simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܒܠܚܘܕ ܕܡܫܪܝܘ ܫܪܐ . ܘܗܘ ܗܘܐ ܠܟ ܗܕܝܐ ܘܡܕܒܪܢܐ . ܛܒ ܗܘ ܐܢܬ . ܕܐܘܕܥܟ ܠܡ ܐܘܪܚܐ X ܕܬܐܙܠ ܒܗ̇ . ܘܐܣܝܡ ܥܝܢܝ̈ ܥܠܝܟ .
Sahd:BookPerf ܗܟܝܠ ܠܡ̇ܕܥ ܪܐܙܐ ܕܗܕܐ ܚܟܡܬܐ ܝ XXܝX X ܕܡܟܣܝܐ ܗܘܬ ܡܢ ܐܢܬ ܥܠ ܗܕܐ . ܕܫܪܟܐ ܕܝܢ ܡܢ ܗܢܐ ܢܐܠܦܘܢ ܀ [12] ³0ܨ̇ܒܐ
Sahd:BookPerf ܟܝ ܡܢܐ ܣ̇ܥܪ ܐܢܬ : XX ܘܒܡܢܘ ܡ̇ܬܕܡܐ ܐܢܬ ܆ ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܩ̇ܢܛ ܐܢܬ ܐܦܢ ܒܡܠܐ̈ X ܒܠܚܘܕ ܕܦܘܡܐ . [XX]ܐܪܐ ܒܪܢܫܐ ܝܕܥ̇