simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܠܗ̇ ܠܢܦܫܟ ܘܚܫܝܫ ܐܢܬ ܒܚܝܝ [ .
JulRom [ܒ]ܐܝܕܝ̈ ܡܢܘ ܡܓܥܠ ܐܢܬ [ܠܗ̇] . ܠܥܕܬܐ
JulRom ܘܢܬܠܘܐ ܠܟ ܡܠܝ ܐܢܬ ܐܦ ܫܠܡܐ ܦܘܡܟ
JulRom ܠܗ ܟܕ ܐܡܿܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܡ ܐܘܣܒܝܣ
JulRom ܟܕ ܐܡܿܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܡ ܐܘܣܒܝܣ ܕܥܒܝܕ
JulRom ܠܡ ܐܘܣܒܝܣ ܕܥܒܝܕ ܐܢܬ ܦܩܘܕܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܠܥܡܐ
JulRom ܪܒܘܬܟܼ . ܐܢ ܐܢܬ ܒܥܓܠ ܬܕܪܟ ܢܦܫܟ
JulRom {ܣܡܝܟ} <ܣܝܡܟ> ܒܗܠܝܢ. ܓܒܪܐ ܐܢܬ ܓܝܪ ܕܝܕܥܬܐ .
JulRom . ܕܠܘ ܫܒܪܐ ܐܢܬ ܕܣܢܝܩ ܥܠ ܫܘܓܫܐ
JulRom ܕܠܓܒܪܐ ܕܒܘܝܢܐ ܕܥܒܝܕ ܐܢܬ ܪܝܫܐ ܘܦܩܘܕܐ ܠܥܡܐ
JulRom ܗܕܐ . ܕܐܢ ܐܢܬ ܒܨܒܝܢܐ ܛܒܐ ܬܫܬܡܥ
JulRom ܒܬܪܟ . ܘܡܬܬܓܪ ܐܢܬ ܒܡܫܬܡܥܢܘܬܟ ܚܝܐ̈ ܕܢܦܫܿܬܟܘܢܿ
JulRom ܕܚܝܠܘܬܢ̈ܿ ܘܛܒ ܡܫܟܢ ܐܢܬ ܠܗܿ ܠܡܠܟܘܬܢ ܟܕ
JulRom ܕܒܟܐܦܐ̈ ܪܓܡܬܝܗܝܼ . ܐܢܬ ܬܕܥ ܕܐܢܐ ܡܚܣܝ
JulRom ܡܢܐ ܦܬܓܡܐ ܡܦܢܐ ܐܢܬ ܠܡܿܠܟܐ ܕܫܠܚܢܝ ܠܘܬܟ
JulRom ܚܠܦܝܟ ܕܡܿܠܟܐ ܩܿܪܐ ܐܢܬ ܠܗ ܠܫܢܝܐ ܘܠܐ
JulRom ܘܚܙܝ ܡܢܐ ܥܒܿܕ ܐܢܬ . ܥܡܐ ܓܝܪ
JulRom ܘܐܡܼܪ . ܣܿܦܩ ܐܢܬ ܝܕܘܥܐ ܕܟܣܝܬܐ̈ .
JulRom ܝܕܘܥܐ ܕܟܣܝܬܐ̈ . ܐܢܬ ܒܚܪܬ ܠܒܝ ܘܒ݀ܨܝܬ
JulRom ܒܟܠ ܕܨܒܿܝܬ ܫܠܝܛ ܐܢܬ ܐܝܟ ܡܿܠܟܐ .