simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Rev [AB] ܕܐܡܪ ܐܝܠܝܢ ܕܚܙܐ ܐܢܬ ܟܬܘܒ ܒܟܬܒܐ ܆
P:Rom [AB] ܒܗܘ ܓܝܪ ܕܕܐܢ ܐܢܬ ܚܒܪܟ ܆ ܢܦܫܟ
P:Sam [AB] ܗܫܐ ܗܘ ܝܗܒ ܐܢܬ . ܘܐܢ ܠܐ
P:Tob [AB] ܫܪܝܪܐ ܘܟܐܢܐ : ܐܢܬ ܕܐܢ ܐܢܬ ܠܥܠܡ
P:TweProph [AB] ܒܗ ܝܕܥܬܐ : ܐܢܬ ܓܝܪ ܐܣܠܝܬ ܝܕܥܬܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܐܡܪ ܠܟ ܕܩܢܝ ܐܢܬ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܕܝܬܒܝܢ