simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SophrJer:epArcadCyp ܐܠܗܐ ܐܙܥ̣ܩܬ̇ . ܘܩܕܝܫ ܐܢܬ ܢܐ ܥܠ̣ܝܬ̇ ܩܥ̣ܬ̇ ܆ ܘܩܕܝܫ ܐܢܬ . ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܗܕܐ ܠܝܬܝܬ ܩܘܕܫ̣ܐ̈ ܫܒ̣ܚܬ̇ ܆ ܩܕܝܫ