simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܡܫܬܦܠ 181ܠܐ ܬܩܪܘܒ ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܠܘܬ ܚܡܪܐ
Eph:memHom ܟܘܬܡܬܢ̈ ⁷ ܢܟ̇ܦ ܐܢܬ ⁸ܒܣܘܡܥܠܐ ܒܨܒܬܐ ܕܙܠܝܠ
Eph:memHom ܥܙܝܙܐ 1X1ܐܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܚܘܨܦܗ ܝܠܦܝܗܝ ܡܢ
Eph:memHom ܫܝܥܐܝܬ ܕܟܕ ²ܡ̇ܚܒ ܐܢܬ ܐܬܒ̇ܝܢ ܕܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ
Eph:memHom ¹0ܬܥ̣ܒܪ ܬܛܥ̣ܡ ܐܦ ܐܢܬ ܡܢ ܚܘܒܐ̈ ܒܢܝ̈
Eph:memHom ܩܠܝܠ ܒܪ ܣܡܠܐ ܐܢܬ ܐܢܗ̣ܘ ܕܣܛܢܐ ܠܓܡܪ
Eph:memHom ܐܟܢ ܟܠܝܘܡ ܚ̇ܒܨ ܐܢܬ ܨܝܕ ܫܘܩܪܐ ܒܪ
Eph:memHom ܢܦܫXܝ ܒܗ ܡܘܒܕ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܠܐ ܡܥܩ
Eph:memHom ܐܡܪܘ ܠܡܫܝܚܐ ܕܡܫܝܚܐ ܐܢܬ ܠܡܢܐ ܠܐ ܩ̇ܒܠ
Eph:memHom ܡܢ ܬܢܢܐ ܥ̇ܪܩ ܐܢܬ ܘܠܕܓܠܐ ܫ̇ܡܥ ܐܢܬ
Eph:memHom ܐܢܬ ܘܠܕܓܠܐ ܫ̇ܡܥ ܐܢܬ 1505ܡܢ ܪܝܚܐ ܒܝܫܐ
Eph:memHom ܘܨܝܕ ܟܕܒܐ ܝ̇ܬܒ ܐܢܬ ܬܢܢܐ ܢܟ̇ܐ ܠܥܝܢܐ̈
Eph:memHom ܒܫܥܝܐ ܒܪܝܐ ܚ̇ܐܪ ܐܢܬ ܐܝܟ ܬܡܝܡܐ ܐܝܢܐ
Eph:memHom ܬܡܢ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ 1XX5ܢܘܚ ܕܝܢ ܙܕܝܩܐ
Eph:memHom ܡܢ ܒܘܪܟܬܐ̈ ܕܬܕܥ ܐܢܬ ܐܝܟ ܚܟܝܡܐ 1X29ܕܠܘܬ
Eph:memHom ܗܠܝܢ ܬܕܥ ܐܦ ܐܢܬ ܡܢܐ ܝܪܬܘ ܠܝܛܐ̈
Eph:memHom ܫܪܝܪܘܬܟ ܥܕ ܛܠܝܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܥܝܣܘ ܫܡܥ
Eph:memHom ܗܕܐ ܕܐܢܗ̣ܘ ܕܚܐ̇ܒ ܐܢܬ ܠܝܬ ⁸ܦܝ̇ܣܐ ܒܝܬ
Eph:memHom X 1ܐܢ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܕܢܦܨܚܟ ܠܐ ܬܬܪܥܡ
Eph:memHom ܘܐܦ ܒܙܕܩܐ ܡܬܪܥܡ ܐܢܬ ܕܐܬܡ̇ܬܢ ܨܝܕ ܛܠܘܡܟ