simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚ̣̇ܝܐ ܃ ܒܥܕܢܐ ܕܫ̣ܐܠ ܡܫܝܚܐ ܐܢܬ ܒܠܚܘ ܦܢܝ ܆ ܂ ܝX XX ܂ X ܒܗ̇ܝ ܕܪܝܫܐ ܗܘ̣ܐ ܕܟܠܗܘܢ ܀ ܀
BarṢal:ComGosp ܂ ܕܡܛܠ ܕܢܗܘܐ ܐܬܪܐ ܝ ܠܫܘܐܠܐ ܘܠܡܠܐ̈ ܐܥܒܕ ܕܠܐ ܐܢܬ ܕܗܟܢܐ ܗܝ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܩܦ ܀ ܡܢܐ ܐܢ̇ܝܢ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܚ̇ܙܐ
BarṢal:ComGosp ܝܝ ܫܡܝܐ̈ ܡܬܦܬܚܝܢ ܠܟ ܂ ܘܐ ܢ ܠܐ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܠܐ ܐܢܬ ܂ ܐܝܟ ܕܐܬܚܙܝ ܥܠ ܡܫܝ̣ܚܐ ܀ ܕܥ ܐܘ̇ ܒܪܢܫܐ ܂ ܕܡܐ ܕܥܡ̇ܕ
BarṢal:ComGosp ܠܚܛܝܐ̈ ܀ ܀ ܠܐ ܬܕܘܢܘܢ ܆ ܠܘ ܕܠܐ ܢܕܘܢ ܐܢܫ ܠܚܒܪܗ ܐܘ ܐܢܬ ܂ ܐܠܐ ܟܕ 1ܡܟܘܢ ܐܢܬ ܘܡܬܪܨ ܐܢܬ ܠܡܣܟܠܢܐ̈ ܂ ܘܡܪܬܐ
BarṢal:ComGosp ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܠܐ ܙܪܥ̇ܬ ܂ ܗ̇ ܂ ܟܐܡܬ ܐܢ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕܬܕܒܪ ܐܢܬ ܡܥܫܢܐ ܥܠܘܗܝ ܥܕܠܝܐ ܂ ܘܡܚ̣̇ܝܒܐ ܠܗ ܕܠܐ ܦܠ̣ܚ ܀ ܘܚ̇ܝܕ
BarṢal:ComGosp ܠܝ ܛܒܐ ܃ ܠܝܬ ܛܒܐ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ ܐܠܗܐ ܃ ܠܘ ܝܝ ܕXܪܚܩ ܗ̣ܘ ܠܗ ܡܢ ܐܢܬ ܂ ܕܟܠ ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ ܇ ܐܝܬ ܠܗ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܀ ܀ ܡܢܐ ܩ̇ܪܐ
BarṢal:ComGosp ܡܢܝ ܂ ܐܠܐ ܐܟܡܐ ܕܐܬܚܪܝ ܫܡܥܘܢ ܕܠܐ ܒܙܕܩܐ ܂ ܟܕ ܟ̇ܠܐ ܐܢܬ ܐܥ̇ܡܕ ܀ ܝ ܆ ܘܐܢܬ ܠܘܬܝ ܐܬܝ̣ܬ ܀ ܗ̇ ܂ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܢܬ ܥܡ̇ܕ
BarṢal:ComGosp ܗܘܝ̣ܬ ܣܢܝܓܪܐ ܚܠܦܝ ܂ ܗܒܠܝ ܦܪܬܘܬܐ̈ ܃ ܗ̇ ܂ ܒܨܪܐ ܙܥܘܪܐ ܐܢܬ ܗ̣ܝ ܕܚܟܡܬܗ̇ ܂ ܟܠܒܐ ܠܡ ܩܪܝ̣ܬܢܝ ܂ ܫܠ̇ܡܐ ܐܢܐ ܠܡܠܝܟ̈ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܐܠܗܐ ܚ̣ܘܬ ܡܢ ܨܠܝܒܐ ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܢܚ̣ܬ ܡܢ ܨܠܝܒܐ ܂ ܥܠ ܕܒܪܐ ܐܢܬ ܒܢܐ ܐܢܐ ܗ̇ ܟܠܐ ܂ ܐܦܠܐ ܢܦܫܗ ܐܫܟ̣ܚ ܠܡ̣ܛܪ ܀ ܐܢ ܒܪܗ
BarṢal:ComGosp ܕܢܐܙܠ ܢܓܒܐ ܐܢܘܢ ܃ ܚܙܝ ܠܚܘܒܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܕܨ̇ܒܝܢ ܐܢܬ ܠܗ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܐܠܗܐ ܘܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܀ ܨܒ̇ܐ
BarṢal:ComGosp ܡܢܝ ܂ ܐܠܐ ܒܚܘܫܒܐ ܐܢܫܝܐ ܘܬܪܥܝܬܐ ܝܝ ܒܣܪܢܝܬܐ ܀ ܀ ܐܢܬ ܐܢܬ ܃ ܗ̇ ܂ ܕܠܘ ܒܚܘܫܒܐ ܐܠܗܝܐ ܕܐ̇ܢ ܐܢܬ ܠܗܠܝܢ ܕܫܡ̇ܥ
BarṢal:ComGosp ܂ ܠܘ ܕܡܫܬܪܝܢ ܐܡ̇ܪ ܂ ܐܠܐ ܕܡܢ ܥܬܝܩܘܬܐ ܠܘܬ ܚܕܬܘܬܐ ܐܢܬ ܕܐܡ̣ܪ ܂ ܙ XX ܂ X XX ܕܘܝܕ ܃ ܕܗ̣ܢܘܢ ܥܒ̇ܪ ܢ ܘܐܢܬ ܩܝ̇ܡ
BarṢal:ComGosp ܕܦܪܝܫܐ̈ ܕܫܡ̣ܥܘ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܐܬܟܫܠܘ ܃ ܦܪ̈ ܫܐ ܕܝܢ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܦܛܪܘܣ ܂ ܕܠܐ ܥ̣ܠ ܠܦܘܡܝ ܡܕܡ ܕܛܡܐܐ ܀ ܀ ܝ̇ܕܥ
BarṢal:ComGosp ܩܕܝܫܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܗܠܝܢ ܐܢܫܐ̈ ܥܒ̣ܕܘܗܝ̈ ܐܢܘܢ 2ܕܐܠܗܐ ܂ ܐܢܬ ܂ ܕܡܐ ܠܢ ܘܠܟ ܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܕܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܠܟ ܡ̇ܢ
BarṢal:ComGosp ܂ ܠܟܠܗ̇ ܓܝܪ ܨܒܘܬܐ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܣܡܗ̇ ܂ ܟܕ ܝ̣ܕܥ ܕܕܝܠܗ ܐܢܬ ܐܝXܗܐ ܐܘ̇ ܬܨܠܐ ܚܠܦܝ ܂ ܘܠܐ ܕܡܪܝ ܕܟܢܝ ܂ 2ܐܠܐ ܕܐܢ ܨܒ̇ܐ
BarṢal:ComGosp ܩܫܝܐ ܃ ܗܕܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܝܝ ܡܚ̇ܝܒܐ ܗܘܬ̇ ܠܗ ܂ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܀ ܟܕ ܣܝܡ ܒܣܕܘܢܐ ܃ ܗ ܠܐ ܦܠܚ̇ܬ ܒܗ ܀ ܕܚ̇ܠܬ ܡܢܟ ܕܓܒܪܐ
BarṢal:ComGosp ܃ ܨܘܡܐ ܗܪܟܐ ܠܘ ܠܨܘܡܐ ܕܐܪܒܥܝܢ̈ ܐܡ̇ܪ ܂ ܐܠܐ ܕܢܨܘܡ ܐܢܫ ܐܢܬ ܂ ܘܗܕܐ ܡܨܕܝܢܘܬܐ ܡܚܝܒܐ ܠܗܘܢ ܣܓܝ ܀ ܀ ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܐ ܕܨ̇ܐܡ
BarṢal:ComGosp ܡ̇ܠܟܐ ܐܝܟ ܕܒܥ̣ܝܬ ܕܬ̣ܗܘܐ ܂ ܘܐܝܟ ܕܩܪܟ ܦܝܠܐܛܘܣ ܀ ܐܢܬ ܐܟܙܢܐ ܕܐܕܡ ܩܕܡܝܐ ܢ̣ܨܒ ܠܠܘܛܬܐ ܘܠܟܘܒܐ̈ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܕܡ
BarṢal:ComGosp ܒܟܪܘܙܘܬ ܐ ܕ ܠܝ ܂ ܡܘܣܦ ܐܢܬ ܠܡܘܠܝܐ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܕܩܢܐ ܐܢܬ ܂ ܐܢܬ ܪܚܝܩ ܡܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܃ ܗ̇X ܂ ܐܢ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܘܡܗܝܝXܢ
BarṢal:ComGosp ܠܡ ܐܡ̣ܪܬ ܆ ܕܚܣ ܠܟ ܂ ܂ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܃ ܕܐܦܠܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܢܐܬܐ ܒܬܪܝ ܂ ܗܝܕܝܢ ܆ ܐܡܬܝ ܕܐܡ̣ܪ ܦܛܪܘܣ ܕܚ̣ܣ ܠܟ ܂ ܂