simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMarMaʿIn ܕܬܫܪܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ : ܘܬܬܠ ܛܘܒܐ ܠܙܕܝܩܐ̈ ܘܫܘܢܩܐ ܐܢܬ ܗܕܐ . ܘܥܒܕ ܪܚܡܐ̈ ܘܚܢܢܐ ܥܠ ܢܦܫܝ ܚܛܝܬܐ . ܘܡܐ ܕܐ̇ܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܠܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܣܘܩܢܣܘܣ ܂ ܬܛܥ̣ܐ ܠܗ̇ܝ ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܢܬ ܕܣܝ̣ܡܐ ܂ ܐܦܠܐ ܕܝܢ ܟܕ ܙܒܢܬܐ̈ ܂ XXܝ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܗ̇ܦܟ
LiberGrad ܕܬܗܘܐ ܓܡܝܪܐ : ܨܠܐ ܕܢܫܒܘܩ ܠܗ ܡܪܢ ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܠܗ ܐܢܬ ܐܢܬ ܚܡܬܟ ܘܫܠܐ ܐܢܬ : ܠܐ ܥܒܕ ܠܟ ܐܠܗܐ ܕܝܢܐ . ܐܢܕܝܢ ܨܒܐ
Shub:BookGifts ܟܝ ܕܬܬܒܝܢ ܐܦܢ ܒܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܐܘ ܒܩܢܘܡܟ : ܟܡܐ ܗܘܝܐ ܐܢܬ . ܐܦܠܐ ܬܘܕܝܬܐ . ܐܝܢܘ ܚܝܠܟ ܘܝܕܥܬܟ . ܐܘ ܒܪܢܫܐ . ܡܨܐ
JnDalya:Epist ܘܡܬܛ̇ܪܦ ¹⁰ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܟ̈ . ܒܟ ܐܝܬܘܗܝ ܟܕ ܕܡܝܟ ܆ ܐܢܬ ܓ̇ܠܐ ܪܐܙܐ̈ . ܠܐ ܓܝܪ ܪܚܝܩ ܡܢܟ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܠ̇ܐܐ
SevAnt:LuqJul ܘܠܐ ܚܕܐ ܣܗܕܘܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ : ܠܫܘܪܪܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܢܟ̈ ܐܢܬ ܒܕܡ̣ܘܬ ܥܒ̣ܕܐ̈ ܬܫܡܗ ܠܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ : ܟܕ ܠܐ ܡܝ̇ܬܐ
JulRom ܝܘܡܢܐ ܒܥܝܢܝܗ̈ܿ ܕܡܠܟܘܬܿܢܿ ܕܗܘܬ ܠܟܘܢ ܚܕܘܬܐ ܐܢܬ ܦܠܐܬܗ̈ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܘܠܝܢܣ . ܐܝܟ ܡܚܒܢܐ ܕܐܠܗܐ̈ ܡܬܚܙܐ
IšoAdiab:Epist ܂ ܝܬܝܪܐ ܬ ܕܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫ̇ܦܪܝܢ ܠܡܪܢ ܂ ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܕܝܢ ܐܢܬ ܕܚܝܝܢ̈ ܐܡܝܢ ܂ ܗܒ̣ ܫܠܡܐ ܕܒܨܝܪܘܬܝ ܠܐܝܠܝܢ ܕܨܒ̇ܐ
P:4Macc [AB] ܡܢ ܕܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܬܫܢܝܩܐ ܕܠܥܠܡ . ܟܕ ܕܝܢ ܐܡܪܘ ܗܠܝܢ ܆ ܠܐ ܐܢܬ ܫܩܠܝܢ ܚܢܢ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡܬܛܦܠ ܐܢܬ ܒܩܛܠܢ ܆ ܣܒܠ
P:Ezek [AB] ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ : ܣܒ ܠܟ ܠܒܬܐ ܘܣܝܡܝܗ̇ ܩܕܡܝܟ : ܘܪܫܘܡ ܥܠܝܗ̇ ܐܢܬ ܕܫܡܥ ܢܫܡܥ : ܘܕܙܐܥ : ܢܙܘܥ : ܡܛܠ ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ .
P:Luke [AB] . ܥܢܐ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܕܬܪܚܡ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܆ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܟ ܂ ܘܡܢ ܐܢܬ . ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܠܗ . ܒܢܡܘܣܐ ܐܝܟܢܐ ܟܬܝܒ . ܐܝܟܢܐ ܩܪܐ
SevAnt:CathHom ܆ ܘܠܟܠܗ ܐܝܬ ܠܟ ܒܟ ܠܘܬX . ܘܐܢ ܠܘܬ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܬܐܙܠ . ܐܢܬ ܐܢܬ . ܘXܢ̇ܫܩ ܐܢܬ ܠܗ . ܘܠܦܘܡܟ ܡܩ̇ܪܒ ܐܢܬ ܠܗ ܘܠܓܘ ܡܫܕܪ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܐܘ̇ ܐܚܐ ܕܝ̇ܬܒ ܒܫ̣ܠܝܐ ܒܩܠܝܬܐ : ܐܫܬܡ̣ܥ ܠܪܒܢܝܟ̈ ܡܛܠ ܐܢܬ ܕܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܠܛܥܝܬܗܘܢ . ܒܩܢܘܡܗܘܢ ܩ̣̇ܒܠܘܗܝ ܀ 121ܐܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܠܢ ܕܐܝܟܢܐ . ܘܡܢܘ ܢܐܡܪ ܕܕܢܦܫܐ ܗܝ ܬܩܝܢܬܐ ܐܘ ܕܪܥܝܢܐ ܐܢܬ ܒܪܝܬܐ ܕܠܐ ܦܘܚܡ ܡܥܠܝ . ܢܐܡܪ ܕܕܠܐ ܫܘܪܝ ܐܝܬܘܗܝ . ܬܒܥ
JnDalya:Epist . ܒܗܕܐ ܬܗܘܡܬ ܕܪܟ ܐܢܬ ܘܫܡܝܐ̈ ܥܠܝܐ̈ ܒܢܘܗܪܗ ܒܿܚܪ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܗܕܐ ܕܡ̣ܘܬ ܚܙܬܐ ܥܿܒܕܐ ܠܟ ܘܠܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܡܚܙܐ ܚܿܙܐ
AbbaIs:Ascet ܠܘܩܒܠ ܝ ܒܥܠܕܒܒܐ ܘܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܠܗ ܕܐܬܡܚܠ ܡܢܟ̣ ܘܥ̇ܪܩ ܐܢܬ ܗ̇ܘ ܕܥܡ̇ܪ ܒܐܘܪܫܠܡ . X 7ܐܢ ܐܝܬܝܟ ܒܥܢܘܝܘܬܐ ܟܕ ܩ̇ܐܡ
ActsStAnth ܠܡܝܢX X ܕܚܛܝ̣ܬ ܘܐܝܘ̣ܠܬ ܒܝܓܝܐܬܐ̈ ܇ ܐܘ ܣܒܪܬ ܕܠܐ ܓܠܬ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܡܢ ܗܕܐ ܛܘܥܝܝ ܠܐܚܪܬܐ . ܘܡܢܐ ܠܡ XX ܗܫܐ ܐܢܬ ܡܫܟܝ
SevAnt:CathHom ܠܥܘܬܪܐ ܕܫܦܝܥܘܬ ܡܘܗܒܬܐ . ܕܠܐܠܗܐ X . ܦܐܐ : ܐܢܬ ܡܦ̇ܠܓ ܕܝܠܢܐܝܬ ܠܟܠܚܕ ܐܝܟܢܐ ܕܨ̇ܒܐ ܀ ܝܝXXX1X1 ܚ̇ܙܐ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܐܢܐ Xܝܢ XܘܣܝẌ· ܚܘܝX ܕܟܬ̣ܒ Xܐ ܒܕܘܟ ܒܡܟܬܒܢܘܬܗ̈ ܃ ܐܢܬ 3ܕܐܢܬ ܡ̇ܢ ܐܘ ܝܣܛܘܪܝܐ X ܠܟܝܢܐ̈ ܩܢܘܡܐ̈ Xܝ ܡܣܬ̇ܟܠ
Sahd:memSolitar ܠܥܠܡܐ ܘܠܟܠ ܕܒܗ ܆ ܗܪܛ Xܝ ܚܡܝܡܐܝܬ ܒܚܘܒܐ ܕܪܬܚ ܆ ܘܣܒܟ ܐܢܬ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܡܦܘܠܬܟ ܗ̇ܝ ܪܒܬܐ ܕܡܢ ܡܝܬܪܘܬܐ . ܘܟܕ ܫ̇ܒܩ