simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:ApocBar [AB] ܡܕܝܢܬܟ . ܘܡܫܠܡ ܐܢܬ ܐܪܥܟ ܠܣܢܐܝܢ̈ . ܐܝܟܢܐ ܬܘܒ ܡܬܕܟܪ ܐܢܬ ܩܕܡܝܟ ܡܪܝܐ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ . ܐܢ ܓܝܪ ܡܘܒܕ
P:ApocBar [AB] ܐܪܥܟ ܠܣܢܐܝܢ̈ . ܐܝܟܢܐ ܬܘܒ ܡܬܕܟܪ ܫܡܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܘ ܐܢܬ ܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ . ܐܢ ܓܝܪ ܡܘܒܕ ܐܢܬ ܡܕܝܢܬܟ . ܘܡܫܠܡ
P:ApocBar [AB] ܕܗܕܐ ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܗܝ ܕܐܡܪܬ ܥܠܝܗ̇ ܕܥܠ ܦܣܐ̈ ܕܐܝܕܝ̈ ܐܢܬ ܆ ܘܥܡܐ ܡܬܪܕܐ ܒܙܒܢܐ . ܘܥܠܡܐ ܠܐ ܡܬܛܥܐ ܆ ܐܘ ܕܠܡܐ ܣܒܪ
P:ApocBar [AB] ܕܝܢ ܙܠ ܘܥܒܕ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܡܪܬ ܠܟ . ܘܐܙܠܬ ܘܕܒܪܬ ܠܐܪܡܝܐ ܐܢܬ ܘܠܐ ܡܘܩܕܝܢ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܐܠܐ ܠܕܝܢܐ ܡܫܡܫܝܢ ܠܙܒܢܐ .
P:ApocBar [AB] ܕܝܢ ܒܬܪ ܗܪܟܐ ܒܚܘܪܒܗ̇ ܕܨܗܝܘܢ . ܘܐܢܐ ܡܚܘܐ ܐܢܐ ܠܟ ܡܢ ܐܢܬ ܆ ܐܡܪ ܠܐܪܡܝܐ . ܕܢܐܙܠ ܘܢܩܝܡ ܫܒܝܬܗ ܕܥܡܐ ܥܕܡܐ ܠܒܒܠ .
P:ApocBar [AB] . ܚܢܢ ܓܝܪ ܗܐ ܐܫܟܚܢ ܪܒܝ̈ ܒܬܐ̈ ܕܓܠܐ̈ . ܘܐܢܬܝܢ ܐܢܬ ܠܪܘܡܗܘܢ ܕܫܡܝܐ . ܘܗܒܘ ܐܢܘܢ ܠܡܪܝܐ . ܘܐܡܪܘ . ܛܪ ܒܝܬܟ
P:ApocBar [AB] ܘܐܝܠܝܢ ܕܕܡܝܢ̈ ܠܟ . ܐܝܠܝܢ ܕܚܙܝܬܘܢ ܒܝܫܬܐ ܗܕܐ ܐܢܬ ܕܠܡܢܐ ܐܝܬܝ ܥܠܝܢ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ ܦܘܪܥܢܐ ܗܢܐ . ܐܡܪ ܠܗܝܢ
P:ApocBar [AB] ܕܝܢ ܝܕܥ ܐܢܬ ܬܪܝܨܐܝܬ ܡܢܐ ܥܒܕܬ ܡܢ ܥܒܕܝܟ̈ . ܡܛܠ ܕܚܢܢ ܐܢܬ ܕܐܦ ܗܫܐ ܡܨܛܥܪܝܢܢ . ܘܒܗܘ ܙܒܢܐ ܡܣܟܝܢܢ ܠܒܝܫܬܐ̈ .
P:ApocBar [AB] ܬܪܝܨܐܝܬ ܡܢܐ ܥܒܕܬ ܡܢ ܥܒܕܝܟ̈ . ܡܛܠ ܕܚܢܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܐܢܬ ܡܨܛܥܪܝܢܢ . ܘܒܗܘ ܙܒܢܐ ܡܣܟܝܢܢ ܠܒܝܫܬܐ̈ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܝܕܥ
P:ApocBar [AB] ܕܝܢ ܠܐ ܬܬܚܫܒ ܒܢܦܫܟ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܘܠܐ ܬܬܩܠܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܐܢܬ ܡܕܡ . ܐܦ ܡܘܙܠܐ̈ ܕܣܗܕܝܢ . ܘܐܢܐ ܘܥܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ܕܐܢ ܐܢܐ .
P:ApocBar [AB] ܕܠܐܐܪ ܦܩܕܬ ܒܪܡܙܟ . ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܚܙܝܬ . ܐܝܟ ܐܢܬ ܕܩܪܐ ܡܢ ܪܝܫ ܥܠܡܐ ܠܡܕܡ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܗܘܐ . ܘܡܫܬܡܥܝܢ ܠܟ .
P:ApocBar [AB] ܕܠܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܩܝܡܝܢ ܩܕܡܝܟ ܒܚܘܫܒܐ ܪܒܐ ܡܕܒܪܬ . ܐܦ ܐܢܬ ܒܪܡܙܟ . ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܚܙܝܬ . ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܥܒܕ
P:ApocBar [AB] ܒܠܚܘܕܝܟ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܚܘܪ ܒܒܥܘܬܝ . ܐܢܬ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕܝܟ ܐܢܬ ܡܛܪܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܡܡܛܪ . ܘܫܘܠܡܗܘܢ ܕܙܒܢܐ̈ ܥܕ ܠܐ ܢܐܬܘܢ .
P:ApocBar [AB] . ܚܘܪ ܒܒܥܘܬܝ . ܐܢܬ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕܝܟ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܬܣܝܒܪ ܐܢܬ . ܘܫܘܠܡܗܘܢ ܕܙܒܢܐ̈ ܥܕ ܠܐ ܢܐܬܘܢ . ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܝܕܥ
P:ApocBar [AB] ܓܝܪ ܒܠܚܘܕܝܟ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܬܣܝܒܪ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܐܢܬ ܥܕ ܠܐ ܢܐܬܘܢ . ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܚܘܪ ܒܒܥܘܬܝ .
P:ApocBar [AB] ܕܬܣܝܒܪ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ . ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܥܒܪܝܢ ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܚܘܪ ܒܒܥܘܬܝ . ܐܢܬ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕܝܟ ܡܫܟܚ
P:ApocBar [AB] ܗܘ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕܝܟ ܚܝܐ . ܕܠܐ ܡܐܬ ܘܠܐ ܡܬܥܩܒ . ܘܡܢܝܢܐ ܐܢܬ ܕܚܛܝܢ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܡܙܕܕܩܝܢ . ܐܝܟ ܚܝܐ ܕܠܐ ܡܬܥܩܒ .
P:ApocBar [AB] . ܘܐܢ ܒܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܚܛܘ . ܘܐܚܪܢܐ̈ ܠܐ ܗܘܐ ܩܠܝܠ ܐܙܕܕܩܘ ܐܢܬ ܚܝܐ . ܕܠܐ ܡܐܬ ܘܠܐ ܡܬܥܩܒ . ܘܡܢܝܢܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܝܕܥ
P:ApocBar [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܐܝܟܐ ܡܢܛܪ ܐܢܬ ܚܪܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܚܛܘ . ܐܘ ܫܘܠܡܐ ܐܢܬ ܘܐܢ ܒܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܚܛܘ . ܘܐܚܪܢܐ̈ ܠܐ ܗܘܐ ܩܠܝܠ ܐܙܕܕܩܘ ܆
P:ApocBar [AB] ܕܐܝܟܐ ܡܢܛܪ ܐܢܬ ܚܪܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܚܛܘ . ܐܘ ܫܘܠܡܐ ܕܐܝܠܝܢ ܐܢܬ ܣܓܝܐܐ ܚܛܘ . ܘܐܚܪܢܐ̈ ܠܐ ܗܘܐ ܩܠܝܠ ܐܙܕܕܩܘ ܆ ܐܢܬ ܝܕܥ