simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܒܥܝ ܘܠܘܬܝ ܥܡܪ . ܘܡܬܠܐ̈ ܕܝܢ ܠܘܬ ܗܕܐ ܡܝ̇ܬܐ ܡܠܦܢܐܝܬ ܐܢܬ ܒܥܬܐ ܒܐܘܩܝܢܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܟܕ ܐܡܪܐ ܗܟܢܐ . ܕܐܢ ܒ̇ܥܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܟܝܠ ܫܦܝܪ ܫܐܠܬ ܘܕܙܕܩ ܕܐܦ ܚܢܢ ܠܘܬ ܫܘܐܠܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܟܠܗܘܢ ܢܡܘܣܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܡܠܠ ܡܪܝܐ ܠܘܬܗܘܢ . ܕܐܦ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܗܕܐ ܒܥܝܐ ܚܬܝܬܘܬܐ ܘܒܚܝܪܘܬܐ ܕܫܪܪܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܐܢܬ ܠܣܟܬܐ ܕܚ̇ܩܝܢܢ ܗ̇ܝ ܕܡܬܐܡܪܐ . ܐܠܐ ܓܠܝܐܝܬ ܗܘܝܬ ܝ̇ܕܥ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܬܘܒ ܟܕ ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܬ ܠܢ ܒܟܘܠ ܙܢܐ ܡܨܛܢܥ ܐܢܬ ܠܫܪܪܐ . ܐܢܬ ܒܟܝܢܐ . ܐܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܡܬܚܙܝܢܐ ܒܝܕ ܦܓܪܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܢ ܒܟܘܠ ܙܢܐ ܡܨܛܢܥ ܐܢܬ ܠܫܪܪܐ . ܕܠܟܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܬ ܗܘܐ ܘܡܬܚܙܝܢܐ ܒܝܕ ܦܓܪܐ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܬܘܒ ܟܕ ܡ̇ܦܪܫ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܫܪܪܐ . ܕܠܟܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܬ ܡܚܝܕ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܝܟ ܐܢܬ ܦܓܪܐ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܬܘܒ ܟܕ ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܬ ܠܢ ܒܟܘܠ ܙܢܐ ܡܨܛܢܥ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܚܝܕ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܣܓܕܬܐ . ܐܠܐ ܐܢ ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܢ ܒܟܘܠ ܙܢܐ ܡܨܛܢܥ ܐܢܬ ܠܫܪܪܐ . ܕܠܟܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܡ̇ܦܪܫ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܣܓܕܬܐ . ܐܠܐ ܐܢ ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܬ ܠܟܝܢܐ̈ ܐܢܬ ܙܢܐ ܡܨܛܢܥ ܐܢܬ ܠܫܪܪܐ . ܕܠܟܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܬ ܡܚܝܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܣܓܕܬܐ . ܐܠܐ ܐܢ ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܬ ܠܟܝܢܐ̈ ܐܙܠܢ̈ ܥܡܗܘܢ ܐܦ ܐܢܬ . ܕܠܟܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܬ ܡܚܝܕ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܟܝܢܐ̈ ܐܙܠܢ̈ ܥܡܗܘܢ ܐܦ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܚܝܕ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܣܓܕܬܐ . ܐܠܐ ܐܢ ܡ̇ܦܪܫ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗ̇ܘ ܕܡܬܥܒܕ . ܐܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܫܬܡܠܐ ܡܕܝܢ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ . ܐܢܗܘ ܕܡܬܥܒܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܡܢܐ ܡܣ̇ܬܟܠ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܠܦܛܪܘܣ ܕܝܢ ܕܐܙܥܩ ܕܦܩܘܕ ܠܝ ܕܐ̇ܬܐ ܨܐܕܝܟ ܥܠ ܡܝܐ̈ ܐܢܬ ܩܠܐ̈ ܦܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܗܕܐ ܡܫܪܪ . ܘܠܝܡܐ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪ ܫܠܝ ܙܓܝܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܝܟܢܐ ܐܡܪ ܕܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܟܝܢܐ̈ ܝ̇ܕܥ ܘܚܕܝܘܬܐ ܢ̇ܛܪ ܟܕ ܐܢܬ ܢ̇ܛܪ ܘܠܐ ܠܟܝܢܐ̈ ܡܕܓ ܘܠܐ ܠܚܕܝܘܬܐ ܛܥ̇ܐ ܚ̇ܙܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܟܝܠ ܕܐܠܗܐܝܬ ܐܟܚܕܐ ܘܐܢܫܐܝܬ ܗܘܐ ܒܛܢܐ ܕܥܡܢܘܐܝܠ . ܐܢܬ ܣܒܠ ܗ̇ܝ ܕܒܝܕ ܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܟܕ ܫܡ̇ܥ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܗ ܒܟܠܡܕܡ ܡܢ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܨܒ̇ܐ ܗܘ ܐܢܬ ܐܟܚܕܐ ܘܐܢܫܐܝܬ ܗܘܐ ܒܛܢܐ ܕܥܡܢܘܐܝܠ . ܐܝܟܢܐ ܡ̇ܦܩ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܕܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܣܓܝ ܡܢܦܩܝܢ ܘܐܬܗܓܝܘ ܒܪܚܡܬ ܥܡܠܐ ܒܟܬܒܐ ܐܢܬ ܕܬܟܬܘܒ ܡܕܡ ܕܕܘܓܡܛܐ̈ . ܘܠܐ ܦܫܝܩܐܝܬ ܠܗܕܐ ܬܗܘܐ ܐܬ̇ܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܠܘ ܕܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܐܬܢܦܩܘ ܒܝܕܥܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ . ܐܢܬ ܩܕܝܫܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܝ̇ܕܥ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܚܪܡܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܠܩܘܒܠܐ . ܘܒܦܪܨܘܦܐ̈ ܘܒܝܘܠܦܢܐ̈ . ܐܢܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܕܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ ܐܒܗܬܐ̈ ܗܘܝܬ ܣܐܡ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܝ ܘܚܐܦܐ̈ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܐܦܣܘܩ ܒܡܠܐ̈ . ܘܕܐܩܪܐ ܐܢܐ ܣܗܕܐ̈ ܐܢܬ ܟܕ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܛܒܒܝܢ ܗܘܘ . ܘܕܒܡܨܥܬܐ ܐܗ̇ܠܟ ܪܕܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܘ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܕܐܡܪ ܡܠܬܐ ܗܝ ܡܬܬܩܪܒܢܝܬܐ . ܠܘ ܟܕ ܐܢܬ ܘܕܡܥܬܐ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܡܠܝܚܬܐ ܕܒ̇ܬ . ܘܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܐܡ̇ܪ