simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist : ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ ܐܢܬ ܕܠܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ ܬܣ̣ܩ ܡ̇ܬܩܛܥ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܡܬܚܬܝܢ̈ ܘܠܘܬ ܫܬܩܐ ܡܥܕܪ̈ ܢ̣ ܠܐ ܚܣܝܪܢ̈ ܠܢ . ܐܢ ܓܝܪ
SevAnt:Epist ܡ̇ܢ ܪXܝ̇XܘX ܬܐܠXܐ ܐܘXܪܝܣܝܘXX ܆ XܚܘXܐ Xܗܝܐ XܝX ܐܢܬ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܡܢ ܐܒܐ . ܪܝܫܗ̇ ܕܐܓܪܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܗܢܐ .