simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugDeath&Satan ܘܐܢ ܚܣܪܬ ܠܘ ܕܝܠܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܐ ܬܥܕܠܢܝ ܡܘܬܐ ܕܝܠܝ ܗܘ ܐܢܬ ܗܕܐ ܕܐܣܥܘܪ ܠܚܘܕ ܥܕܡܐ ܠܬܪܥܐ ܐܝܬܝܘܗܝ ܠܟ . ܘܐܢ ܝܬܪ
sugDeath&Satan ܡܘܬܐ ܒܐܝܢܐ ܕܟܪܝܗ ܚܝܠܟ ܒܩܝܬ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܚܠܝܡܐ̈ ܝܬܝܪ ܐܢܬ ܢܝܪܟ ܬܒܪ . ܠܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܐܝܢܐ ܕܡܫܟܚ ܡܪܕ ܡܢ ܢܝܪܝ ܤܛܢܐ
sugDeath&Satan . ܕܬܡܝܬܝܘܗܝ ܠܐܢܫ ܟܕ ܚܝ ܒܪܓܝܓܬܐ̈ ܡܘܬܐ ܐܢܐ ܕܡܝܬܝܢ ܐܢܬ ܗܘ ܐܚܝܕ ܫܘܠܡܐ ܐܝܟ ܙܟܝܐ ܤܛܢܐ ܡܘܬܐ ܫܪܝܪܐ ܗܢܘ ܐܢ ܡܫܟܚ
sugDeath&Satan ܗܘ ܡܘܬܐ ܕܣܢܝܢ ܠܟ ܚܝܐ̈ ܘܡܝܬܐ̈ . ܠܟܠ ܪܘܟܒܝܢ̈ ܫܪܐ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܡܠܦܝܢ ܠܟܝ ܕܐܝܟ ܗܒܒܐ̈ ܒܕܢܚܟܝ ܚܡܝܢ ܤܛܢܐ