simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugAbel&Cain ܠܝ ܗܒܝܠ ܕܝܠܟ ܢܗܘܐ ܗܢ ܥܠܡܐ ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܒܗ ܐܫܬܒܩ . ܢܝܪ ܐܢܬ ܟܕ ܢܣܓܝܢ̈ . ܕܡܢ ܥܕܢܐ ܕܕܒܚܟ ܫܩܠ ܡܝܬܐ ܛܡܝܪܐ ܚܫܝܒ