ܕܝܢ ܂ ܒܗܝ̇ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܕܐܢ ܒܪܗ
BarṢal:ComGosp ܂ ܠܘ ܕܝ̇ܪ-ܥ ܗܘܐ ܠܗ ܐܟܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܠܗܕܐ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܐܢܬ ܩܥ̣ܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܃ ܝܝ ܕܡܐ ܠܢ ܘܠܟ ܝܫܘܥ ܂ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܠܟ ܡ̇ܢ
BarṢal:ComGosp ܗܘ̣ ܓܝܪ ܒܪܝ ܐܡ̣ܪ ܂ ܘܠܘ ܕܗܘܝ̣ܬ ܂ ܡܛܠ ܕܗܝ̇ ܕܐܢܬ ܗܘ̣ ܃ ܐܢܬ ܠܬܪܝܢ̈ ܂ ܐܠܐ ܠܚܕ ܒܠܚܘܕ ܂ ܐܝܟ ܕܒܨܒܥܐ ܡܚܘܝܐ ܀ ܬܘܒ
BarṢal:ComGosp ܝܝ ܫܡܝܐ̈ ܡܬܦܬܚܝܢ ܠܟ ܂ ܘܐ ܢ ܠܐ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܠܐ ܐܢܬ ܂ ܐܝܟ ܕܐܬܚܙܝ ܥܠ ܡܫܝ̣ܚܐ ܀ ܕܥ ܐܘ̇ ܒܪܢܫܐ ܂ ܕܡܐ ܕܥܡ̇ܕ
BarṢal:ComGosp ܒܥܝܢܝܟ̈ ܠܐ ܬܬܦܠܓ ܂ ܒܫܘܪܝܐ ܓ ܪ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܂ ܚܙܘ̇ܐ ܐܢܬ ܂ ܕܡܐ ܕܥܡ̇ܕ ܐܢܬ ܝܝ ܫܡܝܐ̈ ܡܬܦܬܚܝܢ ܠܟ ܂ ܘܐ ܢ ܠܐ ܚ̇ܙܐ
BarṢal:ComGosp ܠܪܘܚܐ ܕܢܚ̇ܬܐ ܥܠܘܗܝ ܂ ܗܘ̣ܝܘ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܠܘ ܂ ܂ · ܐܢܬ ܀ ܗܝ̇ ܕܐܡ̣ܪ ܝܘܚܢܢ ܕܐܬܐܡܪܬ̇ ܠܗ ܒܚܘܪܒܐ ܂ ܕܗܘ̇ ܕܚ̇ܙܐ
BarṢal:ComGosp ܕܢ̇ܚܬܐ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡܩܘܝܐ ܥܠܘܗܝ ܀ ܝ- ܐܢܐ ܣܢܝܩ ܐܢܐ ܐܢܬ ܠܗ ܂ ܘܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܝܕܥܗ ܂ ܐܝܢܐ ܠܡ ܕܚ̇ܙܐ
BarṢal:ComGosp ܡܢܝ ܂ ܐܠܐ ܐܟܡܐ ܕܐܬܚܪܝ ܫܡܥܘܢ ܕܠܐ ܒܙܕܩܐ ܂ ܟܕ ܟ̇ܠܐ ܐܢܬ ܐܥ̇ܡܕ ܀ ܝ ܆ ܘܐܢܬ ܠܘܬܝ ܐܬܝ̣ܬ ܀ ܗ̇ ܂ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܢܬ ܥܡ̇ܕ
BarṢal:ComGosp ܟܕ ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܐܝܬܝܟ ܂ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܓܠ̣ܐ ܠܗ ܥܠ ܪܥܝܢܗܘܢ ܐܢܬ ܡܢ ܐܝܟܐ ܗܝ ܀ ܘܡܢ ܗܝ̇ ܕܐܡ̣ܪܘ ܠܝܘܚܢܢ ܕܠܡܢܐ ܡ̣̇ܥܡܕ
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܝX ܠܟ ܠܡܒܥܐ ܂ ܕܐ ܟܢ ܓܘܫܡܐ ܪܓܝܐ ܘܛܠܝܝܐ ܂ ܐܢܬ X X ܂ ܕܟܦܢܘ - ܂ ܐܝܟ ܕܒܫܐ ܂ ܂ X ܘܐܡ̇ܪܝܢܢ ܂ ܕܐܢ ܗܕܐ ܡܥܩܒ
BarṢal:ComGosp ܗܪܟܐ ܙܥܘܪܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܂ ܠܓܗܢܐ ܘܠܬܫܢܝXܐ ܐܣܒܪ ܕܩ̇ܪܐ ܀ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܂ ܒܨܝܪܐ ܝ ܢܬܩܪܐ ܒܡܠ̇ܟܘܬܐ ܂ ܡܐ ܕܫ̇ܡܥ
BarṢal:ComGosp ܠܡ ܐܘܒܫܬ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܥܫܝܢܐ̈ ܂ ܝܘܝܐ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܕܐܬܐܡ̣ ܀ ܐܢܬ ܕܡܢܗܝܢ ܡܬܩܝܡ ܝܘܪܕܢܢ ܂ ܩ̇ܪܐ ܠܗܝܢ̈ ܕܘܝܕ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܃
BarṢal:ComGosp ܀ ܐܫܬܕܪ ܕܢܥܡܕ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܝܕܥ ܡܫܝܚܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܂ ܘܟܕ ܐܢܬ ܐܬ̣ܐ ܂ ܘܗܘ̇ ܠܡ ܕܫܕܪܢܝ ܕܐܥܡܕ ܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܕܗܘ̇ ܕܚ̇ܙܐ