simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugSoul&Body ܪܕܝ̈ ܘܥܠ ܗܝ ܐܢܬ ܗܘ ܡܬܢܓܕܬ ܦܓܪܐ
sugSoul&Body ܝܘܬܪܢܐ ܥܦܝܦܐ . ܐܢܬ ܕܐܝܬܝܟ ܠܝ ܫܘܬܦܐ