simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܀ ܐܢ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܓܡܝܪܐ ܠܡܗܘܐ ܃
BarṢal:ComGosp ܡ̇ܢ ܐܡܪ ܕܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܕܬܬܚܠܡ ܂ ܠܗܢܐ
BarṢal:ComGosp ܒܫܡܝܐ ܂ ܘܡܙܡܢ ܐܢܬ ܠܬܡܢ ܂ ܠܐ
BarṢal:ComGosp ܃ ܗ̇ ܂ ܐܢܬ ܕܐܨXܠܚ̣ܝܬ ܂ ܐܢܬ
BarṢal:ComGosp ܂ ܝܝ ܡܕܝܢ ܐܢܬ ܠܟ ܚ̇ܝ̣ܒܬ ܂
BarṢal:ComGosp ܐܦ ܝܬܝܪ ܡ̇ܘܣܦ ܐܢܬ ܟܦܘܪܝܐ ܂ ܘܠܘ
BarṢal:ComGosp ܥܠܡ ܘܥܕܡܐ ܠܥܠܡ ܐܢܬ ܗܘ̣ ܐܠܗܐ ܂
BarṢal:ComGosp ܐܬ̇ܝܐ ܡܠܟܘܬܐ ܪܡܟܪܙ ܐܢܬ ܂ ܟܕ ܚܢܢ
BarṢal:ComGosp ܫܪ ܪܐܝܬ ܒܪܗ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܃ ܒܙܒܢ
BarṢal:ComGosp ܂ ܕܐܢ ܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܠܝ ܪܥܝ ܠܝ
BarṢal:ComGosp ܐܠܐ ܟܕ ܪܢ̇ܐ ܐܢܬ ܕܡܢ ܪܘܚܐ ܝ
BarṢal:ComGosp ܘܠܚܙܩܝܐ̣ ܂ 1ܕܡܐ̇ܬ ܐܢܬ ܘܠܐ ܚܝ̇ܐ ܐܢܬ
BarṢal:ComGosp ܥܠ ܚܕܕܐ̈ ܕܡܥܦ̇ܦ ܐܢܬ ܡܐܬ̈ ܢ ܡܬܝܠܕܝܢ
BarṢal:ComGosp ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܂ ܘܟܢ ܝܝ
BarṢal:ComGosp ܐܚܒܬܢܝ ܀ ܀ ܐܢܬ ܡܫܚܐ ܠܪܝܫܝ ܠܐ
BarṢal:ComGosp ܒܚܘܫܒܐ ܐܠܗܝܐ ܕܐ̇ܢ ܐܢܬ ܠܗܠܝܢ ܕܫܡ̇ܥ ܐܢܬ
BarṢal:ComGosp ܕܗܠܝܢ ܒܚܘܒܐ ܣܥ̇ܪ ܐܢܬ ܂ ܘܠܘ ܒܡܣܒ
BarṢal:ComGosp ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܃ ܗ ܂
BarṢal:ComGosp ܂ ܕܐܢܗ̣ܘ ܕܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܕܬ ܐܟܘܠ ܦ̣ܨܚܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܥܠܘܗܝ ܡܥܦܦ ܐܢܬ ܬܪܝܢ̈ ܘܬܠܬܐ̈ ܀